×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI NEEMIA

Capitolul 1

Neemiia, păharnicul lui Artasasta, auzind năcazul jidovilor, carii rămăsease din robie, plânge şi în multe zile să posteaşte, mărturisind păcatele norodului şi cerând de la Dumnezeu milă.

1 Cuvintele lui Neemia, fiiului lui Helchia. „Şi au fost în luna lui Haselev, în anul a doaozecilea, şi eu eram în Susan avira.

2 Şi au venit Anani, unul dintru fraţii miei, el şi nişte bărbaţi din Iuda, şi i-am întrebat pre ei de cei mântuiţi, carii rămăsease din robie, şi din Ierusalim.

3 Şi au zis cătră mine: «Cei rămaşi, carii au scăpat din robie, acolo, în ţara aceaea, în răutate mare şi ocară, şi zidurile Ierusalimului s-au răsipit şi porţile lui s-au ars cu foc».

4 Şi au fost după ce am auzit eu cuvintele aceastea, am şezut şi am plâns, şi am jelit zile, şi am postit, şi m-am rugat înaintea Dumnezeului ceriului şi am zis:

5 « Doamne Dumnezeul ceriului, Cel tare şi mare şi înfricoşat, Cel ce păzeşti legătura şi mila Ta celor ce Te iubesc pre Tine şi celor ce păzesc poruncile Tale.

6 Fie ureachiia Ta luând aminte şi ochii Tăi deşchişi, ca să auzi rugăciunea robului Tău, cu care eu mă rog înaintea Ta astăzi, zioa şi noaptea, pentru fiii lui Israil, robii Tăi, şi voiu mărturisi păcatele fiilor lui Israil, cu care am păcătuit Ţie, şi eu şi casa tătâne-mieu am păcătuit.

7 Cu dezlegare ne-am dezlegat de cătră Tine, şi n-am păzit poruncile şi îndreptările şi judecăţile, care le-ai poruncit lui Moisi, robului Tău.

8 Adu-Ţi aminte de cuvântul, carele ai poruncit lui Moisi, robului Tău, zicând: ‚De vă veţi împărechea, Eu voiu împrăştiia pre voi în noroade.

9 Şi de vă veţi întoarce la Mine, şi veţi păzi poruncile Meale şi le veţi face pre eale, şi de va fi împrăştiiarea voastră de la marginea ceriului, de acolo voiu aduna pre ei şi voiu băga pre ei în locul în carele am ales ca să lăcuiască numele Mieu acolo’.

10 Şi aceastea sânt slugile Tale şi norodul Tău, pre carii i-ai mântuit cu putearea Ta cea mare şi cu mâna Ta cea tare.

11 Fie, dară, Doamne, urechile Tale luând aminte spre rugăciunea robului Tău şi spre rugăciunea slugilor Tale, celor ce voiesc a să teame de numele Tău, şi îndreptează pre robul Tău astăzi şi-i dă să dobândească mila înaintea bărbatului acestuia!» Şi eu eram păharnic împăratului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.