×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI ESDRA

Capitolul 8

Să numără cei ce s-au suit cu Esdra din Vavilon. Carii, vestind post, să roagă lui Dumnezeu pentru îndreptarea drumului, şi făr’ de primejdie ajungând în Ierusalim, vasăle care le adusease cu sine cu jertve le duc în besearică.

1 Şi aceştia sânt mai-marii familiilor lor, povăţuitori, carii s-au suit cu mine întru împărăţiia lui Artasasta, împăratului Vavilonului.

2 Din fiii lui Finees, Gherson, din fiii lui Itamar, Daniil, din fiii lui David, Atus.

3 Din fiii lui Sahania, şi din fiii lui Foros, Zaharia, şi cu dânsul ceată o sută şi cincizeci de bărbaţi.

4 Din fiii lui Faat Moav, Eliana, fiii lui Saraia, şi cu dânsul doao sute de bărbaţi.

5 Şi din fiii lui Zatois, Zehenia, fiii lui Aziil, şi cu dânsul trei sute de bărbaţi.

6 Şi fiii lui Adin, Ovi, fiiul lui Ionatan, şi cu dânsul cincizeci de bărbaţi.

7 Şi din fiii lui Ilam, Isaiia, fiiul lui Atelia, şi cu dânsul şeaptezeci de bărbaţi.

8 Şi din fiii lui Safatia, Zavadias, fiiul lui Mihail, şi cu dânsul optzeci de bărbaţi.

9 Şi din fiii lui Ioav, Avdia, fiiul lui Ieil, şi cu dânsul doao sute şi optsprăzeace de bărbaţi.

10 Şi din fiii lui Voanii, Selimut, fiiul lui Iosefia, şi cu dânsul o sută şi şeasăzeci de bărbaţi.

11 Şi din fiii lui Vavi, Zaharia, fiiul lui Vavi, cu dânsul doaozeci şi opt de bărbaţi.

12 Şi din fiii lui Asgad, Ioanan, fiiul lui Acatan, şi cu dânsul o sută şi zeace de bărbaţi.

13 Şi din fiii lui Adonicam, cei de pre urmă, şi aceastea sânt numele lor, Elifalat, Ieil şi Samaia, şi cu dânşii şeasăzeci de bărbaţi.

14 Şi din fiii lui Vague, Utan şi Zavud, şi cu dânsul şeaptezeci de bărbaţi.

15 Şi i-am adunat pre ei la râul, carele curgea cătră Evi, şi am tăbărât acolo trei zile, şi am cercat în norod şi în preoţi, şi din fiii lui Levi nu am aflat acolo.

16 Şi am trimis lui Eleazar, lui Ariil, lui Semeia şi lui Alonam şi lui Iariv şi lui Elnatam şi lui Natan şi lui Zaharia şi lui Mesolam, boiariul, şi lui Ioarim şi lui Elnatan învăţaţi.

17 Şi i-am trimis pre ei la căpetenii cu argintul locului şi am pus în gura lor cuvinte, care să le grăiască cătră Adai şi cătră fraţii lui, atinimilor, cu argintul locului, ca să ne aducă noao cântăreţi în Casa Dumnezeului nostru.

18 Şi ne-au adus noao, că mâna Dumnezeului nostru bună era cu noi, bărbat învăţat din fiii lui Mooli, a fiiului lui Levi, a fiiului lui Israil, şi întâiu au venit fiii lui şi fraţii lui, optsprăzeace.

19 Şi pre Asevil şi Isaia, din fiii lui Merari, fraţii lui şi fiii lui, doaozeci.

20 Şi din fiii natinimilor, pre carii i-au dat David şi boiarii spre slujba leviţilor, natinimii, doao sute şi doaozeci, toţi s-au adunat anume.

21 Şi am vestit acolo post la râul Aue, ca să ne smerim înaintea Dumnezeului nostru, să cearem de la Dânsul cale direaptă noao şi pruncilor noştri, şi la toată agonisita noastră.

22 Că mi-au fost ruşine a ceare de la împăratul puteare şi călăreţi, să ne mântuiască de vrăjmaşi pre cale, că am grăit împăratului, zicând: «Mâna Dumnezeului nostru easte spre bine cu toţi cei ce-L caută pre El, şi putearea Lui şi măniia e asupra tuturor celor ce-L părăsesc pre El!»

23 Şi am postit şi am cerut de la Dumnezeul nostru aceasta, şi ne-au ascultat pre noi.

24 Şi am osebit din căpeteniile preoţilor doisprăzeace, lui Saraia, lui Asavia, şi cu ei, din fraţii lor, zeace.

25 Şi am pus lor argintul şi aurul şi vasele pârgă Casii Dumnezeului nostru, care le-au dăruit împăratul şi sfeatnicii lui şi boiarii lui şi tot Israilul, care să află.

26 Şi am pus în mâna lor şease sute şi cincizeci de talanţi de argint, şi vase de argint, o sută, şi talanţi de aur, o sută.

27 Şi crateri de aur doaozeci de o mie de drahme, şi vasă de aramă bună sclipind în multe fealiuri, frumoasă ca aurul.

28 Şi am zis cătră ei: «Voi sfinţi Domnului Dumnezeu şi vasăle sfinte şi argintul, aurul, darul cel de bunăvoie Domnului Dumnezeului părinţilor noştri.

29 Priveghiiaţi şi le păziţi, până ce le veţi pune înaintea mai-marilor preoţilor şi leviţilor, şi a căpeteniilor familiilor lui Israil în Ierusalim, în corturile Casii Domnului!»

30 Şi au luat preoţii şi leviţii măsura argintului şi a aurului şi a vaselor, să le ducă în Ierusalim, la Casa Dumnezeului nostru.

31 Şi am purces de la râul lui Aue, în doaosprăzeace zile a lunii dintâiu, ca să venim în Ierusalim, şi mâna Dumnezeului nostru au fost cu noi, şi ne-au mântuit de mâna vrăşmaşului şi a împrotivnicului pre cale.

32 Şi am sosit în Ierusalim şi am şezut acolo trei zile.

33 Şi au fost în zioa a patra, am pus argintul şi aurul şi vasăle în Casa Dumnezeului nostru, în mâna lui Marimot, fiiului lui Uria, preotului, şi lui Eleazar, fiiului lui Finees, cu carii era Iozavad, fiiul lui Iisus, şi Noadia, fiiul lui Vanaia, leviţii.

34 În număr şi în măsură toate şi s-au scris toată măsura.

35 În vreamea aceaea, cei ce au venit din robie, fiii mutării, au adus arderi de tot Dumnezeului lui Israil, viţei doisprăzeace pentru tot Israilul, berbeci noaozeci şi şease, miei şeaptezeci şi şease, iezi pentru păcat doisprăzeace, toate arderi de tot Domnului.

36 Şi au dat poruncile împăratului ispravnicilor împăratului şi domnilor celor dincolo de râu şi au mărit pre norod şi Casa lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.