×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI ESDRA

Capitolul 7

Esdra, fiind iscusit şi învăţat în Leagea lui Moisi, cu mari daruri s-au suit în Ierusalim din porunca împăratului să înveaţe pre norod leagea lui Dumnezeu şi să-l îndrepteaze; să însămnează porunca împăratului.

1 Şi după cuvintele aceastea întru împărăţiia lui Artasasta, împăratul persilor, s-au suit Esdra, fiiul lui Sareu, al fiiului lui Azaria, al fiiului lui Helchia.

2 Al fiiului lui Selum, a fiiului lui Sadoc, al fiiului lui Ahitov.

3 Al fiiului lui Samaria, al fiiului lui Esria, al fiiului lui Mareot.

4 Al fiiului lui Zaraia, al fiiului lui Ozie, al fiiului lui Vachi.

5 Al fiiului lui Avisus, al fiiului lui Finees, al fiiului lui Eleazar, al fiiului lui Aaron, preotului celui dintâiu.

6 Esdra acesta s-au suit din Vavilon, şi era el cărturariu iscusit în Leagea lui Moisi, care o au dat Domnul Dumnezeul lui Israil, şi i-au dat lui împăratul, că mâna Domnului Dumnezeului lui era cu dânsul întru toate ceale ce au cerut de la dânsul.

7 Şi s-au suit din fiii lui Israil şi din preoţi şi din leviţi şi cântăreţi şi portari, şi natinimii în Ierusalim, în anul a şeaptea al împăratului Artasasta.

8 Şi au venit în Ierusalim în luna a cincea, acesta e al şeaptelea an al împăratului.

9 Că în zioa dintâiu a lunei dintâiu, el au făcut de au început a să sui din Vavilon, iară în zioa dintâiu a lunei a cincea, au sosit în Ierusalim, că mâna Dumnezeului lui cea bună era cu dânsul.

10 Că Esdra au pus în inima sa a căuta leagea, şi a o face şi a o învăţa în Israil, poruncile şi judecăţile.

11 Şi acesta easte înţelesul poruncii, carea o au dat Artasasta lui Esdra, preotului, scriitoriului Cărţii cuvintelor poruncite de la Domnul şi rânduialelor Lui întru Israil:

12 „Artasasta, împăratul împăraţilor lui Esdra, preotului, ştiutoriului legii Domnului Dumnezeului ceriului – sfârşitu-s-au cuvântul şi răspunsul.

13 Eu am pus gând ca tot cel ce de bunăvoie va vrea întru împărăţiia mea din norodul lui Israil şi din preoţi şi din leviţi, să meargă în Ierusalim, cu tine să meargă.

14 De la faţa împăratului şi a celor şeapte sfeatnici a lui te trimiţ, ca să vezi în Iudeea şi în Ierusalim de leagea Dumnezeului lor, carea easte în mâna ta,

15 Şi să ducă la Casa Domnului argintul şi aurul, carele împăratul şi sfeatnicii lui bine au voit a da Dumnezeului lui Israil, Celui ce în Ierusalim lăcuiaşte.

16 Şi tot argintul şi aurul, carele vei afla în toată ţara Vavilonului, cu darurile ceale de bunăvoie ale norodului şi ale preoţilor, care de bunăvoie le dau la Casa lui Dumnezeu cea din Ierusalim.

17 Şi pre tot cel ce va mearge, pre acesta gata îl pune în cartea aceasta, viţei, berbeci, miei, şi jertvele lor şi turnările lor, şi le vei aduce aceastea pre jertvenicul casii ceii din Ierusalim a Dumnezeului vostru.

18 Şi ce să va părea bine ţie şi fraţilor tăi cu celalalt argint şi aur să faci, cum place Dumnezeului vostru faceţi.

19 Şi vasele ceale date ţie spre slujba Casii lui Dumnezeu dă-le înaintea lui Dumnezeu în Ierusalim.

20 Şi ce va mai fi de lipsă la Casa Dumnezeului tău, care vei socoti tu să dai, vei da din casa vistieriei împăratului şi de la mine.

21 Eu, Artasasta, împăratul, poruncesc la toate vistieriile, ceale dincolo de râu, ca tot ce va ceare de la voi Esdra, preotul, şi ştiutoriul legii Dumnezeului ceriului îndată să fie.

22 Până la o sută de talanţi de argint, şi până la o sută de cară de grâu, şi până la o sută de vaturi de vin, şi până la o sută de vaturi de untdelemn, iară sare fără de măsură.

23 Tot ce easte din porunca Dumnezeului ceriului să se facă, luaţi aminte, ca nu cumva neştine să se apuce de Casa Dumnezeului ceriului, ca să nu să mănie asupra împăratului şi a fiilor lui.

24 Şi voao vă facem ştire ca pre toţi preoţii şi leviţii şi pre cântăreţii şi portarii şi netinimii şi slujitorii Casii aceştiia a lui Dumnezeu bir să nu puneţi, să nu fie slobod a-i robi pre ei.

25 Şi tu, Esdra, după înţelepciunea lui Dumnezeu cea din mâna ta, pune logofeţi şi judecători, ca să judece pre tot norodul cel dincolo de râu, pre toţi cei ce ştiu leagea Dumnezeului tău, şi pre cel ce nu va şti să-l învăţaţi.

26 Şi tot carele nu va face leagea lui Dumnezeu şi leagea împăratului, îndată să judecaţi pre acela, ori la moarte, ori la pedeapsă, ori la globire de averi, ori la legături.

27 Bine e cuvântat Domnul Dumnezeul părinţilor noştri, Cel ce au dat în inima împăratului aşea, a mări Casa Domnului cea din Ierusalim.

28 Şi mie mi-au dat har, ca să aflu milă în ochii împăratului şi a sfeatnicilor lui, şi a tuturor boiarilor împăratului celor tari, şi eu m-am întărit, precum au fost preste mine mâna cea bună a lui Dumnezeu, şi am adunat din Israil mai-mari, carii să se suie cu mine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.