×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI ESDRA

Capitolul 5

Din îndemnul prorocilor, a lui Agheu şi a lui Zaharia, iară să înceape zidirea besearicii, în zădar silindu-să a o opri căpeteniile, carii era rânduiţi de împăratul asirilor preste râu, în Samariia.

1 Şi au prorocit Agheu, prorocul, şi Zaharia a lui Ada, prorocind jidovilor celor din Iuda şi din Ierusalim, cu numele Dumnezeului lui Israil.

2 Atunci s-au sculat Zorovavel, a lui Salatiil, şi Iisus, fiiul lui Iosedec, şi au început a zidi Casa lui Dumnezeu cea din Ierusalim, şi împreună cu dânşii era prorocii lui Dumnezeu, ajutându-le lor.

3 Într-acea vreame, venit-au asupra lor Tantanai, domnul cel dincolo de râu, şi Satarvuzanai, şi cei împreună cu dânşii robi, şi aceastea au zis lor: „Cine v-au dat voao sfat să zidiţi casa aceasta şi să faceţi cheltuiala aceasta?”

4 Atunci, aceştia au zis lor: „Care sânt numele oamenilor celor ce zidesc cetatea aceasta?”

5 Şi ochii lui Dumnezeu au fost preste robii Iudei şi nu i-au oprit pre ei până ce au făcut ştire lui Darie, împăratului, şi atunci au trimis birariului pentru aceasta.

6 Tâlcuirea cărţii, carea o au trimis Tantanai, domnul cel dincolo de râu, şi Samtarvuzanai, şi cei împreună cu ei robi, afarsahii cei dincolo de râu, lui Darie, împăratului.

7 Cuvintele, care i-au trimis lui, şi într-însa aceastea au scris: „Lui Darie, împăratului, pacea toată!

8 Ştire să fie împăratului că am mers în ţara jidovească, la Casa Dumnezeului celui Mare, şi aceaea să zideaşte cu pietri alease, şi leamne să pun în păreţi, şi lucru acela arătat să face şi sporeaşte în mânile lor.

9 Atunci am întrebat pre bătrânii aceia şi aşea am zis lor: «Cine v-au dat sfat să zidiţi casa aceasta şi să faceţi cheltuiala aceasta?»

10 Şi numele lor le-am întrebat pre dânşii ca să te înştiinţăm pre tine, ca să scriem ţie numele oamenilor mai-marilor lor.

11 Şi cuvânt ca acesta au răspuns noao zicând: «Noi sântem robii Dumnezeului ceriului şi a pământului şi zidim casa, carea era zidită mai înainte de aceasta cu mulţi ani, şi un împărat a lui Israil mare o au fost zidit şi o au fost isprăvit.

12 Iară de când au măniiat părinţii noştri pre Dumnezeul ceriului şi i-au dat pre ei în mâinile lui Navohodonosor, împăratului Vavilonului, haldeului, şi casa aceasta o au stricat şi norodul l-au mutat în Vavilon.

13 Ci în anul cel dintâiu a lui Chir, împăratului vaviloneanilor, Chir, împăratul, au pus gând să zidească Casa lui Dumnezeu aceasta.

14 Şi vasele Casii lui Dumnezeu ceale de aur şi de argint, care le-au adus Navohodonosor din casa cea de la Ierusalim şi le-au băgat în besearica împăratului, le-au scos împăratul Chir din besearica împăratului şi le-au dat lui Savanasar, păzitoriului vistieriii, carele era preste vistierie.

15 Şi i-au zis lui:‚Ia toate vasăle şi mergi de le pune în casa cea din Ierusalim în locul său’.a

16 Atunci Savanasar acela au venit şi au pus temeliile Casii lui Dumnezeu în Ierusalim, şi de atunci până acum să zideaşte şi nu s-au săvârşit.

17 Şi acum, de easte bine înaintea împăratului şi să se cearce în casa cămării împăratului Vavilonului, ca să ştie că de la împăratul Chir au fost poruncă a zidi Casa lui Dumnezeu cea din Ierusalim, şi după ce va şti împăratul despre aceasta, trimiţă la noi»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.