×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 9

Mulţămeaşte lui Dumnezeu, pentru că pre el şi pre alţi năcăjiţi îi apără de asuprealele împrotrinicilor; să roagă ca totdeauna aşea să facă pierzind pre cei necredincioşi şi pre cei credincioşi lipsiţi mântuindu-i; pentru aceaea, acest psalm la jidovi în doao să împărţeaşte.

Cat. 2. Întru sfârşit, pentru ceale ascunse ale fiiului lui. Psalmul lui David

1 Mărturisi-mă-voiu Ţie, Doamne, cu toată inima mea, spune-voiu toate minunile Tale.

2 Veseli-mă-voiu şi mă voiu bucura întru Tine, cânta-voiu numele Tău, Înalte.

3 Când să va întoarce vrăjmaşul mieu înapoi, slăbi-vor şi vor peri de cătră faţa Ta.

4 Că ai făcut judecata mea şi îndreptarea mea; şăzut-ai pre scaun, Cela ce judeci dreptatea.

5 Certat-ai neamurile şi au perit necredinciosul, numele lui l-ai stins în veac şi în veacul veacului.

6 Vrăjmaşului i-au lipsit sabiile întru sfârşit, şi cetăţi i-ai sfărâmat; perit-au pomenirea lui cu sunet.

7 Şi Domnul în veac rămâne; gătit-au la judecată scaunul Său.

8 Şi El va judeca lumea întru dreptate. Judeca-va norodul cu îndreptare.

9 Şi S-au făcut Domnul scăpare săracului, ajutoriu în vremi cuvioase, în năcazuri.

10 Şi să nădăjduiască spre Tine cei ce cunosc numele Tău; că n-ai părăsit pre cei ce Te caută pre Tine, Doamne.

11 Cântaţi Domnului, Celui ce lăcuiaşte în Sion, vestiţi întru neamuri isprăvile Lui!

12 Că Cel ce caută sângiurile lor Ş-au adus aminte, n-au uitat strigarea săracilor.

13 Miluiaşte-mă, Doamne, vezi smereniia mea de cătră vrăjmaşii miei, Cela ce mă înalţi pre mine din porţile morţii.

14 Ca să vestesc toate laudele Tale, în porţile featii Sionului veseli-ne-vom de mântuirea Ta.

15 Afundatu-s-au neamurile întru stricăciunea carea au făcut, în cursa aceasta, carea au ascuns, s-au prins piciorul lor.

16 Cunoaşte-Să Domnul judecăţi făcând; întru faptele mâinilor Sale s-au prins păcătosul.

17 Întoarcă-se păcătoşii la iad, toate neamurile, ceale ce uită pre Dumnezeu.

18 Că nu până în sfârşit va fi uitat săracul, răbdarea săracilor nu va peri până în sfârşit.

19 Scoală-Te, Doamne, să nu să întărească omul, să se judece neamurile înaintea Ta.

20 Pune, Doamne, dătătoriu de leage preste ei, să cunoască neamurile, că oameni sânt.

21 Pentru ce, Doamne, stai departe, treci cu vedearea în vremi cuvioase întru necazuri?

22 aCând să mândreaşte necredinciosul, să aprinde săracul; prindu-să întru sfaturile care gândesc.

23 Că să laudă păcătosul întru poftele sufletului său, şi cel ce face strâmbătate bine să cuvintează, întărâtat-au pre Domnul

24 Cel păcătos, după mulţimea mâniei lui nu va căuta, nu easte Dumnezeu înaintea lui.

25 Spurcă-să căile lui în toată vreamea; leapădă-să judecăţile Tale de cătră faţa lui, preste toţi vrăjmaşii săi va stăpâni.

26 Că au zis întru inima sa: „Nu mă voiu clăti din neam în neam fără de rău”.

27 A căruia de blăstem gura lui easte plină, şi de amărăciune şi de vicleşug.

28 Supt limba lui osteneală şi dureare; şade întru pitulare cu cei bogaţi întru ascunsuri, ca să ucigă pre cel nevinovat; ochii lui spre cel sărac să uită.

29 Pândeaşte întru ascuns, ca leul în culcuşul său; pândeaşte ca să apuce pre săracul; să apuce pre săracul când îl va trage pre el.

30 În laţul său va smeri pre el, pleca-să-va şi va cădea când va stăpâni el pre cei săraci.

31 Că au zis întru inima sa: „Uitat-au Dumnezeu, întors-au faţa Sa, ca să nu vază până în sfârşit”.

32 Scoală-Te, Doamne Dumnezeul mieu, înalţă-se mâna Ta, nu uita pre săracii Tăi până în sfârşit!

33 Pentru ce au măniiat necredinciosul pre Dumnezeu? Că au zis întru inima sa: „Nu va întreba”.

34 Vezi, că Tu la dureare şi la mânie priveşti, ca să-l dai pre el în mâinile Tale; Ţie s-au lăsat săracul, sirimanului Tu fii ajutoriu.

35 Zdrobeaşte braţul celui păcătos şi rău; căuta-să-va păcatul lui şi nu să va afla.

36 Domnul e împărat în veac şi în veacul veacului; periţi, neamuri, din pămânul Lui!

37 Pofta săracilor o ai auzit, Doamne, la gătirea inimii lor au luat aminte ureachiia Ta.

38 Judecă săracului şi smeritului, ca să nu adaogă încă a să mări omul pre pământ.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.