×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 72

Cei buni, carii să turbură pentru că cei răi sânt fericiţi în viiaţa aceasta, să se mângăie din sfârşit, că pre fieştecarele îl aşteaptă plata sa.

Sfârşitu-s-au cântările lui David, fiiului lui Iese. Psalmul lui Asaf

1 Cât easte de bun Dumnezeul lui Israil celor drepţi la inimă.

2 Iară mie puţin nu mi s-au alunecat picioarele, puţin nu s-au vărsat paşii miei.

3 Că am răvnit asupra celor fără leage, pacea păcătoşilor văzând.

4 Că nu easte privire spre moartea lor şi întărire întru bătaia lor.

5 Întru ostenealele oamenilor nu sânt, şi cu oamenii nu vor lua bătăi.

6 Pentru aceasta, i-au cuprins pre ei mândriia lor până în sfârşit; îmbrăcatu-s-au cu nedreptatea şi cu păgânătatea lor.

7 Ieşi-va ca din său nedreptatea lor; trecut-au întru dragostea inimii.

8 Gândit-au şi au grăit întru vicleşug, nedreptate spre înălţime au grăit.

9 Pus-au asupra ceriului gura lor, şi limba lor au trecut pre pământ.

10 Pentru aceasta, să va întoarce norodul mieu aicea, şi zile pline să vor afla întru dânşii.

11 Şi au zis: „Cum au cunoscut Dumnezeu şi de easte cunoştinţă întru Cel Înalt?”

12 Iată, aceştia păcătoşii şi carii să îndestulează în veac au cuprins avuţie.

13 Şi am zis: „Au, doară, în deşărt am îndreptat inima mea, şi am spălat întru cei nevinovaţi mâinile meale?

14 Şi am fost bătut toată zioa şi mustrarea mea, în dimineţi”.

15 De am grăit: „Voiu spune aşa”, iată, neamul fiilor Tăi am făgăduit.

16 Şi am socotit că va cunoaşte; osteneala easte înaintea mea.

17 Până ce voiu întra la sfinţitoriul lui Dumnezeu şi voiu înţeleage spre ceale de apoi ale lor.

18 Însă pentru vicleşugurile lor le-ai pus reale, oborâtu-i-ai pre ei când s-au înălţat.

19 Cum s-au făcut întru pustiire, îndatăşi s-au stins, perit-au pentru fărădeleagea lor.

20 Ca visul celui ce să deşteaptă, Doamne, în cetatea Ta chipul lor de nimica îl vei face.

21 Că s-au aprins inima mea, şi rărunchii miei s-au schimbat.

22 Şi eu am defăimat, şi n-am cunoscut, dobitoc m-am făcut la Tine, şi eu pururea cu Tine.

23 Ţinutu-m-ai de mâna dreaptei meale, şi în sfatul Tău m-ai povăţuit, şi cu mărire m-ai priimit.

24 Că ce-mi easte mie în ceriu? Şi de la Tine ce am voit pre pământ?

25 Stins-au inima mea şi trupul mieu, Dumnezeul inimii meale, şi partea mea, Dumnezeule, în veac.

26 Că, iată, cei ce să depărtează pre sine de la Tine vor peri; pierdut-ai de la Tine pre tot cel ce curveaşte.

27 Iară mie a mă lipi de Dumnezeu bine easte, a pune întru Domnul nădeajdea mea, ca să vestesc eu toate laudele Tale în porţile featii Sionului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.