×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 77

Cântă ceale ce să zicea că s-au întâmplat în norodul cel de demult, certând să nu urmeaze îndărăptniciia mai-marilor săi, pentru carea Dumnezeu au lăpădat pre neamul lui Efraim şi au ales pre Iuda, rădicând pre David craiu.

Cat. 11. Înţeleagerii lui Asaf

1 Luaţi aminte, norodul mieu, la leagea mea, plecaţi ureachiia voastră spre graiurile gurii meale.

2 Deşchide-voiu în pildă gura mea; spune-voiu vorbele ceale din început.

3 Câte am auzit şi le-am cunoscut pre eale, şi părinţii noştri ne-au povestit noao.

4 Nu s-au ascuns de la fiii lor întru alt neam.

5 Vestind laudele Domnului şi puterile Lui şi minunile Lui, carele au făcut.

6 Şi au râdicat mărturie întru Iacov, şi leage au pus în Israil.

7 Câte au poruncit părinţilor noştri, ca să le areate pre eale fiilor săi, ca să cunoască alt neam.

8 Fiii cei ce să vor naşte şi să vor scula, şi le vor spune fiilor săi.

9 Ca să puie întru Dumnezeu nădeajdea lor, şi să nu uite lucrurile lui Dumnezeu, şi poruncile Lui să le caute.

10 Ca să nu fie ca părinţii lor, rudă întoartă şi amărâtoare.

11 Rudă carea nu ş-au îndreptat inima sa, şi nu ş-au încredinţat cu Dumnezeu duhul său.

12 Fiii lui Efrem, încordând şi săgetând cu arcele, întorsu-s-au în zioa de războiu.

13 N-au păzit aşăzământul lui Dumnezeu, şi în leagea Lui n-au vrut să umble.

14 Şi au uitat facerile de bine ale Lui şi minunile Lui, care au arătat lor.

15 Înaintea părinţilor lor, care au făcut minuni în pământul Eghiptului, în câmpul Taneos.

16 Desfăcut-au marea şi i-au trecut pre ei, pus-au apele ca un foale.

17 Şi i-au povăţuit pre dânşii în nor zioa, şi toată noaptea întru lumină de foc.

18 Desfăcut-au piiatra în pustie, şi i-au adăpat pre ei, ca întru adânc mult.

19 Şi au scos apă din piiatră, şi au pogorât ca nişte râuri ape.

20 Şi au adaos încă a greşi Lui; amărât-au pre Cel Preaînalt în loc fără de apă.

21 Şi au ispitit pre Dumnezeu întru inimile lor a ceare bucate sufletelor lor.

22 Şi au grăit împrotivă lui Dumnezeu şi au zis: „Au, doară, va putea Dumnezeu să gătească masă în pustie?

23 Pentru că au lovit piiatra şi au curs apă, şi păraiale s-au umplut de apă.

24 Au, doară, şi pâine poate să dea? Sau să gătească masă norodului Său?”

25 Pentru aceasta, au auzit Domnul şi au mai răbdat; şi foc s-au aprins întru Iacov, şi mânie s-au suit preste Israil.

26 Căci n-au crezut întru Dumnezeu, nici au nădăjduit spre mântuirea Lui.

27 Şi au poruncit norilor deasupra, şi uşile ceriului au deşchis.

28 Şi le-au ploat lor mană să mănânce, şi pâine cerească le-au dat lor.

29 Pâine îngerească au mâncat omul, bucate le-au trimis lor din destul.

30 Râdicat-au austru din ceriu, şi au adus Ioan întru putearea Sa vântul Liviei.

31 Şi au ploat preste dânşii ca pulberea cărnuri, şi ca năsipul mării pasări zburătoare.

32 Şi au căzut în mijlocul taberii lor, împrejurul lăcaşurilor lor.

33 Şi au mâncat şi s-au săturat foarte, şi pofta lor le-au adus lor; nu s-au lipsit de pofta lor.

34 Încă mâncare fiind în gura lor, şi măniia lui Dumnezeu s-au suit preste dânşii.

35 Şi au ucis mai mulţi ai lor; şi pre cei aleşi ai lui Israil i-au împiedecat.

36 Întru toate aceastea au mai greşit încă; şi n-au crezut întru minunile Lui.

37 Şi s-au stins întru deşertăciune zilele lor, şi anii lor cu degrab.

38 Când îi ucidea pre dânşii, atuncea căuta pe El, şi să întorcea şi mâneca la Dumnezeu.

39 Şi ş-au adus aminte că Dumnezeu ajutoriul lor easte, şi Dumnezeu cel Preaînalt Izbăvitoriul lor easte.

