×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 104

Chiiamă la lauda lui Dumnezeu, Care cu multe bunătăţi au împodobit pre israilteani, i-au ţinut, şi la Pământul Făgăduinţii i-au povăţuit.

Pentru mărturisire, ca în chip de viiaţă

1 Mărturisiţi-vă Domnului şi chemaţi numele Lui, vestiţi întru neamuri lucrurile Lui.

2 Cântaţi Lui şi-L lăudaţi pre El, spuneţi toate minunile Lui!

3 Lăudaţi-vă întru numele cel sfânt al Lui; veselească-se inima celor ce caută pre Domnul.

4 Căutaţi pre Domnul şi vă întăriţi; căutaţi faţa Lui pururea.

5 Aduceţi-vă aminte de minunile Lui care au făcut, de minunile Lui şi de judecăţile gurii Lui.

6 Sămânţa lui Avraam, slugii Lui, fiii lui Iacov, aleşii Lui.

7 Acesta easte Domnul Dumnezeul nostru. În tot pământul, judecăţile Lui.

8 Adusu-Ş-au aminte în veac de aşăzământul legii Lui, de cuvântul care au poruncit întru o mie de neamuri.

9 Care au aşăzat lui Avraam şi jurământul Său lui Isaac.

10 Şi l-au pus pre el lui Iacov spre poruncă, şi lui Israil spre legătură veacinică.

11 Zicând: „Ţie voiu da pământul lui Hanaan, funea moştenirii voastre”.

12 Când era ei la număr puţini, împuţinaţi şi nemearnici într-însul.

13 Şi au trecut din neam în neam, şi de la o împărăţie la alt norod.

14 N-au lăsat om să le facă lor strâmbătate, şi au certat pentru dânşii împăraţi.

15 „Nu vă atingeţi de unşii Miei, şi întru prorocii Miei nu vicleniţi!”

16 Şi au chemat foamete pre pământ; toată întărirea pâinii o au sfărâmat.

17 Trimis-au înaintea lor om, rob s-au vândut Iosif.

18 Smerit-au în obezi picioarele lui, şi prin fier au trecut sufletul lui, până ce au venit cuvântul Lui.

19 Cuvântul Domnului l-au ajuns pre el, trimis-au împăratul şi l-au slobozit pre el boiariul norodului, şi l-au lăsat pre el.

20 Pusu-l-au pre el domn casii lui, şi boiariu a toată avuţiia lui.

21 Ca să înveaţe pre boiarii lui ca însuşi pre sine, şi pre cei bătrâni ai lui să-i înţelepţască.

22 Şi au întrat Israil în Eghipet, şi Iacov au nemernicit în pământul lui Ham.

23 Şi au înmulţit pre norodul Său foarte, şi l-au întărit pre el mai mult decât pre vrăjmaşii lui.

24 Întors-au inima lui ca să urască pre norodul Lui, ca să viclenească întru slugile Lui.

25 Trimis-au pre Moisi, sluga Sa, şi pre Aaron, pre carele l-au ales Luişi.

26 Pus-au întru dânşii cuvintele seamnelor Sale şi ale minunilor Sale în pământul lui Ham.

27 Trimis-au întunearec şi i-au întunecat; căci au amărât cuvintele Lui.

28 Întors-au apele lor în sânge şi au o morât peştii lor.

29 Scos-au pământul lor broaşte în cămările împăraţilor lor.

30 Zis-au şi au venit muscă câinească şi muşiţă în toate hotarăle lor.

31 Pus-au ploile lor grindină, foc arzând în pământul lor.

32 Şi au bătut viile lor şi smochinii lor, şi au sfărâmat tot lemnul hotarului lor.

33 Zis-au şi au venit lăcustă şi omidă, cărora nu era număr.

34 Şi au mâncat toată iarba în pământul lor, şi au mâncat tot rodul pământului lor.

35 Şi au bătut pre tot născutul întâiu în pământul lor, pârga a toată osteneala lor.

36 Şi i-au scos pre ei cu argint şi cu aur, şi nu era întru seminţiile lor bolnav.

37 Veselitu-s-au Eghiptul întru ieşirea lor; căci căzuse frica lor preste dânşii.

38 Întins-au nor spre acoperirea lor şi foc ca să lumineaze lor noaptea.

39 Cerşut-au şi au venit potârnici; şi cu pâine cerească i-au săturat pre ei.

40 Desfăcut-au piiatra şi au curs ape; curs-au întru ceale fără de apă râuri.

41 Că Ş-au adus aminte de cuvântul cel sfânt al Său, cel cătră Avraam, sluga Sa.

42 Şi au scos pre norodul Său întru bucurie, şi pre cei aleşi ai Săi întru veselie.

43 Şi le-au dat lor ţărâle păgânilor şi ostenealele noroadelor au moştenit.

44 Ca să păzească dreptăţile Lui şi leagea Lui să caute. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.