×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 7

După ce s-au amistuit jertvele cu foc din ceriu, mărirea lui Dumnezeu au umplut besearica, şi junghieri multe jertvindu-să, în şeapte zile să prăznuiaşte sfinţirea besearicii, şi în zioa a opta să face ieşire; iară Domnul, arătându-Să, zice lui Solomon că i-au auzit rugăciunea.

1 Şi după ce au încetat Soomon a să ruga, s-au pogorât foc din ceriu, şi au mistuit arderile de tot şi jertvele şi s-au umplut casa de mărirea Domnului.

2 Şi nu putea preoţii să între în Casa Domnului în vreamea aceaea, că s-au fost umplut casa de mărirea Domnului.

3 Şi toţi fiii lui Israil, când au văzut pogorându-să focul şi mărirea lui Dumnezeu pre casă, au căzut cu faţa la pământ pre pardosala pietrii şi s-au închinat, şi au lăudat pre Domnul că e bun, că în veac e mila Lui.

4 Şi împăratul şi tot norodul jervea jârtve înaintea Domnului.

5 Şi au jertvit împăratul Solomon jertvă, doaozeci şi doao de mii de viţei şi o sută şi doaozeci de mii de oi, şi au sfinţit Casa lui Dumnezeu împăratul şi tot norodul.

6 Şi preoţii sta la pazele lor, şi leviţii cu unealtele ceale de cântări ale Domnului, care le-au făcut David, împăratul, ca să se mărturisească înaintea Domnului, că în veac e mila Lui, şi cânta cântările care le-au dat David în mâna lor, iară preoţii trâmbiţa cu trâmbiţăle înaintea lor şi tot Israilul sta.

7 Şi au sfinţit Solomon mijlocul curţii ceii din Casa Domnului, pentru că au făcut acolo arderile de tot şi jertvele ceale de mântuire, că jertvenicul cel de aramă, care l-au făcut Solomon, nu putea cuprinde arderile de tot şi jertvele şi seurile.

8 Şi au făcut Solomon praznic în vreamea aceaea şeapte zile, şi tot Israilul cu el adunare mare foarte, de la întrarea Ematului şi până la părăul Eghiptului.

9 Şi au făcut în zioa a opta ieşire, că sfinţirea jertvenicului au făcut şeapte zile şi praznicul şeapte zile.

10 Şi în doaozeci şi trei a lunii a şeaptea au slobozit norodul la lăcaşurile lor veaseli şi cu inimă bună pentru toate bunătăţile, care au făcut Domnul lui David şi lui Solomon, şi lui Israil, norodului Său.

11 Şi au sfârşit Solomon Casa Domnului şi casa împăratului, şi toate câte au voit întru inima sa Solomon a face în Casa Domnului şi în casa sa, şi au sporit.

12 Şi S-au arătat Domnul lui Solomon noaptea şi i-au zis lui: „Auzit-am rugăciunea ta şi am ales casa aceasta, să fie Mie casă de jertvă.

13 De voiu închide ceriul şi nu va fi ploaie, şi de voiu porunci lăcustei să mânce lemnul, şi de voiu trimite moarte în norodul Mieu,

14 Şi de să va smeri norodul Mieu preste care să chiiamă numele Mieu preste dânşii, şi să vor ruga şi vor căuta faţa Mea, şi să vor întoarce din căile lor ceale reale, şi Eu voiu auzi din ceriu şi milostiv voiu fi păcatelor lor, şi voiu vindeca pământul lor,

15 Şi acum ochii Miei vor fi deşchişi şi urechile Meale ascultătoare spre rugăciunea locului acestuia.

16 Şi acum am ales şi am sfinţit casa aceasta, ca să fie numele Mieu într-însa, până în veac, şi vor fi ochii Miei şi inima Mea acolo în toate zilele.

17 Şi tu de vei umbla înaintea Mea, cum au umblat David, tatăl tău, şi vei face toate câte am poruncit ţie, şi poruncile Meale şi judecăţile Meale le vei păzi,

18 Voiu rădica scaonul împărăţiei tale, cum am făgăduit lui David, tatălui tău, zicând: «Nu va lipsi din tine bărbat povăţuitoriu întru Israil».

19 Iară de vă veţi abate voi şi veţi părăsi poruncile Meale şi rânduialele Meale, care le-am dat înaintea voastră, şi veţi mearge şi veţi sluji la alţi dumnezei şi vă veţi închina lor,

20 Voiu muta pre voi din pământul, carele l-am dat voao, şi casa aceasta, care o am sfinţit numelui Mieu, o voiu lăpăda de la faţa Mea, şi o voiu da pre ea în pildă şi în poveaste întru toate neamurile.

21 Şi de casa aceasta, carea acum e înaltă, tot cel ce va treace pre lângă ea să va spăimânta şi va zice: «Pentru ce au făcut Domnul aşea pământului acestuia şi casii aceştiia?»

22 Şi vor zice: «Pentru că au părăsit pre Domnul Dumnezeul părinţilor săi, pre Cel ce i-au scos pre ei din pământul Eghiptului, şi s-au apucat de alţi dumnezei şi s-au închinat lor şi au slujit lor, şi pentru aceaea au adus preste ei toată răutatea aceasta»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.