×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 118

Laudă leagea, cuvântul şi poruncile lui Dumnezeu, pofteaşte şi să roagă ca întru iubirea şi păzirea acestora să se ţie.

Cat. 17

1 Fericiţi cei fără prihană în cale, carii umblă în leagea Domnului.

2 Fericiţi cei ce cearcă mărturiile Lui, cu toată inima vor căuta pre Dânsul.

3 Că nu cei ce lucrează fărădeleage în căile Lui au umblat.

4 Tu ai poruncit poruncile Tale ca să le păzească foarte.

5 O, de s-ar îndrepta căile meale, să păzească îndreptările Tale!

6 Atuncea nu mă voiu ruşina când voiu căuta spre toate poruncile Tale.

7 Mărturisi-mă-voiu Ţie întru îndreptarea inimii, ca să mă învăţ judecăţile dreptăţii Tale.

8 Îndreptările Tale voiu păzi, nu mă părăsi până în sfârşit.

9 Întru ce-ş va îndrepta tânărul calea sa? Când va păzi cuvintele Tale.

10 Cu toată inima mea Te-am căutat pre Tine, să nu mă leapezi de la poruncile Tale.

11 Întru inima mea am ascuns cuvintele Tale, ca să nu greşesc Ţie.

12 Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.

13 Cu buzele meale am vestit toate judecăţile gurii Tale.

14 În calea mărturiilor Tale m-am desfătat, ca întru toată bogăţiia.

15 Întru poruncile Tale mă voiu deprinde şi voiu cunoaşte căile Tale.

16 Întru îndreptările Tale voiu cugeta, nu voiu uita cuvintele Tale.

17 Răsplăteaşte robului Tău, viiază-mă şi voiu păzi cuvintele Tale.

18 Descopere ochii miei şi voiu cunoaşte minunile din leagea Ta.

19 Nemearnic sânt eu pre pământ, să nu ascunzi de la mine poruncile Tale.

20 Iubit-au sufletul mieu, ca să dorească de judecăţile Tale în toată vreamea.

21 Certat-ai pre cei mândri; blăstămaţi cei ce să abat de la poruncile Tale.

22 Ia de la mine ocara şi defăimarea, că mărturiile Tale am căutat.

23 Pentru că au şăzut boiarii şi asupra mea clevetiia, iară robul tău să învăţa îndreptările Tale.

24 Că mărturiile Tale cugetarea mea easte, şi sfaturile meale îndreptările Tale.

25 Lipitu-s-au de pământ sufletul mieu; viiază-mă după cuvântul Tău.

26 Căile meale le-am mărturisit şi m-ai auzit; învaţă-mă îndreptările Tale.

27 Calea îndreptărilor Tale fă să o înţeleg, şi mă voiu deprinde întru minunile Tale.

28 Dormitat-au sufletul mieu de trândăvie; întăreaşte-mă întru cuvintele Tale.

29 Calea nedreptăţii depărtează-o de la mine, şi cu leagea Ta mă miluiaşte.

30 Calea adevărului am ales, şi judecăţile Tale n-am uitat.

31 Lipitu-m-am de mărturiile Tale, Doamne, nu mă ruşina.

32 Pre calea poruncilor Tale am alergat; când ai desfătat inima mea.

33 Leage pune mie, Doamne, în calea îndreptărilor Tale, şi o voiu căuta pre dânsa totdeauna.

34 Înţelepţeaşte-mă şi voiu căuta leagea Ta; şi o voiu păzi pre ea cu toată inima mea.

35 Povăţuiaşte-mă în cărarea poruncilor Tale, că aceaea am voit.

36 Pleacă inima mea la mărturiile Tale, şi nu la lăcomie.

37 Întoarce ochii miei, să nu vază deşărtăciune; în calea Ta mă viiază.

38 Pune robului Tău cuvântul Tău întru frica Ta.

39 Ştearge ocara mea carea am prepus, că judecăţile Tale sânt bune.

40 Iată, am dorit de poruncile Tale, întru dreptatea Ta mă viiază.

41 Şi să vie preste mine mila Ta, Doamne, mântuirea Ta după cuvântul Tău.

42 Şi voiu răspunde cuvânt celor ce mă ocărăsc, că am nădăjduit întru cuvintele Tale.

43 Şi să nu iai din gura mea cuvântul adevărului până în sfârşit, că întru judecăţile Tale am nădăjduit.

44 Şi voiu păzi leagea Ta pururea, în veac şi în veacul veacului.

45 Şi am umblat întru lărgime, că poruncile Tale am căutat.

