×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 103

Laudă pre Dumnezeu pentru zidire şi pentru purtare de grije.

Psalmul lui David, pentru facerea lumii

1 Binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul; Doamne Dumnezeul mieu, măritu-Te-ai foarte.

2 Întru mărturisire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca cu o haină;

3 Cel ce întinzi ceriul ca o piiale, Cel ce acoperi cu ape ceale mai pre deasupra ale lui;

4 Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli preste aripile vânturilor;

5 Cel ce faci îngerii Tăi duhuri, şi slugile Tale pară de foc.

6 Cel ce întemeiezi pământul preste întărirea lui; nu să va pleca în veacul veacului.

7 Adâncul, ca o haină e îmbrăcămintea lui, preste munţi vor sta ape.

8 De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău să vor înfricoşa.

9 Să suie munţii şi să pogoară câmpii, în locul în care le-ai întemeiat pre eale.

10 Hotar ai pus, care nu-l vor treace, nici să vor întoarce să acopere pământul.

11 Cel ce trimiţi izvoară în văi; prin mijlocul munţilor vor treace ape.

12 Adăpa-vor toate hiiarăle câmpului, aştepta-vor colunii întru seatea lor.

13 Preste acealea pasările ceriului vor lăcui, din mijlocul pietrilor vor da glas.

14 Cel ce adăpi munţii din ceale mai pre deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale să va sătura pământul.

15 Cel ce răsare iarbă dobitoacelor şi păşune spre slujba oamenilor.

16 Ca să scoaţă pâine din pământ, şi vinul veseleaşte inima omului.

17 Ca să veselească faţa cu untdelemn, şi pâinea inima omului întăreaşte.

18 Sătura-să-vor leamnele câmpului, chedrii Livanului, care ai răsădit, acolo pasările să vor încuiba.

19 Lăcaşul erodiului povăţuiaşte pre eale, munţii cei înalţi, cerbilor, piiatra, scăparea iepurilor.

20 Făcut-au luna spre vremi, soarele şi-au cunoscut apusul său.

21 Pus-au întunearec şi s-au făcut noapte; întru aceaea vor treace toate fiiarăle pădurii.

22 Puii leilor răgnind, ca să apuce şi ca să ceară de la Dumnezeu mâncare lor.

23 Răsărit-au soarele şi s-au adunat; şi în culcuşurile sale vor zăcea.

24 Ieşi-va omul la lucrul său şi la lucrarea sa până seara.

25 Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate întru înţălepciune le-ai făcut; umplutu-s-au pământul de zidirea Ta.

26 Marea aceasta e mare şi largă; acolo jiganii, cărora nu easte număr.

27 Jivini mici cu mari; acolo corăbiile umblă.

28 Bălaurul acesta, pre carele ai zidit a-l batjocori pre el, toate cătră Tine aşteaptă să le dai lor hrană la bună vreame.

29 Dându-le Tu lor, vor aduna; deşchizând Tu mâna Ta, toate să vor umplea de bunătate.

30 Iară întorcându-Ţi Tu faţa Ta, să vor turbura; lua-vei duhuri lor şi să vor sfârşi, şi în ţărâna sa să vor întoarce.

31 Trimite-vei Duhul Tău, şi să vor zidi, şi vei înnoi faţa pământului.

32 Fie mărirea Domnului în veaci, veseli-Să-va Domnul de lucrurile Sale.

33 Cel ce caută spre pământ, şi-l va face pre el de să cutremură; Cel ce Să atinge de munţi şi fumegă.

34 Cânta-voiu Domnului în viiaţa mea, cânta-voiu Dumnezeului mieu până ce voiu fi.

35 Îndulcească-să Lui vorba mea şi eu mă voiu veseli de Domnul.

36 Lipsească păcătoşii de pre pământ şi cei fără de leage, ca să nu fie ei. Binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.