×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 93

Să roagă ca pre cei mândri şi necredincioşi să-i pedepsască, şi aceasta şieşi şi norodului lui Dumnezeu făgăduiaşte.

Psalmul lui David, a patra a sâmbetii

1 Dumnezeul izbândirilor, Domnul Dumnezeul izbândirilor cu îndrăzneală au stătut.

2 Înalţă-Te, Cel ce judeci pământul, răsplăteaşte răsplătirea celor mândri.

3 Până când păcătoşii, Doamne, până când păcătoşii să vor făli?

4 Vor spune şi vor grăi nedreptate, vor grăi toţi cei ce lucrează fărădeleage?

5 Pre norodul Tău, Doamne, au împilat, şi moştenirea Ta o au dosădit.

6 Pre văduvă şi pre sărac au omorât, şi pre nemearnic au ucis.

7 Şi au zis: „Nu va vedea Domnul, nici va priceape Dumnezeul lui Iacov”.

8 Înţeleageţi, dar, cei neînţelepţi întru norod şi cei nebuni, înţelepţiţi-vă vreodată!

9 Cel ce au sădit ureachiia au nu aude? Sau Cel ce au zidit ochiul au nu priveaşte?

10 Cel ce pedepseaşte neamurile au nu va cerceta? Cel ce învaţă pre om minte,

11 Domnul, cunoaşte gândurile oamenilor că sânt deşearte.

12 Fericit e omul pre carele vei certa, Doamne, şi din leagea Ta vei învăţa pre el.

13 Ca să-l îmblânzeşti pre el din zilele ceale reale, până ce să va săpa păcătosului groapă.

14 Că nu va lepăda Domnul pre norodul Său, şi moştenirea Sa nu va părăsi.

15 Până ce dreptatea Sa va întoarce la judecată şi cei ce să ţin de dânsa toţi cei drepţi la inimă.

16 Cine să va scula cu mine asupra celor ce viclenesc? Sau cine va sta împreună cu mine asupra celor ce lucrează fărădeleage?

17 De nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puţin nu s-ar fi sălăşluit în iad sufletul mieu.

18 De am zis: „S-au clătit piciorul mieu”, mila Ta, Doamne, mi-au ajutat mie.

19 După mulţimea durerilor meale în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul mieu.

20 Să nu fie împreună cu Tine scaonul fărădelegii, cel ce zideaşte osteneala preste poruncă.

21 Vâna-vor asupra sufletului dreptului şi sânge nevinovat vor osândi.

22 Şi s-au făcut mie Domnul spre scăpare, şi Dumnezeul mieu spre ajutoriul nădejdii meale.

23 Şi va răsplăti lor Domnul fărădeleagea lor; şi după răutatea lor va piiarde pre dânşii Domnul Dumnezeu. Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.