×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 67

Cântă besearicii pentru învingerea vrăjmaşilor, ca şi în ieşirea din Eghipt, că să va sui Hristos Dumnezeu la ceriu, şi de acolo va trimite apostoli din toate neamurile să întoarcă limbile.

Întru sfârşit. Psalmul cântării lui David

1 Să Se scoale Dumnezeu şi să se răsipească vrăjmaşii Lui, şi să fugă de la faţa Lui cei ce-L urăsc pre Dânsul.

2 Precum să stinge fumul, să se stingă; cum să topeaşte ceara de faţa focului, aşa să piiară păcătoşii de la faţa lui Dumnezeu.

3 Şi drepţii să se veselească şi să se bucure înaintea lui Dumnezeu, să se desfeteaze întru veselie.

4 Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi numelui Lui; cale faceţi Celui ce S-au suit preste apusuri, Domnul e numele Lui.

5 Şi vă bucuraţi înaintea Lui, să se turbure de faţa Lui, a Părintelui celor săraci şi a Judecătoriului văduvelor.

6 Dumnezeu e în locul cel sfânt al Său, Dumnezeu face a lăcui pre cei ce sânt într-un fealiu în casă.

7 Scoţând pre cei din obezi cu vitejie, aşijderea pre cei ce amărăsc, pre cei ce lăcuiesc în mormânturi.

8 Dumnezeule, când ieşiiai Tu înaintea norodului Tău, când treceai Tu în pustie.

9 Pământul s-au cutremurat, că ceriurile au picat de cătră faţa Dumnezeului Sinaii, de cătră faţa Dumnezeului lui Israil.

10 Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeu-le, moştenirii Tale; şi au slăbit, iară Tu o ai săvârşit pre dânsa.

11 Dobitoacele Tale lăcuiesc într-însa, gătit-ai întru bunătatea Ta săracului, Dumnezeule.

12 Domnul va da cuvânt celor ce binevestesc cu puteare multă.

13 Împăratul puterilor al celui iubit cu înfrumseţarea casii să împarţă prăzi.

14 De aţi dormi în mijlocul hotarălor, aripile porumbiţii sânt cu argint poleite, între umerile ei cu strălucire de aur.

15 Când osibeaşte Cel ceresc împăraţi preste dânsa, ca zăpada să vor albi în Selmon.

16 Muntele lui Dumnezeu, munte gras, munte închegat, munte gras, pentru ce socotiţi munţii cei închegaţi?

17 Muntele care bine au voit Dumnezeu a lăcui într-însul, pentru că Domnul va lăcui până în sfârşit.

18 Carul lui Dumnezeu cu miile înmulţit, mii de cei ce prisosesc; Domnul întru ei, în Sinai, în cel sfânt.

19 Suitu-te-ai la înălţime, robit-ai robime, luat-ai daruri întru oameni.

20 Pentru că pre cei ce nu să pleca a să sălăşlui, Domnul Dumnezeu bine e cuvântat, bine e cuvântat.

21 Domnul din zi în zi să sporească noao, Dumnezeul mântuirilor noastre.

22 Dumnezeul nostru, Dumnezeu a mântui; şi ale Domnului, ale Domnului sânt ieşirile morţii.

23 Însă Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmaşilor Săi, creaştetul părului celor ce umblă întru greşalele lor.

24 Zis-au Domnul: „Din Vasan Mă voiu întoarce, întoarce-Mă-voiu întru adâncurile mării.

25 Pentru ca să se întingă piciorul tău în sânge, limba cânilor tăi din vrăjmaşii de la dânsul”.

26 Văzutu-s-au umbletele Tale, Dumnezeule, umbletele Dumnezeului mieu, ale Împăratului, Celui din cel sfânt.

27 Mai nainte au apucat boiarii ţiindu-se de cei ce cânta, în mijlocul fecioarelor celor ce zicea în timpene.

28 Întru adunări binecuvântaţi pre Dumnezeu, pre Domnul din izvoarăle lui Israil.

29 Acolo Veniamin, cel mai tânăr, întru spaimă, boiarii Iudii, povăţuitorii lor, boiarii lui Zavulon, boiarii lui Neftalim.

30 Porunceaşte, Dumnezeule, puterii Tale; întăreaşte, Dumnezeule, aceasta carea ai făcut întru noi.

31 De la besearica Ta, în Ierusalim, Ţie vor aduce împăraţii daruri.

32 Ceartă fiiarăle trestiei, adunarea taurilor întru junincile noroadelor, ca să se în cuie cei ispitiţi cu argint.

33 Râsipeaşte neamurile ceale ce voiesc războaie, veni-vor soli de la Eghipet; Etiopiia mai nainte va apuca mâna ei la Dumnezeu.

34 Împărăţiile pământului cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi Domnului.

35 Celui ce S-au suit peste ceriul ceriului, spre răsărituri.

36 Iată, va da glasul Său, glas de puteare; daţi mărire lui Dumnezeu, peste Israil mare e cuviinţa Lui, şi putearea Lui în nori.

37 Minunat easte Dumnezeu întru sfinţii Săi, Dumnezeul lui Israil; însuşi va da puteare şi întărire norodului Său, bine e cuvântat Dumnezeu. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.