×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 9

Împăratul Sava, minunându-să de înţălepciunea lui Solomon, dând şi priimind daruri, s-au dus. Măsura aurului, care în toţi anii să aducea lui Solomon. Scuturile şi pavezele, şi toate vasele ceale de aur care au făcut, şi scaonul cel de dinţi de elefant îmbrăcat cu aur. Să însămnează şi mărirea bogăţiilor, a înţălepciunii şi a puterii lui Solomon, care, murind în anul al patruzecilea a împărăţiei sale, îi urmează fiiul său, Rovoam.

1 Şi împărăteasa Sava au auzit numele lui Solomon şi au venit să ispitească pre Solomon cu cuvinte întunecoasă în Ierusalim, cu puteare multă foarte şi cu cămile, care purta mirosituri cu grămadă, şi aur şi piiatră scumpă, şi au venit la Solomon şi i-au grăit lui toate câte era în sufletul ei.

2 Şi i-au spus ei Solomon toate cuvintele ei, şi n-au trecut cuvânt de la Solomon, carele să nu-l fie spus ei.

3 Şi au văzut împărăteasa Sava înţălepciunea lui Solomon şi casa care o au zidit.

4 Şi bucatele measelor lui şi şedearea slugilor lui, şi starea slujitorilor lui şi îmbrăcămintea lor, şi păharnicii lui şi podoaba lor, şi arderile ceale de tot, care le aducea în Casa Domnului, şi, ieşindu-şi din sine, au zis cătră împăratul:

5 „Adevărat e cuvântul carele l-am auzit în pământul mieu despre cuvintele tale şi despre înţălepciunea ta.

6 Şi n-am crezut cuvintele lor, până când am venit şi au văzut ochii miei, şi, iată, nu mi s-au spus mie jumătate din mulţimea înţelepciunii tale, întreci auzul carele l-am auzit.

7 Fericiţi sânt oamenii tăi şi fericite sânt slugile tale aceastea, care stau înaintea ta pururea şi aud înţelepciunea ta.

8 Fie Domnul Dumnezeul tău binecuvântat, Cel ce bine au voit întru tine, ca să te dea pre scaonul Său împărat norodului tău, pentru că au iubit Domnul Dumnezeul tău pre Israil, ca să-l întărească în veac, te-au dat pre tine preste el împărat, ca să faci judecată şi dreptate”.

9 Şi au dat împăratului o sută şi doaozeci de talanţi de aur şi mirosituri multe foarte şi piiatră scumpă, şi nu era ca mirositurile acealea, care le-au dat împărăteasa Sava împăratului Solomon.

10 Şi slugile lui Solomon şi slugile lui Hiram aducea aur lui Solomon din Sofir, şi leamne de pini şi piiatră scumpă.

11 Şi au făcut împăratul leamnele ceale de pini treapte la Casa Domnului şi la casa împăratului, şi chitare şi alăute cântăreţilor, cacare nu s-au văzut mai înainte în pământul Iudei.

12 Şi împăratul Solomon au dat împărăteasei Savei toate câte au voit şi au cerut, cu mult mai mult decât toate care au adus ea împăratului Solomon, şi s-au întors în pământul său.

13 Şi era trasul aurului, carele să aducea lui Solomon într-un an, şease sute şeasezeci şi şease de talanţi de aur.

14 Afară de ce aducea oamenii cei supuşi şi cei ce negoţătorea, şi de toţi împăraţii Araviei, şi domnii pământului, carii toţi aducea aur şi argint împăratului Solomon.

15 Şi au făcut împăratul Solomon doao sute de scuturi de aur bătute, şease sute de auri curaţi era pre un scut.

16 Şi trei sute de pavăze bătute de aur, trei sute de auri s-au cheltuit pre fieştecare pavăză, şi le-au pus împăratul în casa dumbrăvii Livanului.

17 Şi au făcut împăratul scaon mare de dinţi de elefant şi l-au îmbrăcat cu aur de lamură.

18 Şi şease treapte scaonului îmbrăcate cu aur, şi razăm supt picioare de aur au pus scaonului, şi razămuri, unul de o parte, altul de ceaea parte la scaonul şederii, şi doi lei stând lângă razămuri.

19 Şi doisprăzeace lei stând pre ceale şease treapte de o parte şi de alta, n-au mai fost aşea întru toată împărăţiia.

20 Şi toate vasele căsii împăratului Solomon era de aur, şi toate vasele căsii dumbrăvii Livanului cu aur era învălite, nu era argintul socotit întru nimica în zilele împăratului Solomon.

21 Că corabiia împăratului mergea în Tarsis cu slugile lui Hiram, o dată în trei ani vinea corabiia lui Tarsis, împăratului, plină de aur şi de argint şi de dinţi de elefant şi de măiemuţă şi de peuni.

22 Şi s-au mărit Solomon mai mult decât toţi împăraţii cu avuţie şi cu înţălepciune.

23 Şi toţi împăraţii pământului căuta faţa lui Solomon, ca să auză înţălepciunea lui, care o au dat Dumnezeu în inima lui.

24 Şi ei, fieştecarele, aducea daruri lui, vasă de argint şi vasă de aur, şi haine şi smirnă aleasă şi dulceţuri şi cai şi muşcoi din an în an.

25 Şi era la împăratul Solomon patru mii de iape la cară şi doaosprăzeace mii de călăreţi, şi i-au pus pre ei în cetăţile carălor şi cu împăratul în Ierusalim.

26 Şi au fost povăţuitoriu tuturor împăraţilor de la râu şi până la pământul celor de alt neam, şi până la hotarăle Eghiptului.

27 Şi au dat împăratul aurul şi argintul în Ierusalim ca pietrile, şi chedrii i-au dat ca morii cei de pre şes cu mulţimea.

28 Şi ieşirea cailor din Eghipt, lui Solomon şi din tot pământul.

29 Şi cealealalte cuvinte a lui Solomon, ceale dintâiu şi ceale de apoi, iată, aceastea scrisă sânt în Cuvintele lui Natan, prorocului, şi în Cuvintele lui Ahia Siloniteanului, şi în vedeniile lui Ioil, văzătoriului, asupra lui Rovoam, feciorului lui Navat.

30 Şi au împărăţit Solomon preste tot Israilul patruzeci de ani.

31 Şi au adormit Solomon cu părinţii lui, şi l-au îngropat în cetatea lui David, tătâne-său, şi au împărăţit Rovoam, feciorul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.