×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 33

Manase, pentru păcatele sale, să duce rob în Vavilon, în care năcaz întorcându-să cătră Dumnezeu, să întoarce la împărăţiia sa; şi lăpădând idolii, înnoiaşte cinstea lui Dumnezeu; căruia îi urmează necredinciosul fiiu Amon; şi pre acesta omorându-l ai săi, împărăţeaşte credinciosul lui fiiu, Iosie.

1 De doisprăzeace ani era Manase când au început a împărăţi, şi cincizeci şi cinci de ani au împărăţit în Ierusalim.

2 Şi au făcut ce e rău înaintea Domnului, după toate urâciunile neamurilor pre care le-au pierdut Domnul de la faţa fiilor lui Israil.

3 Şi s-au întors şi au zidit ceale nalte, care le-au stricat Iezechia, tatăl lui, şi au pus stâlpii vaalimilor, şi au făcut desişurişi s-au închinat a toată oastea ceriului şi au slujit lor.

4 Şi au zidit jertvenic în Casa Domnului, de carea au zis Domnul: „În Ierusalim va fi numele Mieu în veac!”

5 Şi au zidit jertvenice la toată oastea ceriului, într-amândoao curţile Casii Domnului.

6 Şi trecea pre fiii săi prin foc în pământul Venenom, şi să descânta şi să vrăjea şi să fermeca, şi au făcut grăitori din pântece şi vrăjitori, şi au înmulţit a face ce e rău înaintea Domnului, ca să-L întărâte pre El.

7 Şi au pus idolul şi chipul cel cioplit, carele l-au făcut, în Casa lui Dumnezeu, de carea au zis Dumnezeu cătră David şi cătră Solomon, fiiul lui: „În casa aceasta şi în Ierusalim, care l-am ales din toate neamurile lui Israil ca să puiu numele Mieu în veac.

8 Şi mai mult nu voiu mişca piciorul lui Israil din pământul care l-am dat părinţilor lor, însă de vor păzi a face toate câte am poruncit lor, după toată leagea şi poruncile şi judecăţile ceale cu mâna lui Moisi”.

9 Şi au înşelat Manase pre Iuda şi pre cei ce lăcuia în Ierusalim ca să facă ce e rău mai mult decât toate neamurile, care le-au pierdut Domnul de la faţa fiilor lui Israil.

10 Şi au grăit Domnul cătră Manase şi cătră norodul lui, şi n-au ascultat.

11 Şi au adus Domnul asupra lor căpeteniile oastei împăratului lui Asur, şi au prins pre Manase în legături şi l-au legat cu obezi, şi l-au dus în Vavilon.

12 Şi când s-au năcăjit, au căutat faţa Domnului Dumnezeului său, şi s-au smerit foarte înaintea feaţii Dumnezeului părinţilor săi.

13 Şi s-au rugat cătră Dânsul, şi l-au auzit pre el şi au ascultat strigarea lui, şi l-au întors pre el în Ierusalim la împărăţiia lui, şi au cunoscut Manase că Domnul Însuşi easte Dumnezeu.

14 Şi după aceastea, au zidit zid afară de cetatea lui David, de la amiiazăzi, cătră răsăritul lui Ghion, până în părău, şi cătră întrarea cea prin poarta peaştelui, şi au încungiurat cea neumblată, ieşind pre poarta cea de primpregiur, şi au pus la ea arme şi o au înălţat foarte, şi au pus căpetenii de oaste preste toate cetăţile ceale cu zid ale Iudei.

15 Şi au stricat pre dumnezeii cei străini şi cel cioplit din Casa Domnului, şi toate oltarele care le-au zidit în muntele Casii Domnului în Ierusalim şi afară de cetate.

16 Şi au dires jertvenicul Domnului şi au adus preste el jertve de mântuire şi de laudă, şi au zis Iudei ca să slujească Domnului Dumnezeului lui Israil.

17 Însă norodul încă tămâia întru ceale înalte, afară de Domnului Dumnezeului lor.

18 Şi cealelalte cuvinte a lui Manase şi rugăciunea lui cătră Dumnezeu, şi cuvintele văzătorilor, care le grăia cătră dânsul, cu numele Dumnezeului lui Israil, iată, sânt întru Cuvintele împăraţilor lui Israil.

19 Şi rugăciunea lui şi cum l-au ascultat pre el Dumnezeu, toate păcatele lui şi fărădelegile lui, şi locurile în care au zidit ceale nalte şi au pus desişuri şi idoli, mai nainte de a să întoarce el, iată, s-au scris în Cuvintele văzătorilor.

20 Şi au adormit Manase cu părinţii săi, şi l-au îngropat pre el în grădina casii lui, şi au împărăţit Amon, fiiul lui, în locul lui.

21 De doaozeci şi doi de ani era Amon când au început a împărăţi, şi doi ani au împărăţit în Ierusalim.

22 Şi au făcut ce e rău înaintea Domnului, cum au făcut Manase, tatăl lui, şi tuturor idolilor, care i-au făcut Manase, tatăl lui jertvea Amon şi slujea lor.

23 Şi nu s-au smerit înaintea Domnului, cum s-au smerit Manase, tatăl său, că fiiul său, Amon, au înmulţit păcatul.

24 Şi s-au sculat asupra lui slugile lui şi l-au ucis pre el în casa lui.

25 Şi au bătut norodul pământului pre cei ce s-au sculat asupra împăratului Amon şi au făcut împărat norodul pământului pre Iosia, fiiul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.