×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 12

După ce s-au arătat şi s-au slujit rânduiala mâncării mielului, şi cu sângele lui ungându-să pragurile ceale deasupra uşii casălor, îngerul tăind pre toţi cei întâiu născuţi ai Eghiptului, israilteanii ies cu averile Eghiptului; pentru leagea Paştilor şi mâncarea azimelor, şi pentru vreamea lăcuinţii lui Israil în Eghipt.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron în pământul Eghiptului, zicând:

2 „Luna aceasta easte voao începătură lunilor, cea dintâiu easte voao întru lunile anului.

3 Grăiaşte cătră toată adunarea fiilor lui Israil, zicând: «În zioa a zeacea a aceştii luni, să ia fieştecine un miel după casele familiilor, fieştecine câte un miel de casă.

4 Iară de vor fi mai puţini în casă, cât să nu fie de ajuns la un miel, să ia împreună cu sine pre vecinul său cel de aproape după numărul sufletelor, fieştecine să numere şie câţi îi vor fi de ajuns la miel.

5 Iară mielul să fie desăvârşit, parte bărbătească, fără de prihană, de un an să fie voao, din miei şi din iezi să luaţi.

6 Şi să-l ţineţi până la zioa a patrasprăzeace a lunii aceştiia, şi să-l junghie toată mulţimea adunării fiilor lui Israil, cătră seară.

7 Şi să ia din sânge şi să ungă amândoi stâlpii uşii deasupra şi pragurile în casele în care-l vor mânca pre el.

8 Şi să mânce carnea friptă la foc în noaptea aceaea, şi azimele cu sălată să le mânce.

9 Să nu-l mâncaţi crud, nici fiert în apă, ci fript la foc, capul cu picioarele şi cu măruntăile.

10 Să nu lăsaţi nimica dintr-însul pe a doao zi, şi os din el să nu zdrobiţi, ceale ce vor rămânea din el până a doao zi cu foc să le ardeţi.

11 Şi aşea să-l mâncaţi pre el: mijloacele voastre fiind încinse, şi încălţămintele voastre în picioarele voastre, şi toiagele voastre în mâinile voastre, şi să-l mâncaţi cu grabă, că sânt paştilea Domnului.

12 Şi voiu treace prin pământul Eghiptului în noaptea aceasta, şi voiu omorî pre tot cel întâiu născut în pământul Eghiptului, de la om până la dobitoc, şi asupra tuturor dumnezeilor eghipteanilor voiu face izbândă Eu, Domnul.

13 Şi va fi sângele semn voao pre casele în care veţi fi voi, şi voiu vedea sângele şi voiu acoperi pre voi, şi nu va fi întru voi rană, ca să nu periţi, când voiu bateb în pământul Eghiptului.

14 Şi va fi voao zioa aceasta aducere-aminte şi o veţi ţinea sărbătoare Domnului, întru toate neamurile voastre, leage veacinică o veţi ţinea sărbătoare.

15 Şeapte zile azime veţi mânca, şi din zioa dintâiu veţi scoate ce easte dospit din casele voastre, tot cel ce din zioa dintâiu până în zioa a şeaptea va mânca dospit să va piiarde sufletul acela din Israil.

16 Şi zioa dintâiu să va chema sfântă, şi zioa a şeaptea numită sfântă va fi voao, tot lucrul de slujbă să nu faceţi într-însele, fără numai ce va trăbui de mâncat fieştecărui suflet, aceasta numai veţi face.

17 Şi veţi păzi porunca aceasta, că în zioa aceasta voiu scoate puteareac voastră din pământul Eghiptului, şi veţi ţinea zioa aceasta întru neamurile voastre leage veacinică.

18 Începând în a patrasprăzeacea zi a lunii dintâiu, de seara, veţi mânca azime, până la zioa a doaozeci şi una a lunii, până seara.

19 Şeapte zile dospit să nu să afle în casele voastre, tot cine va mânca dospit sufletul acela să va piiarde dintru adunarea fiilor lui Israil, fie acela ori dintră venitici, ori dintră moşteanii pământului.

20 Tot ce e dospit să nu mâncaţi, ci în tot lăcaşul vostru să mâncaţi azime»”.

21 Şi au chemat Moisi pre toată bătrânimea lui Israil şi au zis cătră dânşii: „Meargeţi şi vă luaţi voao miel, după familiile voastre, şi junghiiaţi paşti.

22 Şi luaţi mănunchiu de isop şi, întin-gând în sângele cel de lângă uşe, ungeţi pragul şi amândoi stâlpii uşii din sângele care easte lângă uşe, şi voi nici unul să nu ieşiţi din uşea casii voastre până dimineaţă.

