×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 105

Robii mărturisesc lui Dumnezeu păcatele sale şi a mai-marilor săi şi cer iertare şi mântuinţă.

Cat. 15. Aliluiia

1 Mărturisiţi-vă Domnului, că e bun, că în veac e mila Lui!

2 Cine va grăi puterile Domnului, auzite va face toate laudele Lui?

3 Fericiţi cei ce păzesc judecata şi fac dreptate în toată vreamea.

4 Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, întru bună vrearea norodului Tău, cercetează-ne pre noi întru mântuirea Ta.

5 Ca să vedem bunătatea aleşilor Tăi, să ne veselim întru veseliia neamului Tău, să ne lăudăm cu moştenirea Ta.

6 Greşit-am cu părinţii noştri, nelegiuit-am, făcut-am strâmbătate.

7 Părinţii noştri în Eghipet n-au înţeles minunile Tale, nu ş-au adus aminte de mulţimea milii Tale.

8 Şi Te-au amărât suindu-să la Marea Roşie.

9 Şi i-au mântuit pre dânşii pentru numele Său, ca să cunoască putearea Lui.

10 Şi au certat Marea Roşie şi au săcat; şi i-au povăţuit pre dânşii întru adânc ca în pustie.

11 Şi i-au mântuit din mâna celui ce-i urâea, şi i-au izbăvit pre ei din mâna vrăjmaşilor.

12 Acoperit-au apa pre cei ce năcăjiia pre ei; nici unul dintr-înşii n-au rămas.

13 Şi au crezut cuvântului Lui, şi au cântat laudii Lui.

14 Sârguit-au, uitat-au lucrurile Lui, n-au suferit sfatul Lui.

15 Şi au poftit poftă în pustie, şi au ispitit pre Dumnezeu în loc fără de apă.

16 Şi le-au dat lor cearerea lor, trimis-au saţiu în sufletele lor.

17 Şi au mâniiat pre Moisi în tabără, şi pre Aaron, sfântul Domnului.

18 S-au deşchis pământul şi au înghiţit pre Datan, şi au acoperit întru adunare pre Aviron.

19 Şi s-au aprins foc întru adunarea lor, văpaie au ars pre păcătoşi.

20 Şi au făcut viţel în Horiv, şi s-au închinat celui cioplit.

21 Şi au schimbat mărirea Lui întru asemănare de viţel ce mănâncă iarbă.

22 Şi au uitat pre Dumnezeu, Cel ce i-au mântuit pre dânşii; pre Cel ce au făut mari în Eghipet,

23 Minunate în pământul lui Ham, înfricoşate în Marea Roşie.

24 Şi au zis să-i piiarză pre dânşii, de nu ar fi stătut Moisi, cel ales al Lui, întru zdrobire înaintea Lui,

25 Ca să întoarcă mâniia Lui, ca să nu-i piiarză pre ei.

26 Şi au defăimat pământul cel dorit, n-au crezut cuvântul Lui; şi au cârtit în sălaşele sale, n-au ascultat glasul Domnului.

27 Şi au râdicat mâna Sa asupra lor, ca să-i surpe pre ei în pustie,

28 Şi ca să surpe sămânţa lor întru neamuri şi să-i râsipească prin ţări.

29 Şi au jertvit lui Veelfegor, şi au mâncat jertvele morţilor.

30 Şi L-au întărâtat pre El întru izvodirile sale, şi s-au înmulţit întru dânşii cădearea.

31 Şi au stătut Finees, şi L-au îmblânzit, şi au încetat bătaia.

32 Şi i s-au socotit lui întru dreptate, în neam şi în neam, până în veac.

33 Şi L-au mâniiat pre El la Apa Prigonirii şi s-au dosădit Moisi pentru dânşii, că au amărât Duhul Lui.

34 Şi au osăbit întru buzele sale, n-au pierdut neamurile care au zis Domnul lor,

35 Şi s-au amestecat întră păgâni, şi au deprins lucrurile lor, şi au slujit celor ciopliţi ai lor, şi li s-au făcut lor spre sminteală.

36 Şi au jertvit pre fiii săi şi pre featele sale dracilor.

37 Şi au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor săi şi al featelor, pre carii au jertvit celor ciopliţi ai lui Hanaan.

38 Şi s-au omorât pământul lor întru sângiuri, şi s-au spurcat în faptele lor, şi au curvit întru izvodirile lor.

39 Şi S-au mâniiat cu iuţime Domnul asupra norodului Său, şi au urât moştenirea Sa.

40 Şi i-au dat pre dânşii în mâinile vrăjmaşilor, şi i-au stăpânit cei ce urâea pre ei.

41 Şi i-au necăjit pre ei vrăjmaşii lor, şi s-au împilat supt mâinile lor, de multe ori i-au izbăvit pre dânşii.

42 Iară ei L-au amărât pre El întru sfatul lor, şi s-au împilat întru fărădelegile lor.

43 Şi au văzut Domnul când să necăjiia ei, când au auzit El rugăciunea lor.

44 Şi Ş-au adus aminte de aşăzământul de leage al Său, şi S-au căit după mulţimea milii Sale.

45 Şi i-au dat pre ei spre milostivire înaintea tuturor celor ce i-au robit pre dânşii.

46 Mântuiaşte-ne pre noi, Doamne Dumnezeul nostru, şi ne adună din neamuri.

47 Ca să ne mărturisim numelui Tău celui sfânt, ca să ne fălim întru lauda Ta.

48 Bine e cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israil, din veac şi până în veac; şi va zice tot norodul: „Fie, fie!” Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.