×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 34

Iosiia, strâcând închinăciunea idolilor, înnoiaşte besearica. Şi aflând Cartea Legii, s-au înfricoşat, dintr-a cării poruncă toate le rânduiaşte. Şi chemând norodul şi cetind cartea, face legătură cu Dumnezeu.

1 De opt ani era Iosia când au început a împărăţi, şi treizeci şi unul de ani au împărăţit în Ierusalim.

2 Şi au făcut ce e drept înaintea Domnului, şi au umblat întru toate căile lui David, tătâne-său, şi nu s-au abătut de-a dreapta au de-a stânga.

3 Şi în anul al optulea al împărăţiei sale, fiind încă prunc, au început a căuta pre Domnul Dumnezeul lui David, tătâne-său, iară în anul al doisprăzeace a împărăţiei sale, au început a curăţi pre Iuda şi Ierusalimul de ceale înalte şi de desişuri şi de capişti şi de idoli.

4 Şi au stricat înaintea lui jertvenicile Vaalimilor şi ceale înalte de pre eale, şi au tăiat desişurile, şi ceale cioplite şi ceale vărsate le-au sfărmat şi le-au mărunţit şi le-au topit şi le-au aruncat preste mormânturile celor ce au jertvit lor.

5 Şi oase de preoţi au ars pre jertvenicile lor, şi au curăţit pre Iuda şi Ierusalimul,

6 Şi în cetăţile lui Manase şi a lui Efraim şi a lui Simeon şi a lui Neftalim, şi în locurile lor primpregiur.

7 Şi au stricat jertvenicile lor şi desişurile lor, şi idolii i-au tăiat mărunţi, şi toate ceale înalte, şi le-au tăiat din tot pământul lui Israil şi s-au întors în Ierusalim.

8 Şi în anul a optsprăzeace al împărăţiei sale, după ce au curăţit pământul şi casa, au trimis pre Safan, fiiul lui Eselia, şi pre Maasa, mai-marele cetăţii, şi pre Iuah, fiiul lui Ioahaz, scriitoriul, de-a aduce-aminte să întărească Casa Domnului Dumnezeului său.

9 Şi au venit la Helchia, preotul cel mare, şi au dat argintul să se bage în Casa lui Dumnezeu, care l-au adunat leviţii cei ce păzăsc poarta, din mâna lui Manase şi a lui Efraim, şi de la boiari şi de la toţi ceialalţi din Israil, şi de la fiii Iudei şi a lui Veniamin, şi de la cei ce lăcuia în Ierusalim,

10 Şi l-au dat în mâna celor ce fac lucrurile, carii sânt ispravnici în Casa Domnului, şi l-au dat celor ce fac lucrurile în Casa Domnului, ca să tocmească şi să întărească casa.

11 Şi au dat teslarilor şi zidarilor să cumpere pietri cu patru muchi şi leamne de grinzi, să blănească casele, care le-au surpat împăraţii Iudei.

12 Şi oamenii aceia era cu credinţă preste lucruri, şi preste ei era socotitori Iet şi Avdia, leviţii din fiii lui Merari, şi Zaharia şi Mosolam, din fiii lui Caat, socotitori, şi tot levitul şi tot cel ce ştiia cu organe de cântări.

13 Şi preste cei ce poartă cu umărul, şi preste toţi carii făcea lucrurile, la lucru şi la lucru, din leviţi, era logofeţi şi judecători şi portari.

14 Şi când scotea ei argintul, carele să băga în Casa Domnului, au aflat Helchia, preotul, Cartea Legii Domnului, prin mâna lui Moisi.

15 Şi au răspuns Helchia şi au zis cătră Safan, logofătul: „Cartea Legii am aflat în Casa Domnului!” Şi au dat Helchia cartea lui Safan.

16 Şi au dus Safan cartea la împăratul şi au dat împăratului samă, zicând: „Tot argintul s-au dat în mâna slugilor tale celor ce fac lucrurile”.

17 Şi au topit argintul, carele s-au aflat în Casa Domnului, şi l-au dat în mâna socotitorilor şi în mâna celor ce fac lucrul.

