×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 5

Elifaz iară ceartă pre Iov de nedreptate, că Dumnezeu pre nimene nu ceartă fără de vină, pentru aceaea îndeamnă pre Iov să se întoarcă cătră Dumnezeu, şi aşa îi făgăduiaşte că toate îi vor fi norocite, şi lucrurile dumnezeieştii rânduieli spre făpturi le măreaşte.

1 Şi chiiamă de te va asculta cineva, sau de vei vedea pre vreun înger din cei sfinţi.

2 Că pre cel fără de minte îl ucide mâniia, iară pre cel rătăcit îl omoară râvna.

3 Iară eu am văzut pre cei fără de minte înrădăcinându-să, ci îndată au perit petreacerea lor.

4 Departe de mântuire vor fi fiii lor, şi să vor smeri pre la uşile celor mai mici, şi nu va fi cel ce izbăveaşte.

5 Că ceale ce au adunat ei drepţii le vor mânca, şi ei din răutăţi nu să vor scoate, răsipească-să tăriia lor.

6 Că nu va ieşi din pământ osteneală, nici din munţi va odrăsli dureare.

7 Dar omul să naşte la osteneală, iară puii vulturului la înălţime zboară.

8 Însă eu mă voiu ruga Domnului, şi pre Dumnezeul cel Atoatestăpânitoriul voiu chema,

9 Pre Cel ce face mari şi necuprinse, mărite şi minunate, cărora nu easte număr,

10 Pre Cel ce dă ploaie pre pământ şi trimite apă preste ceale de supt ceriu,

11 Pre Cel ce înalţă pre cei smeriţi şi rădică pre cei periţi,

12 Pre Cel ce schimbă sfaturile celor vicleani, şi nu vor face mânile lor adevăr,

13 Cel ce prinde pre cei înţălepţi cu înţălepciune şi mută sfatul celor mult încâlciţi.

14 Zioa va întâmpina pre ei întunereac, şi în amiiazăzi vor pipăi ca noaptea.

15 Şi să piiară în războiu, şi cel neputincios să iasă din mâna celui putearnic.

16 Şi să fie celui neputincios nădeajdea, iară gura celui năpăstuitoriu să se astupe.

17 Iară fericit e omul pre carele ceartă Domnul, şi dojenirea Celui Atotţiitoriu nu o lăpăda.

18 Că El răneaşte şi vindecă, bate, şi mâinile Lui tămăduiesc.

19 De şeasă ori din nevoi te va scoate, iară a şeaptea oară nu să va atinge de tine răul.

20 În foamete te va izbăvi de moarte, iară în războiu te va scoate din mâna fierului.

21 De biciul limbii te va ascunde şi de răutăţile viitoare nu te vei teame.

22 De cei nedrepţi şi fără de leage vei râde, şi de fiiarăle sălbatece nu te vei teame.

23 Iară fiiarăle ţarinii vor avea pace cu tine.

24 După aceaea, vei cunoaşte că va fi casa ta în pace, şi petreacerea cortului tău nu va păcătui.

25 Şi vei cunoaşte că multă e sămânţa ta, şi fiii tăi ca iarba ţarinei.

26 Şi vei veni la groapă ca grâul cel copt, care în vreame s-au săcerat, sau ca un stog la arie în vreame bună adunat.

27 Iată, aceastea aşea le-am cercat, aceastea sânt care le-am auzit, iară tu cunoaşte ce ai făcut”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.