46 Şi am grăit întru mărturiile Tale înaintea împăraţilor şi nu m-am ruşinat.

47 Şi am cugetat la poruncile Tale, care am iubit foarte.

48 Şi am râdicat mâinile meale spre poruncile Tale, care le-am iubit, şi m-am deprins întru îndreptările Tale.

49 Pomeneaşte cuvintele Tale robului Tău, de care mi-ai dat nădeajde.

50 Aceastea m-au mângăiat întru smereniia mea, că cuvântul Tău m-au viiat.

51 Cei mândri au făcut călcare de leage foarte; iară de la leagea Ta nu m-am abătut.

52 Adusu-mi-am aminte de judecăţile Tale ceale din veac, Doamne, şi m-am mângăiat.

53 Măhnire m-au cuprins despre cei păcătoşi, carii părăsesc leagea Ta.

54 Lăudate era de mine îndreptările Tale, în locul nemerniciei meale.

55 Adusu-mi-am aminte noaptea de numele Tău, Doamne, şi am păzit leagea Ta.

56 Aceasta s-au făcut mie, că îndreptările Tale am căutat.

57 Partea mea eşti, Doamne, zis-am să păzesc leagea Ta.

58 Rugatu-m-am feaţii Tale cu toată inima mea; miluiaşte-mă după cuvântul Tău.

59 Cugetat-am la căile Tale, şi am întors picioarele meale la mărturiile Tale.

60 Gătitu-m-am şi nu m-am turburat a păzi poruncile Tale.

61 Funile păcătoşilor s-au înfăşurat împrejurul mieu şi leagea Ta n-am uitat.

62 În miezul nopţii m-am sculat să mă mărturisesc Ţie, spre judecăţile dreptăţii Tale.

63 Părtaş sânt eu tuturor celor ce să tem de Tine şi celor ce păzesc poruncile Tale.

64 De mila Ta, Doamne, e plin pământul; îndreptările Tale mă învaţă.

65 Bunătate ai făcut cu robul tău, Doamne, după cuvântul Tău.

66 Bunătate şi învăţătură şi cunoştinţă mă învaţă; că poruncile Tale am crezut.

67 Mai nainte de ce m-am smerit, eu am greşit; pentru aceasta cuvântul Tău am păzit.

68 Bun eşti Tu, Doamne, şi întru bunătatea Ta mă învaţă îndreptările Tale.

69 Înmulţitu-s-au asupra mea nedreptatea mândrilor; iară eu cu toată inima voiu cerca poruncile Tale.

70 Închegatu-s-au ca laptele inima lor; iară eu la leagea Ta am cugetat.

71 Bine e mie că m-ai smerit, ca să mă învăţ îndreptările Tale.

72 Bună e mie leagea gurii Tale, mai vârtos decât mii de aur şi de argint. Slavă.

73 Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit; înţelepţeaşte-mă şi mă voiu învăţa poruncile Tale.

74 Cei ce să tem de Tine mă vor vedea şi să vor veseli, că întru cuvintele Tale am nădăjduit.

75 Cunoscut-am, Doamne, că dreapte sânt judecăţile Tale şi întru adevăr m-ai smerit.

76 Facă-se, dar, mila Ta, ca să mă mângâie, după cuvântul Tău, robului Tău.

77 Să-mi vie mie îndurările Tale şi voiu fi viu; că leagea Ta cugetarea mea easte.

78 Să se ruşineaze cei mândri, că cu nedreptate au făcut fărădeleage asupra mea; iară eu mă voiu învăţa întru poruncile Tale.

79 Să mă întoarcă pre mine cei ce să tem de Tine şi cei ce cunosc mărturiile Tale.

80 Fie inima mea fără prihană întru îndreptările Tale, ca să nu mă ruşinez.

81 Stânge-să spre mântuirea Ta sufletul mieu; întru cuvintele Tale am nădăjduit.

82 Sfârşitu-s-au ochii miei întru cuvântul Tău, zicând: „Când mă vei mângăia?”

83 Că m-am făcut ca un foale în brumă; îndreptările Tale nu le-am uitat.

84 Câte sânt zilele robului Tău? Când vei face mie judecată de cătră cei ce mă gonesc?

85 Spusu-mi-au mie călcătorii de leage bârfeale; ci nu sânt ca leagea Ta, Doamne.

86 Toate poruncile Tale sânt adevărul; fără dreptate m-au gonit, ajută-mi.

87 Puţin nu m-au sfârşit pre mine pre pământ, iară eu n-am părăsit poruncile Tale.

88 După mila Ta viiază-mă, şi voiu păzi mărturiile gurii Tale.

89 În veac, Doamne, cuvântul Tău rămâne în ceriu.

