×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA LUI ESDRA

Capitolul 10

Esdra, adunând pre toţi fiii mutării, le porunceaşte să leapede muierile ceale de alt neam, carii răspunzind că vor face, să numără cei rânduiţi spre acest lucru; şi cei ce făcusă acest fealiu de căsătorii.

1 Şi după ce s-au rugat Esdra şi s-au mărturisit plângând, şi rugându-să înaintea Casii lui Dumnezeu, s-au adunat la el din Israil adunare multă foarte, bărbaţi şi muieri şi prunci, că au plâns norodul şi s-au înălţat plângerea.

2 Şi au răspuns Sehenia, fiiul lui Ieil, din fiii lui Ilam, şi au zis lui Esdra: „Noi am păcătuit Dumnezeului nostru luând muieri de alt neam din noroadele pământului, şi acum easte nădeajde lui Israil pentru aceasta.

3 Deci, acum să facem legătură cu Dumnezeul nostru, lăpădând toate muierile şi pre cei născuţi din eale, precum vreai, scoală-te, şi-i înfricoşază pre ei cu poruncile Dumnezeului nostru, şi cum easte leagea, să se facă.

4 Scoală-te, că întru tine stă cuvântul, şi noi cu tine vom fi, întăreaşte-te şi fă!”

5 Şi s-au sculat şi au jurat pre căpetenii, pre preoţi şi pre leviţi, şi pre tot Israilul, ca să facă după cuvântul acesta, şi au jurat.

6 Şi s-au sculat Esdra dinaintea feaţii Casii lui Dumnezeu, şi s-au dus în vistieriile lui Ioanan, fiiul lui Elisuv, şi s-au dus acolo, pâine nu au mâncat şi apă nu au beut, că plângea pentru păcatul strămutăriia.

7 Şi s-au vestit glas în Iuda şi în Ierusalim, şi la toţi fiii robiei, ca să se adune în Ierusalim.

8 Tot carele nu va veni până a treia zi, precum easte sfatul căpeteniilor şi al bătrânilor, anatema va fi toată avearea lui, şi el să a lăpăda din adunarea străinării.

9 Şi s-au adunat toţi bărbaţii lui Iuda şi a lui Veniamin la Ierusalim întru ceale trei zile, aceasta e luna a noao, în doaozeci ale lunii, au şezut tot norodul în uliţa Casii lui Dumnezeu de gâlceava lor pentru cuvântul acela, şi de iarnă.

10 Şi s-au sculat Esdra, preotul, şi au zis cătră ei: „Voi n-aţi băgat samă şi aţi ţinut muieri de alt neam, ca să adaogeţi preste păcatul lui Israil.

11 Şi acum daţi laudă Domnului Dumnezeului părinţilor noştri şi faceţi ce e plăcut înaintea Lui, şi vă osăbiţi de noroadele pământului şi de muierile ceale de alt neam”.

12 Şi au răspuns toată adunarea şi au zis cu glas mare: „Mare easte cuvântul acesta preste noi, ca să facemb.

13 Ci norodul e mult, şi vreamea easte de iarnă, şi nu easte cu putinţă a sta afară, şi lucrul nu easte de o zi sau de doao, că foarte mulţi am păcătuit în lucrul acesta.

14 Ci să stea căpeteniile noastre a toată adunarea aceasta, şi toţi cei ce sânt în cetăţile noastre, carii au luat muieri de alt neam, să vie la vremi cu soroc, şi cu dânşii bătrânii fieştecării cetăţi şi judecătorii, ca să întoarcă urgia măniei Dumnezeului nostru de la noi cea pentru lucrul acesta”.

15 Deci numai Ionatan, fiiul lui Asail, şi Iazia, fiiul lui Tecoe, au stătut la lucrul acesta, şi Mesolam şi Savatai, levitul, le-au ajutat lor.

16 Şi au făcut aşea fiii robiei, şi s-au osăbit Esdra, preotul, şi bărbaţii, căpeteniile familiilor căsilor părinţilor săi, şi toţi anume, şi au şezut în zioa dintâiu a lunii a zeacea, ca să cearce lucrul.

17 Şi au sfârşit cu toţi bărbaţii, carii şi-au fost luat muieri de alt neam, până în zioa dintâiu a lunii dintâiu.

18 Şi s-au aflat din fiii preoţilor, carii au luat muieri de alt neam, din fiii lui Iisus, feciorul lui Iosedec, şi fraţii lui Maasia, şi Eliezer şi Iariv şi Gadalia.

19 Şi au dat mâna sa câţi vor lăpăda muierile sale, şi pentru păcat un berbeace din oi vor aduce, pentru păcatul său.

20 Şi din fiii lui Emir, Anani şi Zavdia.

21 Şi din fiii lui Iram, Masail şi Elia şi Samaia şi Ieil şi Ozia.

22 Şi din fiii lui Fasur, Elionai, Maasia şi Ismail şi Natanail şi Iosavad şi Ilasa.

23 Şi din leviţi, Iosavad şi Samu şi Colia acesta e Colitos, şi Feteia şi Iuda şi Eliezer.

24 Şi din cântăreţi, Elisav, şi din portari, Solmin şi Telmin şi Odut.

25 Şi de la Israil, din fiii lui Foros, Ramia şi Azia şi Melhia şi Meamin şi Eleazar şi Asavia şi Vanea.

26 Şi din fiii lui Ilam, Matania şi Zaharia şi Iail şi Avdia şi Iarimot şi Ilia.

27 Şi din fiii lui Zatua, Elionai, Elisuv, Matanai şi Armot şi Zovad şi Oziza.

28 Şi din fiii lui Vavei, Ioanan, Anania şi Zavu şi Tali.

29 Şi din fiii lui Vanui, Mosolam, Maluh, Adaia, Iasuv şi Saal şi Rimot.

30 Şi din fiii lui Flat, Moav, Edne şi Halil, şi Vanea, Maasia, Matania, Veseleil şi Vanui şi Manasi.

31 Şi din fiii lui Isam, Eliezer, Iesia, Melhia, Sameas, Semeon,

32 Veniamin, Meluh, Samaria.

33 Şi din fiii lui Asim, Metania, Matata, Zavad, Elifalet, Ierami, Manasi, Semei.

34 Şi din fiii lui Vani, Moodia, Amram, Uil,

35 Vanea, Vadea, Helchia,

36 Uuania, Marimot, Eliasid,

37 Matania, Matanai.

38 Şi au făcut fiii lui Vanui şi fiii lui Semei,

39 Şi Selemia şi Natan şi Adaia,

40 Mahadnavu, Sesei, Sariu,

41 Ezriil şi Selemia şi Samaria,

42 Şi Selum, Amaria, Iosif.

43 Din fiii lui Navu, Iail, Matania, Zavat, Zevena, Iadai şi Ioail şi Vanea.

44 Toţi aceştia au fost luat muieri de alt neam şi au născut din eale fii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.