×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI IOV

Capitolul 13

Iov, învingând din vorbele lor pre priiatinii săi, zice că-i va certa Dumnezeu, şi dreptatea sa şi răbdarea împrotiva priiatinilor o apără, întrebând pentru ce păcate aşa mari îl ceartă Dumnezeu.

1 Iată, aceastea au văzut ochiul mieu şi au auzit ureachiia mea.

2 Şi ştiu câte şi voi ştiţi, şi nu sânt mai neînţelept decât voi.

3 Însă nu, ci voiu grăi cătră Domnul, şi voiu mustra înaintea Lui de va vrea.

4 Iară voi sânteţi doftori strâmbi şi tămăduitori răilor toţi.

5 Şi, o, de aţi amuţi, ca să vă socotiţi a fi înţelepţi.

6 Şi ascultaţi mustrarea gurii meale, şi la judecata buzelor meale luaţi aminte.

7 Au, doară, nu înaintea Domnului grăiţi şi înaintea Lui ziceţi înşălăciune?

8 Au, doară, vă îndoiţi? Şi voi înşivă judecători vă faceţi?

9 Că binele va urma pre voi, că de le veţi face toate, vă veţi adoge la Dânsul.

10 Şi tot vă va mustra pre voi, iară de vă veţi mira pre ascuns de feaţe,

11 Au nu măniia Lui vă va îngrozi pre voi şi frica Lui va cădea preste voi?

12 Şi să va face trufiia voastră ca cenuşea, şi trupul lut.

13 Tăceţi, ca să grăiesc şi să mă odihnesc de mânie.

14 Prinzind cărnurile meale cu dinţii, iară sufletul mieu voiu pune în mână.

15 Măcar de mă va asupri Cel Putearnic, că au şi început, tot voiu grăi, şi înaintea Lui mă voiu mustra.

16 Şi aceasta să va aleage mie spre mântuire, că înaintea Lui vicleşug nu va întra.

17 Ascultaţi, ascultaţi cuvintele meale, că de veţi asculta, voiu spune voao.

18 Iată, eu aproape sânt de judecata mea, ştiu eu că drept mă voiu arăta.

19 Că cine easte cel ce să va judeca cu mine? Că voiu tăcea şi voiu înceta.

20 Iară doao să-mi isprăveştia, atunci de cătră faţa Ta nu mă voiu ascunde.

21 Mâna o depărtează de la mine şi frica Ta să nu mă îngrozască.

22 Apoi mă vei chema, şi eu voiu auzi, sau vei grăi, şi eu îţi voiu răspunde.

23 Câte sânt păcatele meale şi fărădelegile meale? Învaţă-mă care sânt?

24 Pentru ce ascunzi de cătră mine şi mă socoteşti împrotivnic Ţie?

25 Sau ca de o frunză ce să clăteaşte de vânt Te vei spăriia? Sau ca unei buruiane, ce să porneaşte de vânt, stai împrotiva mea?

26 Că ai scris asupra mea reale şi mi-ai pus mie păcatele tinereaţelor.

27 Şi ai pus în piiadecă piciorul mieu, şi mi-ai păzit toate faptele meale, şi la rădăcina picioarelor meale ai sosit.

28 Cel ce mă învechesc ca un foale sau ca o haină mâncată de molii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.