40 Şi L-au iubit pre Dânsul în gura lor, şi cu limba lor au minţit Lui.

41 Şi inima lor nu era dreaptă cu Dânsul, nici s-au încredinţat întru aşăzământul de leage al Lui.

42 Iară El easte îndurat şi curăţeaşte păcatele lor, şi nu va strica.

43 Şi va înmulţi a întoarce mâniia Sa, şi nu va aprinde toată iuţimea Sa.

44 Şi ş-au adus aminte că trup sânt, duh ce treace şi nu să întoarce.

45 De câte ori L-au amărât pre Dânsul în pustie, mâniiatu-L-au pre Dânsul în pământ fără apă.

46 Şi s-au întors şi au ispitit pre Dumnezeu, şi pre Cel Sfânt al lui Israil L-au întărâtat.

47 Şi nu ş-au adus aminte de mâna Lui în zioa în carea i-au izbăvit pre ei din mâna celui ce-i năcăjiia.

48 Cum au pus în Eghipet seamnele Sale şi minunile Sale în câmpul Taneos.

49 Şi au întors în sânge râurile lor şi fântânile lor ca să nu bea.

50 Trimis-au asupra lor muşte câineşti, şi i-au mâncat pre ei, şi broaşte, şi i-au stricat pre dânşii.

51 Şi au dat păliciunii rodurile lor, şi ostenealele lor lăcustelor.

52 Bătut-au cu grindină viile lor, şi duzii lor cu brumă.

53 Şi au dat la grindină dobitoacele lor, şi avearea lor focului.

54 Trimis-au asupra lor iuţimea mâniei Sale, mânie şi iuţime şi necaz, trimitere prin îngeri răi.

55 Cale au făcut cărării mâniei Sale, şi n-au cruţat de moarte sufletele lor, şi dobitoacele lor în moarte le-au închis.

56 Şi au bătut pre tot cel întâiu născut în pământul Eghipetului, începătura a toată osteneala lor în lăcaşurile lui Ham.

57 Şi au râdicat ca pre nişte oi pre norodul Său, şi i-au dus pre ei ca o turmă în pustie.

58 Şi i-au povăţuit spre nădeajde şi nu s-au înfricoşat, şi pre vrăjmaşii lor i-au acoperit marea.

59 Şi i-au băgat pre dânşii în muntele sfinţeniei Sale, muntele acesta, care l-au căştigat dreapta Lui.

60 Şi au gonit de la faţa lor neamuri, şi le-au dat cu sorţi lor pământul, cu fune de împărţire.

61 Şi au aşăzat întru lăcaşurile lor seminţiile lui Israil.

62 Şi au ispitit şi au amărât pre Dumnezeul cel Preaînalt, şi mărturiile Lui nu le-au păzit.

63 Şi s-au lepădat ca şi părinţii lor, întorsu-s-au întru arc strâmb.

64 Şi L-au mâniiat pre Dânsul în dealurile lor, şi întru ceale cioplite ale lor L-au întărâtat pre El.

65 Auzit-au Dumnezeu şi au trecut cu vedearea, şi au urgisit foarte pre Israil.

66 Şi au lăpădat cortul Silomului, lăcaşul în care au lăcuit întru oameni.

67 Şi au dat în robie tăriia lor, şi frumseaţea lor în mâinile vrăjmaşilor.

68 Şi au închis în sabie pre norodul Său, şi moştenirea Sa o au trecut cu vedearea.

69 Pre tinerii lor i-au mâncat focul, şi fecioarele lor nu s-au jălit.

70 Preoţii lor în sabie au căzut, şi văduvele lor nu vor plânge.

71 Şi s-au deşteptat ca cel ce doarme Domnul, ca un tare şi ameţit de vin.

72 Şi au lovit pre vrăjmaşii Săi dinapoi, ocară veacinică le-au dat lor.

73 Şi au lepădat lăcaşul lui Iosif, şi seminţiia lui Efrem n-au ales.

74 Şi au ales seminţiia Iudii, muntele Sionului, care l-au iubit.

75 Şi au zidit ca a inorogului sfinţeniia Sa pre pământ, întemeiatu-o-au pre dânsa în veac.

76 Şi au ales pre David sluga Sa, şi l-au luat pre el de la turmele oilor, de la ceale făcătoare l-au luat pre dânsul.

77 Ca să pască pre Iacov, sluga Sa, şi pre Israil, moştenirea Sa.

78 Şi i-au păscut pre dânşii întru nerăutatea inimii Sale, şi întru priceaperile mâinilor Sale i-au povăţuit pre dânşii. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.