×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 54

Roagă pre Dumnezeu ca pre dânsul de priiatinii cei vicleani şi făţarnici să-l păzască, şi pre dânşii să-i pedepsască. Să cuvine lui Hristos.

Întru sfârşit, întru cântări, înţeleagerii lui David

1 Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea, şi nu treace cu vedearea ruga mea.

2 Ia aminte spre mine şi mă ascultă; mâhnitu-m-am întru îngrijarea mea şi m-am turburat de cătră glasul vrăjmaşului şi de năcazul păcătosului.

3 Că au abătut asupra mea fărădeleage, şi întru mânie au vrăjmăşuit mie.

4 Inima mea s-au turburat întru mine, şi frica morţii au căzut asupra mea.

5 Teamere şi cutremur au venit asupra mea, şi m-au acoperit întunearecul.

6 Şi am zis: „Cine-mi va da mie aripi ca de porumb şi voiu zbura şi mă voiu odihni?”

7 Iată, m-am îndelungat fugind şi m-am sălăşluit în pustie.

8 Aşteptat-am pre Dumnezeu, Cel ce mântuiaşte de slăbirea sufletului şi de vifor.

9 Potopeaşte, Doamne, şi împarţi limbile lor; că am văzut fărădeleage şi pricire în cetate.

10 Zioa şi noaptea va încunjura pre ea preste zidurile ei; şi fărădeleagea şi osteneala în mijlocul ei şi nedreptatea.

11 Şi n-au lipsit din uliţile ei camăta şi vicleşugul.

12 Că de m-ar fi ocărât vrăjmaşul, aş fi răbdat.

13 Şi cel ce mă ureaşte, de ar fi grăit mari asupra mea, m-aş fi ascuns de dânsul.

14 Iară tu, omule, cel întocma la suflet, diregătoriul mieu şi cunoscutul mieu,

15 Carele împreună cu mine te-ai îndulcit cu mâncări; în Casa lui Dumnezeu am umblat cu un gând.

16 Să vie, dar, moartea preste ei, şi să se pogoară la iad de vii.

17 Că vicleşug easte în lăcaşurile lor, în mijlocul lor.

18 Eu cătră Dumnezeu am strigat, şi Domnul m-au auzit pre mine.

19 Seara şi dimineaţa şi amiiazăzi spune-voiu şi voiu vesti, şi va auzi glasul mieu.

20 Izbăvi-va cu pace sufletul mieu de cei ce să apropie de mine, că întru mulţi era cu mine.

21 Auzi-va Dumnezeu şi-i va smeri pre dânşii; Cel ce easte mai nainte de veaci.

22 Că nu easte lor schimbare, că nu s-au temut de Dumnezeu, întins-au mâna Sa spre răsplătire.

23 Spurcat-au aşăzământul Lui, împărţi-tu-s-au de mâniia feaţii Lui şi s-au apropiiat inimile lor.

24 Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decât untuldelemn, şi acealea sânt săgetături.

25 Aruncă spre Domnul grija ta, şi El te va hrăni; nu va da în veac clătire dreptului.

26 Iară Tu, Dumnezeule, pogorî-i-vei pre dânşii în puţul stricăciunii.

27 Bărbaţii sângiurilor şi ai vicleşugului nu-şi vor înjumătăţa zilele sale; iară eu, Doamne, voiu nădăjdui spre Tine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.