×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 38

După ce au stat Elius a grăi, Dumnezeu Însuşi mustră pre Iov, zicând că din lucrurile ceale făcute nu poate el cuprinde putearea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.

1 Şi după ce au încetat Elius a vorbi, zis-au Domnul lui Iov, prin vifor şi prin nor:

2 „Cine easte cel ce ascunde de Mine sfatul şi ţine cuvintele Meale în inimă, şi socoteaşte să le ascunză de Mine?

3 Încinge ca un bărbat mijlocul tău şi te voiu întreba, iară tu să-Mi răspunzi.

4 Unde ai fost când am întemeiat pământul? Spune-mi de ai cunoştinţă?

5 Cine au pus măsurile lui, de ştii? Sau cine e cel ce au întins fune preste dânsul?

6 Pre ce s-au întărit stâlpii lui, şi cine e cela ce au pus preste dânsul piiatra cea din marginea unghiului?

7 Când s-au făcut stealele, lăudatu-M-au cu glas mare toţi îngerii Miei.

8 Şi am ocolit marea cu porţi, când să vărsa afară şi ieşea din pântecele maicii sale.

9 Şi am pus îmbrăcămintea ei nor şi o am înfăşeat pre ea cu negură.

10 Şi i-am pus ei hotar, încungiurându-o cu încuietori şi cu porţi.

11 Şi i-am zis ei: «Până aici să vii şi să nu treci, ci întru tine să se sfarme valurile tale».

12 Au, doară, în zilele tale am tocmit lumina cea de dimineaţă, şi Luceafărul şi-au văzut rândul său?

13 Apucatu-te-ai de aripile pământului, ca să scuturi pre cei necredincioşi de pre dânsul?

14 Au tu ai luat pământ lut şi ai făcut vieţuitoriu, şi pusu-l-ai pre el, ca să poată cuvânta, pre pământ?

15 Au tu ai luat de la cei necredincioşi lumina, şi braţul mândrilor l-ai sfărâmat?

16 Au venit-ai la izvoarăle mării, şi urmele adâncului umblatu-le-ai?

17 Şi deschisu-ţi-s-au ţie de frică porţile morţii, şi portarii iadului văzându-te pre tine spăimântatu-s-au?

18 Au aflat-ai lăţimea cea de supt ceriu, spune-mi, dară, cum e şi câtă easte?

19 Şi în ce pământ lăcuiaşte lumina, şi întunearecul ce loc are?

20 De mă vei duce la hotarăle lor? Şi de ştii cărările lor?

21 Ştii că atunci te-ai născut, şi numărul anilor tăi e mult.

22 Au, doară, ai venit la vistieriile zăpăzii, şi vistieriile grindinei văzutu-le-ai?

23 Au, doară, tu porţi grijă de ceasul vrăjmaşilor? Sau de zioa războiului şi a bătăii?

24 De unde iasă bruma, au să răsipeaşte austrul supt ceriu?

25 Şi cine au gătit ploii iuţi curgere şi calea curgerii.

26 Ca să ploaie pre pământ unde nu e bărbat, şi în pustie unde nu easte om.

27 Ca să sature pământul cel necălcat şi nelăcuit, şi să facă să răsară iarbă de păşune.

28 Cine easte tatăl ploii? Şi cine easte cel ce au născut bulgări de roao?

29 Şi dintr-a cui pântece iasă ghiiaţa, şi bruma în ceriu cine o au născut?

30 Au pogoară-să ca o apă curând? Faţa adâncului cine o au rânduit?

31 Şi cunoscut-ai legătura Găinuşii? Şi îngrădirea Orionului deşchis-ai?

32 Au deşchide-vei zodiile în vreamea sa, şi Luceafărul de seara de păr aduce-l-vei?

33 Şi ştii schimbările ceriului şi ceale de supt ceriu care împreună să fac?

34 Şi chema-vei norul cu glas, şi cu cutrămur de apă iute asculta-te-va?

35 Şi vei trimite trăznete şi mearge-vor? Şi grăi-vor ţie ce easte?

36 Şi cine au dat muierilor învăţătura ţăsăturei? Sau ştiinţa împistriturei?

37 Şi cine e cel ce numără norii cu înţălepciunea? Şi ceriul l-au plecat cătră pământ?

38 Şi easte răvărsat ca pământul cu pulberea, şi l-am lipit pre el ca pre o piiatră cu patru muchi.

39 Şi vâna-vei leilor mâncare? Şi sufletele bălaurilor sătura-le-vei?

40 Că să tem în culcuşurile lor pândind, şi şed în păduri întru ascuns?

41 Şi cine au gătit corbului mâncare? Că puii lui cătră Domnul strigă rătăcind, şi mâncare căutând.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.