23 Şi va treace Domnul să bată pre eghipteani, şi va vedea sângele pre prag şi pre amândoi stâlpii uşii, şi va treace Domnul uşea şi nu va lăsa pre cel ce ucide să între în căsile voastre să uciză.

24 Şi veţi păzi cuvântul acesta leage ţie şi fiilor tăi până în veac.

25 Iară după ce veţi întra în pământul care va da voao Domnul, precum au zis, păziţi slujba aceasta.

26 Şi va fi de vor zice cătră voi fiii voştri: «Ce easte slujba aceasta?»

27 Veţi zice lor: «Jertvă sânt paştile aceastea Domnului, cum au acoperit casele fiilor lui Israil în pământul Eghiptului când au bătut pre eghipteani; iară casele noastre le-au mântuit»”. Şi plecându-să norodul, s-au închinat.

28 Şi, ducându-să, au făcut fiii lui Israil după cum au poruncit Domnul lui Moisi şi lui Aaron, aşea au făcut.

29 Şi au fost la miezul nopţii, au bătut Domnul pre tot întâiul născut în pământul Eghiptului, de la cel întâiu născut a lui Faraon, carele şeade pre scaonul împărăţiei, până la cel întâiu născut al roabei ceii din temniţă, şi până la tot cel întâiu născut al dobitoacelor.

30 Şi s-au sculat Faraon noaptea, şi slugile lui şi toţi eghipteanii, şi s-au făcut strigare mare în tot pământul Eghiptului, că nu era casă în carea să nu fie mort.

31 Şi au chemat Faraon pre Moisi şi pre Aaron noaptea şi au zis lor: „Sculaţi-vă şi ieşiţi din norodul mieu, voi şi fiii lui Israil meargeţi şi slujiţi Domnului Dumnezeului vostru după cum ziceţi.

32 Şi oile şi boii voştri luând, meargeţi şi mă binecuvântaţi pre mine”.

33 Şi silea eghipteanii pre norod cu grabă să-i scoaţă pre ei din pământ, că zicea că: „Toţi vom muri”.

34 Şi au luat norodul aluatul său mai înainte de a să dospi legat în hainele sale de-a umăr.

35 Iară fiii lui Israil au făcut după cum au poruncit lor Moisi, şi au cerut de la eghipteani vase de argint şi de aur şi haine.

36 Şi au dat Domnul har norodului Său înaintea eghipteanilor, şi i-au împrumutat pre ei şi au jefuit pre eghipteani.

37 Şi, râdicându-să fiii lui Israil din Ramesi, au purces spre Sochot la şease sute de mii de bărbaţi pedestri, afară de ceale ce avea.

38 Şi amestecătură multă s-au suit împreună cu ei, şi oi şi boi şi dobitoace multe foarte.

39 Şi au copt aluatul, care l-au scos din Eghipt, turte de azime în spuză, pentru că nu s-au dospit, că i-au scos pre ei eghipteanii şi nu au putut să aşteapte, nici de mâncare nu şi-au făcut şie pre cale.

40 Iară lăcuirea fiilor lui Israil, carea au lăcuit în pământul Eghiptului şi în pământul Hanaan, au fost ani patru sute şi treizeci.

41 Şi au fost după patru sute şi treizeci de ani, au ieşit toată putearead Domnului din pământul Eghiptului noaptea.

42 Pază easte Domnului, ca să-i scoaţă pre ei din pământul Eghiptului; noaptea aceaea easte pază Domnului, ca toţi fiii lui Israil să o păzească întru neamurile lor.

43 Şi au zis Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron: „Aceasta easte leagea paştilor, tot cel de neam străin nu va mânca din eale.

44 Şi pre tot robul ori cu argint cumpărat îl vei tăia împrejur, şi atunci va mânca din eale.

45 Strein şi năimit să nu mănânce din eale.

46 Într-o casă să va mâncae şi să nu scoateţi din cărnuri afară din casă, şi os să nu zdrobiţi dintr-însul.

47 Toată adunarea fiilor lui Israil să facă aceasta.

48 Iară de va veni la voi vreun nemearnic să facă paşti Domnului, îi vei tăia împrejur toată partea bărbătească, şi atunci va veni să facă aceasta, şi va fi ca şi moşteanul cel de pământ, tot cel netăiat împrejur nu va mânca din eale.

49 O leage va fi moşteanului şi nemearnicului, carele va lăcui întră voi”.

50 Şi au făcut fiii lui Israil după cum au poruncit Domnul lui Moisi şi lui Aaron, aşea au făcut.

51 Şi au fost în zioa aceaea, au scos Domnul pre fiii lui Israil din pământul Eghiptului împreună cu toată putearea lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.