×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ESTIRII

Capitolul 3

Aman, cel mai mare preste toţi voivozii midilor şi a persilor, mâniindu-să căci sângur Mardoheu, jidovul, nu i să închină, dobândeaşte de la Artaxerx să se omoară toţi jidovii, şi la toate ţinuturile trimite cărţi însămnate cu inelul împăratului, ca în zioa dintâiu a lunii a doaosprăzeacea să se jefuiască toate averile lor.

1 După aceastea, au mărit împăratul Artaxerx pre Aman, a lui Amadatu Vugheul, şi l-au înălţat pre el, şi şedea mai sus decât toţi priiatinii lui.

2 Şi toţi cei din curte să închina lui, că aşea au poruncit împăratul să facă, iară Mardoheu nu să închina lui.

3 Şi au zis cei din curtea împăratului lui Mardoheu: „Pentru ce nu asculţi de ceale ce zice împăratul?”

4 În toate zilele zicea lui şi nu asculta, şi au spus lui Aman că Mardoheu să împrotiveaşte cuvintelor împăratului, şi le-au spus lor Mardoheu că easte jidov.

5 Şi înţălegând Aman cum că Mardoheu nu să închină lui, s-au măniiat foarte.

6 Şi au vrut să piiarză pre toţi jidovii, câţi era supt împărăţiia lui Artaxerx.

7 Şi au făcut sfat în anul al doisprăzeacelea al împărăţiei lui Artaxerx, şi au aruncat sorţi din zi în zi şi din lună în lună ca într-o zi să piiarză neamul lui Mardoheu; şi au căzut soartea pe zioa a patrasprăzeacea a lunii lui adar.

8 Şi au grăit cătră împăratul Artaxerx, zicând: „Easte un neam răsipit în neamuri în toată împărăţiia ta, şi legile lor sânt străine de toate neamurile, şi de legile împăratului nu ascultă, şi nu foloseaşte împăratului a-i lăsa pre ei.

9 De să pare împăratului, poruncească să-i piiarză pre ei, şi eu voiu scrie la vistieriia împăratului zeace mii de talanţi de argint”.

10 Şi luând împăratul inelul, l-au dat în mâna lui Aman să pecetluiască ceale ce s-au scris asupra jidovilor.

11 Şi au zis împăratul lui Aman: „Argintul ţine-ţi-l, iară cu neamul jidovesc fă cum vreai”.

12 Şi s-au chemat scriitorii împăratului în luna întâiu, a treisprăzeacea zi, şi au scris cum au poruncit Aman mai-marilor oastei şi căpeteniilor, în toate ţările, de la Indiia până la Etiopea, la ceale o sută şi doaozeci şi şeapte de ţări, căpeteniilor neamurilor în limbile lor, cu numele lui Artaxerx, împăratul.

13 Şi s-au trimis prin purtătorii de cărţi, în toată împărăţiia lui Artaxerx, să piiarză neamul jidovesc în zioa dintâiu a lunei a doaosprăzeacea, carea easte adar, şi să jefuiască averile lor.
Iară izvodul cărţii easte acesta: „Marele împărat Artaxerx, celor de la Indiia până la Etiopia, a o sută doaozeci şi şeapte de ţări, domnilor şi căpeteniilor celor supuşi împărăţiei lui, aceastea scrie: «Preste multe neamuri stăpânind şi toată lumea biruind, am vrut nu cu sumeţiia mărirei să mă înalţ, ci mai vârtos cu linişte şi cu blândeaţe pururea petrecând, pre cei supuşi în viiaţă cu linişte totdeauna a-i aşeza, şi împărăţiia am vrut să o fac lină, şi în carea să poată umbla până la margini, şi să înnoiesc pacea cea dorită tuturor oamenilor. Am întrebat pre sfeatnicii miei cum s-ar putea face aceasta? Cel ce la noi întreace pre ceialalţi cu înţelepciunea şi cu neschimbată bunăvoinţă şi cu adeverită credinţă s-au dovedit, şi al doilea după împărăţiia mea cinstit, anume Aman, ne-au spus noao cum că întră toate neamurile din lume easte amestecat un neam cu legile împrotivitoriu tuturor neamurilor, şi poruncile împăraţilor pururea trecându-le, aşea cât împărăţiia noastră, carea fără de ponoslu ne nevoim să o ocârmuim, nu să poate aşeza. Socotind, dară, acest neam sânguratec şi osăbit şi celoralalţi oameni împrotivnic, şi după legi străine petrecând, împrotivindu-să lucrurilor noastre şi foarte reale răutăţi săvârşind, şi ca împărăţiia noastră pace şi statornicie să nu poată avea, am poruncit ca oricare să vor însămna voao în cărţile ceale scrise de Aman, carele easte pus mai-mare preste lucruri şi al doilea al nostru părinte, toţi, cu muieri şi cu prunci, să piiară cu toată rădăcina de sabiile vrăjmaşilor fără nici o milă şi îngăduinţă, în zioa a patrasprăzeace a lunii a doasprăzeacea, adar, a anului acestuia. Ca cei ce şi mai înainte au fost şi acum sânt vrăjmaşi, într-o zi cu sila pogorându-să la iad; de aci înainte neclătit şi desăvârşit să ni să aşeaze lucrurile»”.

14 Iară izvoadele cărţilor s-au pus în fieştecarea ţară; şi s-au poruncit la toate neamurile să fie gata pre zioa aceasta.

15 Şi să grăbea lucrul la Susa, iară împăratul şi Aman să desfăta, şi cetatea să turbura.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.