×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI ESDRA

Capitolul 4

Împrotivnicii israilteanilor, carii era trimişi de Asaradan să lăcuiască în cetăţile Samariei, împiiadecă înnoirea besearicii şi a cetăţii, pentru că nu să îngăduie a zidi împreună, şi dobândesc a să opri până în al doilea an a lui Darie.

1 Şi au auzit cei ce năcăjea pre Iuda şi pre Veniamin că fiii robiei zidesc Casa Domnului Dumnezeului lui Israil.

2 Şi au venit la Zorovavel şi la căpeteniile familiilor şi le-au zis lor: „Să zidim împreună cu voi, căci ca şi voi căutăm pre Dumnezeul vostru şi jertvim Lui, din zilele lui Asaradan, împăratului lui Asur, carele ne-au adus pre noi aici”.

3 Şi au zis cătră ei Zorovavel şi Iisus şi ceialalţi mai-mari a familiilor lui Israil: „Nu easte noao şi voao a zidi casa Dumnezeului nostru, că noi sânguri împreună vom zidi Domnului Dumnezeului nostru, precum ne-au poruncit Chir, împăratul persilor”.

4 Iară norodul pământului acestuia slăbănogea mânile Iudei şi-i opăcea a zidi.

5 Şi da mită ca să strice sfatul lor în toate zilele lui Chir, împăratului persilor, până la împărăţiia lui Darie, împăratului persilor.

6 Iară întru împărăţiia lui Asuir, la începutul împărăţiei lui, au scris carte împrotiva celor ce lăcuiesc în Iudeea şi în Ierusalim.

7 Şi în zilele lui Artasasta, au scris în pace Mitridat, Teveil, şi ceialalţi dimpreună cu ei robi, la Artasasta, împăratul persilor; scris-au şi cel mai mare preste bir carte sirienească şi tălmăcită.

8 Reum Valtaam şi Sampsa, logofătul, scris-au o carte asupra Ierusalimului lui Artasasta, împăratului:

9 „Aceastea au socotit Reum Valtaam şi Sampsa, logofătul, şi cei dimpreună cu noi robi, dinei, afarsatahei, tarfalei, afarsei, arhiei, vaviloniei, susanahei, daniei, elamitei.

10 Şi ceialalţi din neamurile care le-au mutat Asenafar cel mare şi cinstit şi i-au pus să lăcuiască în cetăţile Samoronului, şi rămăşiţa cea dincolo de râu.

11 Aceastea e cuprinderea cărţii, care o au trimis la el: „La Artasasta, împăratul, slugile tale, oamenii cei dincolo de râu.

12 În ştire să fie împăratului că jidovii, carii s-au suit de la tine, la noi au venit, în Ierusalim, cetatea cea vicleană şi rea, carea o zidesc, şi zidurile ei le-au întemeiat, şi temeliile ei le-au înălţat.

13 Acum, să ştie împăratul că, de să va zidi iarăşi cetatea aceaea şi zidurile ei să vor întări, biruri nu vor fi ţie, nici vor da, şi aceasta împăraţilor face rău.

14 Şi acum, precum sarea besearicii am măcinata, şi ruşinea împăratului a o vedea noao nu ne easte slobod, pentru aceaea am trimis şi am făcut ştire împăratului,

15 Ca să cauţi în cartea pomenirii părinţilor tăi, şi vei afla şi vei cunoaşte că cetatea aceaea e cetate vicleană, şi, făcând rău împăraţilor şi ţărilor, şi fugiri de robi s-au făcut în mijlocul ei din zilele veacului, pentru aceaea cetatea aceasta s-au pustiit.

16 Facem, dară, noi ştire împăratului că, de să va zidi cetatea aceaea şi zidurile ei să vor săvârşi, nu va fi ţie pace”.

17 Şi au trimis împăratul la Reum Veltam şi la Sampsa, logofătul, şi la cei dimpreună cu el robii, carii lăcuia în Samariia, şi la cei dincolo de râu, pace şi zice:

18 „Birariul, care l-aţi trimis la noi, s-au chemat înaintea mea.

19 Şi am poruncit şi au căutat şi au aflat că tot aceaea din zilele veacului s-au rădicat asupra împăraţilor şi au viclenit, şi pribegiri s-au făcut într-însa.

20 Şi împăraţi tari au fost în Ierusalim, carii au stăpânit tot ţinutul cel dincolo de râu, şi biruri pline, şi partea lui să da lor.

21 Şi acum, porunciţi şi opriţi pre oamenii aceia, ca să nu să mai zidească cetatea aceaea până ce de la mine va fi poruncă.

22 Luaţi aminte să nu fiţi leaneşi întru aceasta, ca nu cumva să se înmulţască nebăgarea de samă spre paguba împăraţilor”.

23 Atunci, birariul împăratului Artasasta au încetat înaintea lui Reum Valtam şi a lui Sampsa, logofătului, şi a celor dimpreună cu ei robi, şi îndată au mers la Ierusalim şi la Iuda şi i-au oprit pre ei cu cai şi cu puteare.

24 Atunci, au încetat lucrul Casii lui Dumnezeu, cel din Ierusalim, şi au fost încetat până la al doilea an a împărăţiei lui Darie, împăratului persilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.