×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 35

Iosiia, jertvind paştile cu prăznuire foarte mare şi cu junghieri multe, în şeapte zile prăznuiaşte praznicul azimelor. După aceaea, ispitind oştire împrotiva împăratului Eghiptului, greu să răneaşte şi moare, cu foarte mare plângere a tuturor, şi mai ales a lui Ieremiia, prorocului.

1 Şi au lăcuit Iosia fasec, în Ierusalim, Domnului Dumnezeului său şi au jertvit fasecul în zioa a patrasprăzeace a lunii ceii dintâiu.

2 Şi au pus pre preoţi la pazele lor şi i-au întărit pre ei la lucrurile Casii Domnului.

3 Şi au zis leviţilor celor tari în tot Israilul ca să se sfinţască pre sine Domnului, şi au pus sicriiul cel sfânt în casa care o au zidit Solomon, fiiul lui David, împăratul lui Israil, şi au zis împăratul: „Nu easte voao a râdica pre umăr nimica, acum, dară, slujiţi Domnului Dumnezeului vostru şi norodului său, Israil.

4 Şi vă gătiţi după casele familiilor voastre şi după rânduialele voastre, după scrisoarea lui David, împăratului lui Israil, şi prin mâna lui Solomon, fiiului lui.

5 Şi staţi în casă după împărţealele caselor familiilor voastre, întru fraţii voştri, fiii norodului, şi partea casii familiei întru leviţi.

6 Şi jertviţi fasec, şi gătiţi fraţilor voştri, ca să faceţi după cuvântul Domnului prin mâna lui Moisi”.

7 Şi au dat pârgă Iosia fiilor norodului oi, şi miei şi iezi din fiii caprelor, toate la fasec, şi toate câte s-au aflat, la număr treizeci de mii, şi viţei trei mii. Aceastea, din avearea împăratului.

8 Şi boiarii au dat pârgă norodului şi preoţilor şi leviţilor, iară Helchia şi Zaharia şi Ieil, mai-marii Casii lui Dumnezeu, au dat şi ei preoţilor la fasec oi şi miei şi iezi, doao mii şi şease sute, şi viţei trei sute.

9 Şi Honenia şi Vanea şi Samea şi Natanail, fratele lui, şi Asavia şi Ieil şi Iozavad, mai-marii leviţilor, au dat pârgă şi ei leviţilor la fasec oi cinci mii, şi viţei cinci sute.

10 Şi s-au gătit slujba, şi au stătut preoţii la starea lor şi leviţii la împărţirile lor, după porunca împăratului.

11 Şi au junghiiat fasec, şi au turnat preoţii sângele din mâna lor, şi leviţii au belit.

12 Şi au gătit arderea de tot ca să le dea lor după împărţală, după casele familiilor fiilor norodului, ca să aducă Domnului precum easte scris în Cartea lui Moisi, aşea şi dimineaţă.

13 Şi au fript fasecul cu foc după cum easte scris în leage, iară jertvele ceale sfinte le-au fiert în căldări şi în oale, şi bine s-au isprăvit şi în grabă le-au împărţit la toţi fiii norodului.

14 Şi după aceaea, au gătit şie şi preoţilor, că preoţii, fiii lui Aaron, era cuprinşi cu arderile de tot şi a seurilor, până în noapte, pentru aceaea leviţii au gătit şieşi şi fraţilor săi, fiilor lui Aaron.

15 Şi cântăreţii, fiii lui Asaf, la starea lor, după după poruncile lui David, şi Asaf şi Eman şi Iditom, prorocii împăratului, şi căpeteniile şi portarii porţii şi a porţii, nu era lor slobod să se clătească de la slujba sfintelor, că fraţii lor, leviţii, le gătea lor.

16 Şi s-au isprăvit; şi s-au gătit toată slujba Domnului în zioa aceaea a face fasec şi au adus arderi de tot pre jertvenicul Domnului, după porunca împăratului Iosiia.

17 Şi au făcut fiii lui Israil, carii s-au aflat fasec în vreamea aceaea, şi sărbătoarea azimelor, în şeapte zile.

18 Şi nu s-au făcut fasec aseamenea acestuia întru Israil din zilele lui Samuil, prorocul; şi tot împăratul lui Israil n-au făcut fasec, ca cum au făcut Iosia şi preoţii şi leviţii şi tot Iuda şi Israilul, aflându-să de faţă, şi cei ce lăcuia în Ierusalim, Domnului.

19 În anul optsprăzeace al împărăţiei lui Iosia s-au făcut fasecul acesta.

20 După toate aceastea, care au făcut Iosia în casă, şi pre cei ce grăia din pântece şi pre gâcitori şi pre terafini şi idolii şi carusim, care era în pământul Iudei şi în Ierusalim, le-au ars împăratul Iosia, ca să întărească cuvintele legii ceale scrise în cartea care o au aflat Helchia, preotul, în Casa Domnului. Aseamenea lui n-au fost mai înainte de el, carele să se fie întors cătră Domnul cu toată inima sa şi cu tot sufletul său şi cu toată vârtutea sa, după toată Leagea lui Moisi, şi după el nu s-au sculat aseamenea lui. Ci tot nu s-au întors Domnul de cătră iuţimea măniei Sale ceii mari, că S-au măniiat cu iuţime Domnul pre Iuda, pentru toate întărâtările cu care l-au întărâtat pre el Manase. Şi au zis Domnul: „Şi pre Iuda voiu lepăda de la faţa Mea, precum am lăpădat pre Israil, şi voiu părăsi cetatea carea o am ales, Ierusalimul, şi casa de carea am zis: «Fi-va numele Mieu acolo!»” Şi s-au suit Faraon Nehao, împăratul Eghiptului, asupra împăratului asiriilor, la râul Efratuluia, şi au mers împăratul Iosia întru întâmpinarea lui.

21 Şi au trimis la el soli, zicând: „Ce e mie şi ţie, împăratul Iudei? Nu asupra ta viu astăzi să fac războiub şi Dumnezeu au zis că foarte să grăbesc; păzeaşte-te de Dumnezeul cel ce easte cu mine, ca să nu te piiarză!”

22 Şi n-au întors Iosia faţa sa de cătră dânsul, ci s-au gătit să dea asupra lui războiu, şi n-au ascultat de cuvintele lui Nehao, prin gura lui Dumnezeu, şi au venit să se războiască în câmpul lui Maghedo.

23 Şi au săgetat săgetătorii asupra împăratului Iosia şi au zis împăratul slugilor sale: „Scoateţi-mă, că m-am rănit foarte!”

24 Şi l-au luat pre el slugile lui din car, şi l-au pus în carul al doilea carele avea şi l-au adus în Ierusalim, şi au murit şi s-au îngropat cu părinţii săi, şi tot Iuda şi Ierusalimul au plâns pentru Iosia.

25 Şi au plâns Ieremia pentru Iosia, şi au zis toţi boiarii şi boieriţele plângere pentru Iosia până astăzi, şi l-au dat pre el spre poruncă întru Israil, şi, iată, s-au scris la Plângeri.

26 Iară cealelalte cuvinte ale lui Iosia şi nădeajdea lui, carea easte scrisă în leagea Domnului, şi cuvintele lui ceale dintâiu şi ceale de apoi, iată, scrise sânt în Cartea împăraţilor lui Israil şi a lui Iuda.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.