18 Şi au spus Safan, logofătul împăratului, cuvânt, zicând: „O carte mi-au dat mie Helchia, preotul”. Şi o au cetit Safan înaintea împăratului.

19 Şi au fost deacă au auzit împăratul cuvintele legii, şi-au rupt hainele sale.

20 Şi au poruncit împăratul lui Helchia şi lui Ahicam, feciorului lui Safan, şi a lui Avdom, feciorului lui Mihea, şi lui Safan, logofătului, şi lui Asaia, slugii împăratului, zicând:

21 „Meargeţi şi întrebaţi pre Domnul pentru mine şi pentru tot ce au rămas în Israil şi în Iuda, pentru cuvintele cărţii ce s-au aflat, că mare e măniia Domnului, carea s-au aţiţat asupra noastră, pentru că n-au ascultat părinţii noştri cuvintele Domnului, ca să facă după toate ceale scrisă în cartea aceasta!”

22 Şi au mers Helchia şi celor ce le-au zis împăratul la Olda, prorociţa, muiarea lui Selim, feciorului lui Tecoe, a feciorului lui Aras, care păzea poruncile,a şi aceaea lăcuia în Ierusalim, în masane, şi i-au grăit ei după aceastea.

23 Iară ea le-au zis lor: „Aşea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: Spuneţi omului celui ce v-au trimis pre voi la Mine:

24 Aşea zice Domnul: «Iată, Eu voiu aduce preste locul acest reale şi preste cei ce lăcuiesc într-însul toate cuvintele ceale scrise în cartea cea cetită înaintea împăratului Iudei,

25 Pentru că M-au părăsit pre Mine şi au tămâiat la dumnezeii străini, ca să Mă mânie pre Mine întru toate faptele mânilor sale, şi să va aprinde măniia Mea în locul acesta şi nu să va stinge».

26 Şi cătră împăratul Iude, carele v-au trimis pre voi să întrebaţi pre Domnul, aşea să-i ziceţi lui: «Aşea zice Domnul Dumnezeul lui Israil:

27 ‚Cuvintele care le-ai auzit, şi s-au înfrânt inima ta şi te-ai smerit de faţa Mea, dacă ai auzit cuvintele Meale asupra locului acestuia şi asupra celor ce lăcuiesc într-însul, şi te-ai umilit înaintea Mea, şi ţ-ai rupt hainele tale, şi ai plâns înaintea Mea, şi Eu am auzit, zice Domnul,

28 Iată, te adaog pre tine la părinţii tăi, şi te vei aduna la mormânturile tale cu pace, şi nu vor vedea ochii tăi toate răutăţile care le voiu aduce Eu preste locul acesta şi preste cei ce lăcuiesc pre dânsul’»”. Şi au dus împăratului cuvântul.

29 Şi au trimis împăratul şi au adunat pre bătrânii Iudei şi a Ierusalimului.

30 Şi s-au suit împăratul în Casa Domnului, şi tot Iuda şi cei ce lăcuiesc în Ierusalim, şi preoţii şi leviţii, şi tot norodul de la mic până la mare, şi au cetit la urechile lor toate cuvintele Cărţii Legii, carea s-au aflat în Casa Domnului.

31 Şi au stătut împăratul pre stâlp şi au pus legătură înaintea Domnului că vor umbla după Domnul, şi vor păzi poruncile Lui şi mărturiile Lui şi îndreptările Lui cu toată inima şi cu tot sufletul, şi vor face cuvintele legii, ceale scrisă în cartea aceasta.

32 Şi au pus pre toţi cei ce să afla în Ierusalim şi în Iuda şi în Veniamin, şi au făcut lăcuitorii Ierusalimului legătură în Casa Domnului Dumnezeului părinţilor lor.

33 Şi au lăpădat Iosia toate urâciunile din tot pământul fiilor lui Israil şi au făcut pre toţi cei ce s-au aflat în Ierusalim şi în Israil ca să slujască Domnului Dumnezeului lor, în toate zilele lui nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinţilor săi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.