90 În neam şi în neam, adevărul Tău; întemeiat-ai pământul şi rămâne.

91 Cu rânduiala Ta rămâne zioa; că toate sânt slujitoare Ţie.

92 Că de n-ar fi fost leagea Ta gândirea mea, atuncea aş fi perit întru smereniia mea.

93 În veac nu voiu uita îndreptările Tale, că într-însăle m-ai înviiat.

94 Al Tău sânt eu, mântuiaşte-mă, că îndreptările Tale am căutat.

95 Pre mine m-au aşteptat păcătoşii să mă piiarză; mărturiile Tale am cunoscut.

96 A tot sfârşitul am văzut sfârşit, desfătată e porunca Ta foarte.

97 Cât am iubit leagea Ta, Doamne, toată zioa gândirea mea easte.

98 Mai mult decât pre vrăjmaşii miei m-ai înţelepţit cu porunca Ta, că în veac a mea easte.

99 Mai mult decât toţi cei ce mă învaţă am înţeles; că mărturiile Tale gândirea mea easte.

100 Mai mult decât cei bătrâni am priceput; că poruncile Tale am căutat.

101 Despre toată calea rea am oprit picioarele meale; ca să păzăsc cuvintele Tale.

102 De la judecăţile Tale nu m-am abătut, că Tu ai pus leage mie.

103 Cât sânt de dulci gâtlejului mieu cuvintele Tale, mai mult decât miiarea gurii meale.

104 Din poruncile Tale am cunoscut, pentru aceasta am urât toată calea nedreptăţii.

105 Făclie picioarelor meale e leagea Ta, şi lumină cărărilor meale.

106 Juratu-m-am şi am pus ca să păzesc judecăţile dreptăţii Tale.

107 Smeritu-m-am până în sfârşit, Doamne, viiază-mă după cuvântul Tău.

108 Ceale de bunăvoie ale gurii meale bine le voiaşte, Doamne, şi judecăţile Tale mă învaţă.

109 Sufletul mieu în mâinile Tale e pururea, şi leagea Ta n-am uitat.

110 Pus-au păcătoşii cursă mie, şi de la poruncile Tale n-am rătăcit.

111 Moştenit-am mărturiile Tale în veac, că bucurie inimii meale sânt.

112 Plecat-am inima mea ca să facă îndreptările Tale în veac, pentru răsplătire.

113 Pre călcătorii de leage am urât, şi leagea Ta am iubit.

114 Ajutoriul mieu şi sprijinitoriul mieu eşti Tu; întru cuvintele Tale am nădăjduit.

115 Depărtaţi-vă de la mine cei ce vicleniţi, şi voiu cerca poruncile Dumnezeului mieu.

116 Apără-mă după cuvântul Tău şi mă viiază, şi nu mă ruşina pre mine de la aşteptarea mea.

117 Ajută-mi şi mă voiu mântui şi voiu cugeta întru îndreptările Tale pururea.

118 Defăimat-ai pre toţi cei ce să depărtează de la îndreptările Tale, că nedrept easte gândul lor.

119 Călcători de leage am socotit pre toţi păcătoşii pământului; pentru aceasta am iubit mărturiile Tale.

120 Pătrunde cu frica Ta cărnurile meale, că de judecăţile Tale m-am temut.

121 Făcut-am judecată şi dreptate; nu mă da pre mine celor ce-mi fac strâmbătate.

122 Priimeaşte pre robul Tău întru bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri.

123 Ochii miei s-au stins spre mântuirea Ta şi spre cuvântul dreptăţii Tale.

124 Fă cu robul Tău după mila Ta, şi întru îndreptările Tale mă învaţă.

125 Robul Tău sânt eu, înţelepţeaşte-mă şi voiu cunoaşte mărturiile Tale.

126 Vreamea e a face Domnului; stricat-au leagea Ta.

127 Pentru aceasta am iubit poruncile Tale mai mult decât aurul şi topaziia.

128 Pentru aceasta spre toate poruncile Tale m-am îndreptat; toată calea nedreaptă am urât.

129 Minunate-s mărturiile Tale; pentru aceasta le-au cercat pre eale sufletul mieu.

130 Arătarea cuvintelor Tale luminează şi înţelepţeaşte pre prunci.

131 Gura mea am deşchis şi am tras duh; că de poruncile Tale am dorit. Slava.

132 Caută spre mine şi mă miluiaşte, după judecata celor ce iubesc numele Tău.

