×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 102

Să îndeamnă pre sine, pre îngeri, şi toate a vesti nenumăratele faceri de bine ale lui Dumnezeu.

Psalmul lui David

1 Binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul, şi toate ceale dinlăuntrul mieu numele cel sfânt al Lui.

2 Binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul, şi nu uita toate răsplătirile Lui.

3 Pre Cel ce curăţeaşte toate fărădelegile tale, pre Cel ce vindecă toate boalele tale;

4 Pre Cel ce izbăveaşte din stricăciune viiaţa ta, pre Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări;

5 Pre Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-să-vor ca ale vulturului tinereaţele tale.

6 Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li să face strâmbătate.

7 Cunoscute au făcut căile Sale lui Moisi, fiilor lui Israil voile Sale.

8 Îndurat şi milostiv e Domnul, îndelung răbdătoriu şi mult milostiv.

9 Nu până în sfârşit să va iuţi, nici în veac să va mâniia.

10 Nu după fărădelegile noastre au făcut noao, nici după păcatele noastre ne-au răsplătit noao.

11 Că după înălţimea ceriului de la pământ au întărit Domnul mila Sa spre cei ce să tem de El.

12 Pre cât sânt departe răsăriturile de apusuri, depărtat-au de la noi fărădelegile noastre.

13 În ce chip miluiaşte tatăl pre fii au miluit Domnul pre cei ce să tem de Dânsul.

14 Că El au cunoscut zidirea noastră; adusu-Ş-au aminte că ţărână sântem.

15 Omul, ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, aşa vor înflori.

16 Că duhul au trecut într-însul, şi nu va fi, şi nu-şi va mai cunoaşte încă locul său.

17 Iară mila Domnului din veac şi până în veac spre cei ce să tem de Dânsul.

18 Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc aşăzământul de leage al Lui.

19 Şi-şi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pre eale.

20 Domnul în ceriu au gătit scaonul Său, şi împărăţiia Lui pre toţi stăpâneaşte.

21 Binecuvântaţi pre Domnul, toţi îngerii Lui, cei putearnici la vârtute, carii faceţi cuvântul Lui, a auzi glasul cuvintelor Lui.

22 Binecuvântaţi pre Domnul, toate puterile Lui, slugile Lui, carii faceţi voia Lui.

23 Binecuvântaţi pre Domnul, toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează, suflete al mieu, pre Domnul. Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.