×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 36

Lui Iosiia îi urmează fiiul său Ioahaz, necredinciosul, şi pre acesta ducându-l în Eghipt Farao Nehao, în locul lui rânduiaşte pre Eliachim, fratele lui. Pre carele Ioachim îl numeaşte; pre acesta ducându-l în Vavilon Navohodonosor, împăratul, împărăţeaşte Ioachim, fiiul lui, ci şi pre acesta împăratul asirilor îl duce în Vavilon împreună cu vasăle besearicii şi rânduiaşte pre necredinciosul Sedechiia, care împrotivindu-să asirilor, după aprinderea besearicii, şi a Ierusalimului, împreună cu norodul să duce în Vavilon pentru păcatele sale şi a norodului, până când Chir, împăratul persilor, în anul cel dintâiu al împărăţiei sale, le dă slobozire a să întoarce.

1 Şi au luat norodul pământului pre Ioahaz, feciorul lui Iosia, şi l-au uns pre el şi l-au făcut împărat în locul tătâne-său, în Ierusalim.

2 Fecior de doaozeci şi trei de ani era Ioahaz când au început a împărăţi, şi trei luni au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui, Amital, fata lui Ieremie, din Lovna, şi au făcut ce e rău înaintea Domnului, după toate câte au făcut părinţii lui, şi l-au legat pre el Farao Nehao în Delvata, în pământul Ematului, ca să nu împărăţască în Ierusalim.

3 Şi l-au mutat împăratul la Eghipt şi au aruncat bir preste pământ o sută de talanţi de argint şi un talant de aur.

4 Şi au pus Farao Nehao pre Eliachim, fiiul lui Iosia, împărat preste Iuda în locul lui Iosia, tatălui lui, şi i-au mutat numele lui Ioachim, şi pre Ioahaz, fratele lui, l-au luat Farao Nehao şi l-au mutat în Eghipt, şi au murit acolo. Şi argintul şi aurul l-au dat lui Farao, atunci au început pământul a da bir după socoteală, ca să dea argintul precum au poruncit Farao şi fieştecine după puteare ceare argintul şi aurul de la norodul pământului ca să-l dea lui Farao Nehao.

5 De doaozeci şi cinci de ani era Ioachim când au început a împărăţi, şi unsprăzeace ani au împărăţit în Ierusalim, numele mumei lui, Zehora, fata lui Nirim, din Rama. Şi au făcut ce e rău înaintea Domnului, după toate câte au făcut părinţii lui. Şi în zilele acealea, au venit Navohodosor, împăratul Vavilonului, la pământul acesta, şi i-au slujit lui trei ani, şi s-au despărţit de la el. Şi au trimis Domnul asupra lor pre haldei şi pre tălharii siriilor şi pre tălharii moaviteanilor şi a fiilor lui Amon, şi a Samariei, şi s-au despărţit după cuvântul acesta, după cuvântul Domnului, carele l-au grăit prin mâna robilor Săi, proroci. Însă măniia Domnului era preste Iuda, ca să-l lapede pre el de la faţa Sa pentru păcatele lui Manase, după care toate au făcut, şi pentru sângele cel nevinovat carele l-au vărsat Ioachim, şi au umplut Ierusalimul cu sânge nevinovat, şi n-au vrut Domnul să-i piiarză de tot pre ei.

6 Şi s-au suit Navohodonosor, împăratul Vavilonului, asupra lui, şi l-au legat pre el cu lanţuri de aramă şi l-au dus în Vavilon.

7 Şi o parte din vasele Casii Domnului le-au dus în Vavilon şi le-au pus în besearica sa, în Vavilon.

8 Şi cealelalte cuvinte a lui Ioachim şi toate câte au făcut, iată, aceastea scrisă sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei. Şi au adormit Ioachim cu părinţii săi, şi s-au îngropat în Ganozai cu părinţii săi, şi au împărăţit Iehoniia, fiiul lui, în locul lui.

9 Fecior de optsprăzeace ani era Iehonia când au început a împărăţi, şi trei luni şi zeace zile au împărăţit în Ierusalim, şi au făcut ce e rău înaintea Domnului.

10 Şi trecând anul, au trimis împăratul Navohodonosor, şi l-au adus pre el în Vavilon cu unealtele ceale poftite ale Casii Domnului, şi au făcut împărat pre Sedechiia, fratele tătâne-său, preste Iuda şi preste Ierusalim.

11 Fecior de doaozeci şi unul de ani era Sedechiia când au început a împărăţi, şi unsprăzeace ani au împărăţit în Ierusalim.

12 Şi au făcut ce e rău înaintea Domnului Dumnezeului său şi nu s-au ruşinat de faţa lui Ieremie, prorocului, şi de cuvintele din gura Domnului.

13 Şi au viclenit asupra lui Navohodonosor împrotiva celor ce l-au jurat pre el pre Dumnezeu, şi şi-au învârtoşeat cerbicea sa, şi inima sa o au întărit ca să nu să întoarcă cătră Domnul Dumnezeul lui Israil.

14 Şi toţi cei măriţi a lui Iuda şi preoţii şi norodul pământului au înmulţit a face fărădeleage, după toate urâciunile neamurilor, şi au spurcat Casa Domnului cea din Ierusalim.

15 Şi au trimis Domnul Dumnezeul părinţilor lor la ei prin mâna prorocilor Săi, mânecând şi trimiţind solii Săi, că nu să îndura de norodul Său şi de lăcaşul cel sfânt al Lui.

16 Iară ei batjocorea pre solii Lui şi defăima cuvintele Lui şi râdea de prorocii Lui, până ce s-au suit măniia Domnului asupra norodului Său, cât nu era leac.

17 Şi au adus asupra lor pre împăratul haldeilor şi au ucis pre tinerii lor cu sabie în casa sfinţeniei Lui, şi nu I s-au făcut milă de Sedechia, şi spre fecioarele lor nu s-au milostivit şi pre bătrânii lor i-au dus, toate le-au dat în mâinile lor.

18 Şi toate unealtele Casii lui Dumnezeu, ceale mari şi ceale mici, şi vistieriile Casii Domnului, şi toate vistieriile împăratului şi ale boiarilor, toate le-au dus în Vavilon.

19 Şi au ars Casa Domnului şi au stricat zidul Ierusalimului, şi turnurile lui le-au ars cu foc, şi tot vasul scump l-au pierdut.

20 Şi au mutat pre cei rămaşi în Vavilon, şi i-au fost lui şi fiilor lui robi până la împărăţiia midilor.

21 Ca să se plinească cuvântul Domnului prin gura lui Ieremie, până au plinit pământul sâmbetele sale, a sâmbeti, toate zilele pustiirii sale au sâmbetit, până ce s-au plinit şeaptezeci de ani.

22 În anul dintâiu a lui Chir, împăratului persilor, după ce s-au plinit cuvântul Domnului prin gura lui Ieremie, au deşteptat Domnul duhul lui Chir, împăratului persilor, şi au poruncit să strige în toată împărăţiia sa, cu scrisoare, zicând:

23 „Aceastea zice Chir, împăratul persilor: «Toate împărăţiile pământului au dat mie Domnul Dumnezeul ceriului şi El au poruncit mie să-I zidesc Lui casă în Ierusalimul cel din Iudeea, cine dintră voi easte dintru tot norodul Lui, fi-va Dumnezeul lui cu dânsul şi să se suie!»”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.