133 Paşii miei îndreptează-i după cuvântul Tău, şi să nu mă stăpânească toată fărădeleagea.

134 Izbăveaşte-mă de clevetirea oamenilor; şi voiu păzi poruncile Tale.

135 Faţa Ta arată-o preste robul Tău; şi mă învaţă îndreptările Tale.

136 Izvoară de apă au izvorât ochii miei, pentru că n-am păzit leagea Ta.

137 Drept eşti, Doamne, şi dreapte sânt judecăţile Tale.

138 Poruncit-ai dreptatea a fi mărturiile Tale şi adevărul foarte.

139 Topitu-m-au răvnirea Ta, că au uitat cuvintele Tale vrăjmaşii miei.

140 Cu foc lămurit e cuvântul Tău foarte, şi robul Tău l-au iubit pre el.

141 Mai tinăr sânt eu şi defăimat, îndreptările Tale nu le-am uitat.

142 Dreptatea Ta e dreptate în veac, şi leagea Ta adevărul.

143 Necazuri şi nevoi m-au aflat, poruncile Tale sânt gândirea mea.

144 Dreptate sânt mărturiile Tale în veac; înţelepţeaşte-mă şi voiu fi viu.

145 Strigat-am cu toată inima mea: Auzi-mă, Doamne, îndreptările Tale voiu căuta!

146 Strigat-am cătră Tine: Mântuiaşte-mă şi voiu păzi mărturiile Tale!

147 Apucat-am înainte fără de vreame şi am strigat, întru cuvintele Tale am nădăjduit.

148 Întimpinat-au ochii miei cătră dimineaţă; ca să cuget la cuvintele Tale.

149 Glasul mieu auzi-l, Doamne, după mila Ta; după judecata Ta mă viiază.

150 Apropiiatu-s-au cei ce mă ghoniia fără de leage; şi de la leagea Ta s-au depărtat.

151 Aproape eşti Tu, Doamne, şi toate căile Tale adevărul.

152 Din început am cunoscut dintru mărturiile Tale, că în veac le-ai întemeiat pre eale.

153 Vezi smereniia mea şi mă scoate; că leagea Ta n-am uitat.

154 Judecă judecata mea şi mă izbăveaşte; pentru cuvântul Tău mă viiază.

155 Departe e de la păcătoşi mântuirea; că îndreptările Tale n-au căutat.

156 Îndurările Tale multe sânt, Doamne; după judecata Ta mă viiază.

157 Mulţi sânt cei ce mă gonesc şi mă năcăjăsc; de la mărturiile Tale nu m-am abătut.

158 Văzut-am pre cei neînţelegători şi mă topiiam; că cuvintele Tale nu le-au păzit.

159 Vezi că poruncile Tale am iubit, Doamne, întru mila Ta mă viiază.

160 Începătura cuvintelor Tale e adevărul; şi în veac, toate judecăţile dreptăţii Tale.

161 Boiarii m-au gonit în zădar şi de cuvintele Tale s-au înfricoşat inima mea.

162 Bucura-mă-voiu eu de cuvintele Tale, ca cel ce află dobânzi multe.

163 Nedreptatea am urât şi m-am scârbit, iară leagea Ta am iubit.

164 De şapte ori în zi Te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale.

165 Pace e multă celor ce iubesc leagea Ta, şi nu easte lor sminteală.

166 Aşteptat-am mântuirea Ta, Doamne, şi poruncile Tale am iubit.

167 Păzit-au sufletul mieu mărturiile Tale şi le-au iubit foarte.

168 Păzit-am poruncile Tale şi mărturiile Tale; că toate căile meale înaintea Ta sânt, Doamne.

169 Să se apropie rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne; după cuvântul Tău mă înţelepţeaşte.

170 Să între rugăciunea mea înaintea Ta, Doamne, după cuvîntul Tău mă izbăveaşte.

171 Răspunde-vor buzele meale laudă, când mă vei învăţa îndreptările Tale.

172 Spune-va limba mea cuvintele Tale; că toate poruncile Tale sânt dreptatea.

173 Fie mila Ta să mă mântuiască; că poruncile Tale am voit.

174 Dorit-am de mântuirea Ta, Doamne, şi leagea Ta cugetarea mea easte.

175 Viu va fi sufletul mieu şi Te va lăuda; şi judecăţile Tale vor ajuta mie.

176 Rătăcit-am ca o oaie pierdută; caută pre robul Tău, că poruncile Tale n-am uitat. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.