×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 15

Israilteanii, cu cântare mulţămind lui Dumnezeu, au venit în Mera, unde, amărăciunea apelor întorcându-o în dulceaţă, au venit în Elim.

1 Atunci au cântat Moisi şi fiii lui Israil cântărea aceasta lui Dumnezeu, şi au grăit, zicând: „Să cântăm Domnului că cu mărire S-au mărit, pre cal şi pre călăreţ au aruncat în mare.

2 Ajutoriu şi acoperitoriu S-au făcut mie spre mântuire, acesta easte Dumnezeul mieu, şi-L voi mări pre El, Dumnezeul părintelui mieu, şi-L voiu înălţa pre El.

3 Domnul, Cel ce sfarmă războaiele, Domn, numele Lui.

4 Carăle lui Faraon şi putearea lui au aruncat în mare, pre cei aleşi călăreţi căpitani i-au afundat în Marea Roşie.

5 Cu marea i-au acoperit pre ei, afundatu-s-au întru adânc ca o piiatră.

6 Dreapta Ta, Doamne, s-au mărit întru tărie, mâna Ta cea dreaptă, Doamne, au sfă-râmat pre vrăjmaşi.

7 Şi întru mulţimea mărirei Tale ai zdrobit pre cei protivnici. Trimis-ai mâniia Ta şi i-au mâncat pre dânşii ca pre o trestie.

8 Şi prin duhul mâniei Tale s-au împărţit apa, închegatu-s-au ca un păreate apele, închegatu-s-au şi valurile în mijlocul mării.

9 Zis-au vrăjmaşul: «Gonind voiu prinde, împărţi-voiu prăzi, umplea-voiu sufletul mieu, ucide-voiu cu sabiia mea, stăpâni-va mâna mea».

10 Trimis-ai duhul Tău, acoperitu-i-au pre ei marea, afundatu-s-au ca plumbul în apă mare.

11 Cine easte aseamenea Ţie întru dumnezei, Doamne? Cine easte aseamenea Ţie? Mărit întru sfinţi, minunat întru mărire, făcând minuni.

12 Întins-ai dreapta Ta, înghiţitu-i-au pre ei pământul.

13 Povăţuit-ai cu dreapta Ta pre norodul Tău acesta, pre carele l-ai mântuit, chematu-l-ai cu putearea Ta la lăcaşul cel sfânt al Tău.

14 Auzit-au neamurile şi s-au mâniiata, dureri au cuprins pre cei ce lăcuia în Filistiim.

15 Atunci s-au grăbit domnii Edomului şi boiarii moaviteanilor, cuprinsu-i-au pre ei cutremur, topitu-s-au toţi cei ce lăcuia în Hanaan.

16 Să cază preste dânşii cutremur şi frică, cu mărirea braţului Tău să se împetrească, până ce va treace norodul Tău, Doamne, până ce va treace norodul Tău acesta, pre carele l-ai agonisit.

17 Ducându-i înlăuntru, răsădeaşte-i pre ei în muntele moştenirei Tale, în lăcaşul Tău cel gata, care l-ai făcut, Doamne, sfinţenie, Doamne, care au gătit mânile Tale.

18 Domnul, Cel ce împărăţeaşte veacurile şi preste veac, şi încă.

19 Că au întrat calul lui Faraon cu carăle şi cu călăraşii în mare, şi au adus Domnul preste ei apa mării, iară fiii lui Israil au mers pre uscat prin mijlocul mării”.

20 Iară Mariam, prorociţa, sora lui Moisi, au luat timpana în mâna sa şi au ieşit toate muierile după ea cu timpane şi cu hore.

21 Şi au început lor Mariam, zicând: „Să cântăm Domnului, că cu mărire S-au mărit, calul şi călăreţul l-au aruncat în mare”.

22 Şi au râdicat Moisi pre fiii lui Israil de la Marea Roşie şi i-au dus pre ei în pustiia Sur, şi au mers trei zile în pustie, şi nu au aflat apă să bea.

23 Şi au venit în Mera, şi nu putea să bea apă din Mera, că era amară, pentru aceaea au numit numele locului aceluia: Amărăciune.

24 Şi cârtea norodul asupra lui Moisi, zicând: „Ce vom bea?”

25 Iară Moisi au strigat cătră Domnul, şi i-au arătat lui Domnul un lemn, şi l-au băgat în apă şi s-au îndulcit apa; acolo i-au pus lui îndreptări şi judecăţi şi acolo l-au cercat pre el.

26 Şi au zis: „De vei auzi cu auzul glasul Domnului Dumnezeului tău şi vei face ceale plăcute înaintea Lui şi vei pune în urechi poruncile Lui şi vei păzi toate îndreptările Lui, toată boala carea am adus asupra eghipteanilor nu o voiu aduce asupra ta, că Eu sânt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te vindecă pre tine”.

27 Şi au venit în Elim, şi era acolo doaosprăzeace izvoară de apă şi şeaptezeci de pomi de finic, şi au tăbărât acolo lângă ape.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.