×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 68

Să ponosluiaşte Hristos că multe pătimeaşte pentru râvna credinţii. Ceare de la Tatăl ajutoriu şi pedeapsă jidovilor, că El Îl va lăuda. Ioan, cap 2, stih 17; Rom. 10, 11

Întru sfârşit, pentru cei ce să vor schimba. Psalmul lui David

1 Mântuiaşte-mă, Dumnezeule, că au întrat ape până la sufletul mieu.

2 Afundatu-m-am în noroiul adâncului şi nu easte stare.

3 Venit-am întru adâncurile mării şi viforul m-au potopit.

4 Ostenit-am strigând, amorţit-au grumazul mieu, slăbit-au ochii miei, nădăjduind eu spre Dumnezeul mieu.

5 Înmulţitu-s-au mai presus decât perii capului mieu cei ce mă urăsc în zădar.

6 Întăritu-s-au vrăjmaşii miei, cei ce mă goniia pre mine cu nedreptate; ceale ce n-am jăfuit atunci am plătit.

7 Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceaperea mea, şi greşealele meale de la Tine nu s-au ascuns. Să nu să ruşineaze pentru mine cei ce Te aşteaptă pre Tine, Doamne, Doamne al puterilor.

8 Nici să se înfrunteaze pentru mine cei ce Te caută pre Tine, Dumnezeul lui Israil.

9 Că pentru Tine am suferit ocară, acoperit-au ruşinea obrazul mieu.

10 Înstreinat am fost fraţilor miei, şi nemearnic fiilor maicii meale.

11 Că râvna Căsii Tale m-au mâncat; şi ocările celor ce Te ocărăsc pre Tine au căzut asupra mea.

12 Şi am acoperit cu post sufletul mieu, şi s-au făcut spre ocară mie.

13 Şi am pus îmbrăcămintea mea sac, şi m-am făcut lor spre pildă.

14 Împrotiva mea limbuţiia cei ce şădea în porţi, şi împrotiva mea cânta cei ce bea vin.

15 Iară eu cu rugăciunea mea cătră Tine, Doamne, vreamea e de bunăvoinţă.

16 Dumnezeule, întru mulţimea milii Tale, auzi-mă, întru adevărul mântuirii Tale.

17 Mântuiaşte-mă de tină, ca să nu mă înfund; izbăveaşte-mă de cei ce mă urăsc şi de adâncurile apelor.

18 Ca să nu mă îneace pre mine viforul apei, nici să mă înghiţă adâncul, nici să închiză preste mine puţul gura sa.

19 Auzi-mă, Doamne, că bună easte mila Ta; după mulţimea îndurărilor Tale caută spre mine.

20 Să nu întorci faţa Ta de la sluga Ta, că mă năcăjesc, degrab mă auzi.

21 Ia aminte spre sufletul mieu, şi-l mântuiaşte pre el; pentru vrăjmaşii miei, izbăveaşte-mă.

22 Că Tu cunoşti ocara mea şi ruşinea mea şi înfruntarea mea.

23 Înaintea Ta sânt toţi cei ce mă năcăjesc, ocară au aşteptat sufletul mieu şi ticăloşie.

24 Şi am aşteptat pre cel ce s-ar mâhni cu mine, şi nu era, şi pre cei ce m-ar mângăia, şi n-am aflat.

25 Şi au dat spre mâncarea mea fiiare, şi. spre seatea mea m-au adăpat cu oţet.

26 Facă-se masa lor înaintea lor spre cursă şi spre răsplătire şi spre sminteală.

27 Întunece-să ochii lor ca să nu vază, şi spinarea lor pururea o gârboveaşte.

28 Varsă preste dânşii iuţimea Ta, şi mâniia iuţimei Tale să-i cuprinză pre ei.

29 Facă-se curtea lor pustie, şi în lăcaşurile lor să nu fie lăcuitori.

30 Că pre carele Tu l-ai bătut, ei l-au gonit; şi spre durearea ranelor meale au adaos.

31 Adaoge fărădeleage spre fărădeleagea lor; şi să nu între întru dreptatea Ta.

32 Şteargă-se din cartea celor vii, şi cu cei drepţi să nu să scrie.

33 Sărac şi cu dureare sânt eu; mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească.

34 Lăuda-voiu numele Dumnezeului mieu cu cântare, mări-L-voiu pre El întru laudă.

35 Şi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât viţelul tânăr, ce-i răsar coarne şi unghi.

36 Vază săracii şi să se veselească; căutaţi pre Dumnezeu, şi va fi viu sufletul vostru.

37 Că au auzit pre cei săraci Domnul, şi pre cei în obezi ferecaţi ai săi nu i-au urgisit.

38 Laude-L pre Dânsul ceriurile şi pământul, marea şi toate câte să târăsc într-însa.

39 Că Dumnezeu va mântui Sionul şi să vor zidi cetăţile Iudei.

40 Şi vor lăcui acolo, şi-l vor moşteni pre (dânsul, şi seminţiia robilor Tăi vor stăpâni pre) el, şi cei ce iubesc numele Tău vor lăcui într-însul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.