×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 17

Mulţămeaşte că din mare deznădăjduire, carea poeticeaşte o scrie, învingere şi împărăţiia au dobândit. Multe dintre aceastea sângur lui Hristos să cuvin.

Cat. 3. Întru sfârşit, slugii Domnului, lui David, care au grăit Domnului cuvintele cântării aceştiia în zioa în carea l-au izbăvit pre el Domnul din mâna tuturor vrăjmaşilor lui şi din mâna lui Saul şi au zis, 2 Împăr. 22

1 Iubi-Te-voiu, Doamne, vârtutea mea, Domnul easte întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitoriul mieu.

2 Dumnezeul mieu, ajutoriul mieu, şi voiu nădăjdui spre Dânsul.

3 Apărătoriul mieu şi cornul mântuirii meale şi sprijinitoriul mieu.

4 Lăudând, voiu chema pre Domnul, şi de vrăjmaşii miei mă voiu mântui.

5 Cuprinsu-m-au durerile morţii; şi râurile fărdelegii m-au turburat.

6 Durerile iadului m-au încungiurat, întimpinatu-m-au laţurile morţii.

7 Şi când mă năcăjiiam, am chemat pre Domnul şi cătră Dumnezeul mieu am strigat.

8 Auzit-au din besearica cea sfântă a Sa glasul mieu; şi strigarea mea înaintea Lui va întra în urechile Lui.

9 Şi s-au clătit şi s-au cutrămurat pământul şi temeliile munţilor s-au turburat şi s-au clătit; că S-au măniiat pre dânsele Dumnezeu.

10 Suitu-s-au fum întru mâniia Lui şi foc de la faţa Lui să va aprinde; cărbuni s-au aţâţat de la Dânsul.

11 Şi au plecat ceriurile şi s-au pogorât; şi negură supt picioarele Lui.

12 Şi S-au suit preste heruvimi şi au zburat, zburat-au pre aripile vânturilor.

13 Şi au pus întunearec ascunderea Lui, împrejurul Lui, cortul Lui; întunecoasă apă în norii văzduhurilor.

14 Dintru strălucire înaintea Lui nori au trecut, grindină şi cărbuni de foc.

15 Şi au tunat din ceriu Domnul, şi Cel Înalt Şi-au dat glasul Său.

16 Trimis-au săgeţi şi i-au răsipit pre ei; şi fulgere au înmulţit şi i-au turburat pre ei.

17 Şi s-au arătat izvoarăle apelor; şi s-au descoperit temeliile lumii.

18 De certarea Ta, Doamne, de suflarea duhului mâniei Tale.

19 Trimis-au dintru înălţime şi m-au luat, râdicatu-m-au din ape multe.

20 Mântui-mă-va de vrăjmaşii miei cei tari şi de cei ce mă urăsc pre mine; că s-au mai întărit decât mine.

21 Întimpinatu-m-au ei în zioa răutăţii meale; şi au fost Domnul întărirea mea.

22 Şi m-au scos întru lărgime; izbăvi-mă-va, că m-au voit.

23 Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea; şi după curăţiia mâinilor meale va răsplăti mie.

24 Că am păzit căile Domnului şi n-am făcut păgânătate despre Dumnezeul mieu.

25 Că toate judecăţile Lui înaintea mea; şi îndreptările Lui nu s-au depărtat de la mine.

26 Şi voiu fi fără prihană cu Dânsul; şi mă voiu păzi de fărădeleagea mea.

27 Şi-mi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea; şi după curăţiia mâinilor meale înaintea ochilor Lui.

28 Cu cel cuvios, cuvios vei fi; şi cu omul nevinovat, nevinovat vei fi.

29 Şi cu cel ales, ales vei fi; şi cu cel îndărătnic, Te vei îndărătnici.

30 Că Tu pre norodul cel smerit vei mântui şi ochii mândrilor vei smeri.

31 Că Tu vei lumina, luminătoriul mieu, Doamne Dumnezeul mieu, lumina-vei întunearecul mieu.

32 Că întru Tine mă voiu izbăvi de ispită, şi întru Dumnezeul mieu voiu treace zidul.

33 Dumnezeul mieu, fără prihană e calea Lui, cuvintele Domnului cu foc lămurite; scutitoriu easte tuturor celor ce nădăjduiesc spre Dânsul.

34 Că cine e Dumnezeu afară de Domnul? Sau cine e Dumnezeu fără numai Dumnezeul nostru?

35 Dumnezeul, Ce mă încinge cu puteare şi au pus fără prihană calea mea.

36 Cel ce săvârşeşti picioarele meale ca ale cerbului şi preste ceale înalte mă pui.

37 Carele înveţi mâinile meale la războiu şi ai pus arc de aramă braţăle meale.

38 Şi ai dat mie scuteală de mântuire; şi dreapta Ta m-au sprijinit.

39 Şi certarea Ta m-au îndreptat întru sfârşit, şi certarea Ta aceasta mă va învăţa.

40 Lărgit-ai paşii miei supt mine; şi n-au slăbit urmele meale.

41 Goni-voiu pre vrăjmaşii miei şi voiu prinde pre dânşii; şi nu mă voiu întoarce, până ce să vor sfârşi.

42 Năcăji-voiu pre dânşii şi nu vor putea să stea; cădea-vor supt picioarele meale.

43 Şi m-ai încins cu puteare spre războiu; împiedecat-ai pre toţi cei ce să scula asupra mea, supt mine.

44 Şi al vrăjmaşilor miei mi-ai dat mie dosul; şi pre cei ce mă urăsc pre mine i-ai pierdut.

45 Strigat-au, şi nu era cel ce mântuiaşte, cătră Domnul, şi nu i-au auzit pre ei.

46 Şi-i voiu zdrumica pre ei ca pravul în faţa vântului, ca tina uliţelor voiu ştearge pre dânşii.

47 Izbăvi-mă-vei de pricirea norodului; pune-mă-vei cap neamurilor.

48 Norodul pre carele n-am cunoscut mi-au slujit mie; întru auzul urechii m-au auzit.

49 Fiii străini au minţit mie; fiii străini s-au învechit şi au şchiopat din cărările lor.

50 Viu e Domnul şi bine e cuvântat Dumnezeu, şi să Se înalţă Dumnezeul mântuirii meale!

51 Dumnezeule, Cel ce dai izbăvire mie şi ai supus noroade supt mine, izbăvitoriul mieu de vrăjmaşii cei mănioşi.

52 De la cei ce să scoală asupra mea mă vei înălţa, de la omul nedrept mă vei izbăvi.

53 Pentru aceasta, mă voiu mărturisi Ţie întru neamuri, Doamne, şi numelui Tău voiu cânta.

54 Cel ce măreşti mântuirile împăratului şi faci milă unsului Tău, lui David, şi seminţiei lui până în veac. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.