×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 108

Hristos Iudii, vânzătoriului, şi celoralalţi voitori de rău vreadnice pedeapse le pofteaşte, iară Şie mântuinţă.

Întru sfârşit, psalmul lui David

1 Dumnezeule, lauda mea să nu o taci, că gura păcătosului şi gura vicleanului asupra mea s-au deşchis.

2 Grăit-au împrotiva mea cu limbă vicleană şi cu cuvinte de urâciune m-au încungiurat, şi s-au luptat cu mine în zădar.

3 În loc ca să mă iubească, mă clevetiia, iară eu mă rugam.

4 Şi au pus împrotiva mea reale, în loc de bune, şi urâciune, în locul iubirii meale.

5 Pune preste dânsul pre cel păcătos şi diiavolul să stea de-a dreapta lui.

6 Când să va judeca el, să iasă osândit. Şi rugăciunea lui să se facă întru păcat.

7 Fie zilele lui puţine, şi episcopiia lui să o ia altul.

8 Să-i fie feciorii lui săraci şi muiarea lui văduvă.

9 Mişcându-să să se mute fiii lui şi să ceară; să se scoaţă din curţile casii lor.

10 Să scurme datornicul toate câte sânt ale lui şi să jăfuiască streinii ostenealele lui.

11 Să nu-i fie lui sprijinitoriu, nici să fie milostivitoriu spre săracii lui.

12 Să fie feciorii lui întru pierzare; întru un neam să se stângă numele lui.

13 Pomenească-să fărădeleagea părinţilor lui înaintea Domnului, şi păcatul maicii lui să nu să şteargă.

14 Să fie înaintea Domnului pururea şi să piiară din pământ pomenirea lor, pentru că nu ş-au adus aminte a face milă.

15 Şi au gonit pre omul cel sărac şi mişăl şi umilit la inimă, ca să-l omoară.

16 Şi au iubit blăstămul şi va veni lui; şi n-au voit blagosloveniia, şi să va depărta de la dânsul.

17 Şi s-au îmbrăcat cu blăstămul ca cu o haină, şi au întrat ca apa în maţele lui şi ca untuldelemn în oasele lui.

18 Să-i fie lui ca o haină cu carea să îmbracă şi ca un brâu cu carele pururea să încinge.

19 Acesta easte lucrul celor ce mă clevetesc pre mine la Domnul şi a celor ce grăiesc reale asupra sufletului mieu.

20 Şi Tu, Doamne, Doamne, fă cu mine pentru numele Tău, că bună easte mila Ta.

21 Izbăveaşte-mă, că sărac şi mişăl sânt eu, şi inima mea s-au turburat înlăuntrul mieu.

22 Că umbra când să abate ea m-am luat în laturi, scuturatu-m-am ca lăcustele.

23 Genunchele meale au slăbit de post, şi carnea mea s-au schimbat pentru untuldelemn.

24 Şi eu m-am făcut ocară lor, văzutu-m-au, clătit-au cu capetele sale.

25 Ajută-mi mie, Doamne Dumnezeul mieu, şi mă mântuiaşte după mila Ta.

26 Şi să cunoască că mâna Ta easte aceasta; şi Tu, Doamne, o ai făcut pre dânsa.

27 Blăstăma-vor ei şi Tu vei blagoslovi; cei ce să scoală asupra mea să se ruşineaze, iar sluga Ta să va veseli.

28 Îmbrace-să cei ce mă clevetesc pre mine în ocară şi să se învălească ca cu un văjmânt cu ruşinea sa.

29 Mărturisi-mă-voiu Domnului foarte cu gura mea; şi în mijlocul multora voiu lăuda pre El.

30 Că au stătut de-a dreapta săracului, ca să mântuiască de cei ce gonesc sufletul mieu. Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.