×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 34

Elius, din cuvintele lui Iov, iarăşi îl mustră de blăstămare şi de alte răutăţi, arătând dreptatea dumnezeieştii judecăţi, şi cum că puterii şi cunoştinţii lui Dumnezeu toate sânt supusă.

1 Şi răspunzând Elius, au zis:

2 „Ascultaţi-mă, înţelepţilor, cei ce aveţi ştiinţă băgaţi în urechi.

3 Că ureachiia ispiteaşte cuvintele, şi gâtlejul gustă bucatele.

4 Să ne judecăm noi înşine, ca să cunoaştem în mijlocul nostru ce easte bun.

5 Că au zis Iov: „Drept sânt, Domnul au mutat judecata mea.

6 Domnul au minţit în judecată, silnică easte săgeata mea fără de strâmbătate!»

7 Cine e om ca Iov? Carele bea batjocura ca apa.

8 Carele nici au păcătuit, nici au făcut fărădeleage, nici s-au împreunat cu cei ce lucrează fărădeleage, ca să umble cu cei necredincioşi.

9 Ca să nu zici că nu va fi cercetare omului, şi cercetarea lui de la Domnul.

10 Pentru aceaea, cei cu inimă înţălegătoare, ascultaţi-mă, să nu-mi fie mie înaintea Domnului a face păgânătate şi înaintea Atotţiitoriului a turbura dreptatea.

11 Că răsplăteaşte omului după cum face fieştecare dintru ei, şi în cărarea omului afla-va pre El.

12 Au socoteşti că Domnul fără de cale face? Sau cum că Atotţiitoriul va turbura judecata? Cel ce au făcut pământul.

13 Şi cine easte Cel ce au făcut pământul şi toate ceale ce sânt într-însul?

14 Că de va vrea să oprească şi duhul să-l ţie la Sine,

15 Tot trupul va muri deodată, că tot pământeanul în pământ va mearge, de unde s-au şi zidit.

16 Iară de nu pricepi, ascultă aceastea, bagă în urechi glasul cuvintelor.

17 Vezi tu pre Cel ce ureaşte fărădeleagea şi piiarde pre cei răi, că easte veacinic drept.

18 Necredincios e Cel ce zice împăratului: «Fărădeleage faci!» «Prea necredincios!», boiarilor.

19 Carele nu Să ruşinează de faţa celui cinstit, nici ştie da cinste bogaţilor să se laude feaţăle lor.

20 Şi deşearte să vor întâmpla lor strigând şi rugându-să omului că s-au purtat fără de leage, scoţind afară pre cei neputincioşi.

21 Că El veade faptele oamenilor, şi nici una din câte fac nu trec nevăzute de El.

22 Şi nu easte loc ca să se ascunză cei ce fac fărădeleage.

23 Că mai mult nu va înşela pre om, că Domnul preste toţi priveaşte.

24 Cel ce cunoaşte ceale necunoscute, mărite şi minunate, cărora nu easte număr,

25 Cel ce ştie lucrurile lor şi va întoarce noaptea şi să vor smeri,

26 Şi au stâns pre cei necredincioşi, şi văzuţi sânt înaintea Lui.

27 Că s-au abătut de la leagea lui Dumnezeu, şi dreptăţile Lui nu le-au cunoscut.

28 Ca să aducă preste El strigarea săracilor şi strigarea mişeilor va auzi.

29 Şi El va da linişte, şi cine va osândi? Şi va ascunde faţa, şi cine va vedea pre El? Şi împrotiva neamului şi împrotiva omului deodată.

30 Cel ce face să împărăţască om făţarnic, pentru îndărătniciia norodului.

31 Că cătră cel tare, carele zice: «Luoat-am, nu zălogesc.

32 Fără de mine voiu vedea, Tu-mi arată mie de am făcut strâmbătate, nu voiu adaoge».

33 Au de la tine pofteaşte să o plăteşti, că tu ai lăpădat? Că tu ai ales şi nu eu? Şi ce ştii? Grăiaşte!

34 Pentru aceaea, cei înţălepţi cu inima vor grăi aceastea, şi bărbatul înţălept va asculta cuvintele meale.

35 Iară Iov cu neînţălepciune au grăit, şi cuvintele lui nu sânt cu ştiinţă.

36 Însă învaţă, o, Ioave, că mai mult să nu răspunzi, ca cei neînţălepţi.

37 Ca să nu adaogem preste păcatele noastre, că fărădeleage să va socoti noao, grăind multe cuvinte înaintea Domnului”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.