×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 34

Hristos împrotivnicilor lui Dumnezeu le pofteaşte perire, iară Şieşi mântuinţă. Acest psalm e prorocesc, Ioan 15. Să cuvine celor drepţi.

Psalmul lui David

1 Judecă, Doamne, pre cei ce-mi fac mie strâmbătate; dă războiu cu cei ce să oştesc asupra mea.

2 Apucă armă şi pavăză, şi Te scoală întru ajutoriul mieu.

3 Varsă sabie şi închide împrotiva celor ce mă gonesc; zi sufletului mieu: „Mântuirea ta sânt Eu”.

4 Să se ruşineaze şi să se înfrunteaze cei ce caută sufletul mieu; întoarcă-se înapoi şi să se ruşineaze cei ce-m gândesc mie reale.

5 Să fie ca pravul înaintea feaţii vântului, şi îngerul Domnului năcăjindu-i pre ei; facă-să calea lor întunearec şi lunecare, şi îngerul Domnului gonindu-i pre dânşii.

6 Că în zădar au ascuns mie stricăciunea laţului său, în deşert au ocărât sufletul mieu.

7 Să-i vie lui cursa, carea nu o ştie; şi prinzătoarea, carea au ascuns, să-l prinză pre el, şi în laţ să cază într-însul.

8 Iară sufletul mieu să va bucura de Domnul, veseli-să-va de mântuirea Lui.

9 Toate oasăle meale vor zice: „Doamne, Doamne, cine e aseamenea Ţie? Cel ce izbăveşti pre săracul din mâna celor mai tari decât el, şi pre săracul şi mişelul de la cei ce-l rănesc pre dânsul?”

10 Sculându-se asupra mea mărturii nedreapte, de ceale ce nu ştiiam m-au întrebat.

11 Răsplătit-au mie reale pentru bune, şi nerodire sufletului mieu.

12 Iară eu, când mă supăra aceia, m-am îmbrăcat cu sac şi am smerit cu post sufletul mieu, şi rugăciunea mea în sânul mieu să va întoarce.

13 Ca unui vecin, ca unui frate al nostru, aşa bine am făcut spre plăceare; ca cum m-aş jeli şi m-aş măhni, aşa m-am smerit.

14 Şi asupra mea s-au veselit şi s-au adunat; adunatu-s-au preste mine bătăi şi n-am ştiut.

15 Despărţitu-s-au şi nu s-au umilit; ispititu-m-au, batjocoritu-m-au cu batjocură, scrâşnit-au asupra mea cu dinţii săi.

16 Doamne, când vei vedea? Întoarce sufletul mieu de la fapta lor cea rea, de la lei pre cea una născută a mea.

17 Mărturisi-mă-voiu Ţie întru adunare multă; întru norod greu Te voiu lăuda.

18 Să nu să bucure de mine cei ce-mi vrăjmăşuiesc mie cu nedreptate, cei ce mă urăsc în zădar şi fac semn cu ochii.

19 Că mie adecă ceale de pace îmi grăia, şi spre mânie vicleşuguri gândea.

20 Lărgit-au asupra mea gura sa; zis-au: „Bine, bine, văzut-au ochii noştri”.

21 Văzut-ai, Doamne, să nu taci; Doamne, nu Te depărta de la mine.

22 Scoală-Te, Doamne, ia aminte spre judecata mea, Dumnezeul mieu şi Domnul mieu, spre îndreptarea mea.

23 Judecă-mă, Doamne, după dreptatea Ta, Doamne Dumnezeul mieu, şi să nu să bucure de mine.

24 Să nu zică întru inimile lor: „Bine e, bine e sufletului nostru”; nici să zică: „Înghiţitu-l-am pre dânsul”.

25 Să se ruşineaze şi să se înfrunteaze împreună cei ce să bucură de realele meale; îmbrace-să întru ruşine şi înfruntare cei ce grăiesc mari asupra mea.

26 Să se bucure şi să se veselească cei ce voiesc dreptatea mea; şi să zică pururea: „Mărească-Se Domnul!” cei ce voiesc pacea robului Lui.

27 Şi limba mea să va învăţa dreptatea Ta, toată zioa lauda Ta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.