×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 21

Hristos de pre cruce roagă pre Tatăl, pomenind ceale ce au pătimit, ca Lui să-I fie într-ajutoriu; după ce va înviia, laudele Lui în toată lumea le va vesti. Să cuvine celor deznădăjduiţi întru beteşug.

Întru sfârşit, pentru sprijineala cea de dimineaţă. Psalmul lui David

1 Dumnezeule, Dumnezeul mieu, ia aminte spre mine, pentru ce m-ai lăsat? Departe de mântuirea mea cuvintele greşealelor meale.

2 Dumnezeul mieu, striga-voiu zioa, şi nu vei auzi, şi noaptea, şi nu spre nepriceapere mie.

3 Iară Tu în cel sfânt lăcuieşti, lauda lui Israil.

4 Spre Tine au nădăjduit părinţii noştri, nădăjduit-au şi i-ai izbăvit pre dânşii.

5 Cătră Tine au strigat şi s-au mântuit, spre Tine au nădăjduit şi nu s-au ruşinat.

6 Iară eu sânt viiarme şi nu om; ocara oamenilor şi defăimarea norodului.

7 Toţi cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit-au cu buzele, clătit-au cu capul:

8 „Nădăjduit-au spre Domnul, izbăvească-l pre dânsul, mântuiască-l, că-l voiaşte pre el”.

9 Că Tu eşti Cela ce m-ai tras din pântece, nădeajdea mea, de la ţiţele maicii meale spre Tine m-am aruncat din zgău.

10 Din pântecele maicii meale, Dumnezeul mieu eşti Tu; nu Te depărta de la mine.

11 Că necazul easte aproape, că nu easte cine să-mi ajute mie.

12 Încunjuratu-m-au viţei mulţi, tauri graşi m-au cuprins.

13 Deşchis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce răpeaşte şi răcneaşte.

14 Ca apa m-am vărsat şi s-au răsipit toate oasele meale.

15 Făcutu-s-au inima mea ca ceara ce să topeaşte, în mijlocul pântecelui mieu.

16 Uscatu-s-au ca un vas de lut vârtutea mea, şi limba mea s-au lipit de grumazul mieu, şi în ţărâna morţii m-ai pogorât.

17 Că m-au încunjurat câini mulţi; adunarea celor vicleani m-au cuprins.

18 Săpat-au mâinile meale şi picioarele meale.

19 Numărat-au toate oasele meale; şi aceia priviia şi să uita la mine.

20 Împărţit-au hainele meale loruşi, şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi.

21 Iară Tu, Doamne, nu depărta ajutoriul Tău de la mine, spre sprijineala mea ia aminte.

22 Izbăveaşte de sabie sufletul mieu, şi din Ioan mâna câinelui pre cea una născută a mea.

23 Mântuiaşte-mă din gura leului, şi din coarnele inorogilor smerirea mea.

24 Spune-voiu numele Tău fraţilor miei, în mijlocul adunării Te voiu lăuda.

25 Cei ce vă teameţi de Domnul, lăudaţi-L pre El; toată sămânţa lui Iacov, slăviţi-L pre Dânsul.

26 Teameţi-vă de Dânsul, toată sămânţa lui Israil!

27 Că n-au defăimat, nici au lăpădat ruga săracului.

28 Nici au întors faţa Sa de la mine; şi când am strigat cătră Dânsul, m-au auzit.

29 De la Tine easte lauda mea, întru adunare mare mă voiu mărturisi Ţie, rugăciunile meale voiu da înaintea celor ce să tem de Dânsul.

30 Mânca-vor săracii şi să vor sătura, şi vor lăuda pre Domnul cei ce-L caută pe Dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului.

31 Aduce-ş-vor aminte şi să vor întoarce la Domnul toate marginile pământului.

32 Şi să vor închina înaintea Lui toate moştenirile neamurilor.

33 Că a Domnului e împărăţiia, şi El stăpâneaşte pre neamuri.

34 Mâncat-au şi s-au închinat toţi graşii pământului; înaintea Lui vor cădea toţi cei ce să pogoară în pământ.

35 Şi sufletul mieu Lui viiază, şi săminţiia mea va sluji Lui.

36 Vesti-să-va Domnului neamul cel ce vine, şi vor vesti dreptatea Lui norodului ce să va naşte, pre carele au făcut Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.