×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 25

Amasee, urmând lui Ioas, tătâne-său, au omorât pre cei ce omorâsă pre tatăl său. Şi după ce au învins pre idumei, s-au închinat dumnezeilor acelora şi pentru aceaea l-au prins Ioas, împăratul lui Israil, pre carele îl chemasă la războiu. Şi să pradă Ierusalimul şi, fugând Amasie la Lahis, mai pre urmă să omoară.

1 De doaozeci şi cinci de ani era Amasie când au început a împărăţi, şi doaozeci şi noao de ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui era Ioadaen, din Ierusalim.

2 Şi au făcut ce e drept înaintea Domnului, iară nu cu inimă plină.

3 Şi au fost după ce au aşezat împărăţiia în mâna sa şi au omorât pre slugile sale, care au omorât pre împăratul, tatăl său.

4 Şi pre fiii lor nu i-au omorât, după porunca legii Domnului, cum easte scris în Leage, în Cartea lui Moisi, precum au poruncit Domnul, zicând: „Să nu moară părinţii pentru fii, nici fiii să nu moară pentru părinţi, ci fieştecarele pentru păcatul său să moară”.

5 Şi au adunat Amasia casa Iudei şi au pus pre ei după casele familiilor lor, preste mii şi preste sute, întru tot Iuda şi în Ierusalim, şi i-au numărat pre ei de la doaozeci de ani în sus, şi au aflat pre ei trei sute de mii, care putea ieşi la războiu tari, ţiind suliţa şi pavăză.

6 Şi au năimit de la Israil o sută de mii tari la vârtute, pentru o sută de talanţi de argint.

7 Şi au venit omul lui Dumnezeu la el, zicând: „Împărate, să nu meargă cu tine putearea lui Israil, că nu easte Domnul cu Israil, şi nu toţi fiii lui Efraim.

8 Că de gândeşti că vei birui, cu acestea, te va înfrânge Domnul înaintea vrăjmaşilor, că de la Domnul easte să te întăreşti şi să biruieşti”.

9 Şi au zis Amasia cătră omul lui Dumnezeu: „Şi ce voiu face cu suta cea de talanţi, care o am dat puterii lui Israil?” Şi au zis omul lui Dumnezeu: „Poate Domnul să dea ţie mai mult decât aceştia”.

10 Şi au despărţit Amasia putearea carea au venit la dânsul de la Efraim, ca să se ducă la locul lor, iară ei s-au măniiat foarte pre Iuda şi s-au întors la locul lor cu urgie de mănie.

11 Şi Amasia s-au întărit şi au luat pre norodul său şi s-au dus în Valea Sărilor, şi au bătut acolo pre fiii lui Siir, zeace mii.

12 Şi zeace mii au prins vii fiii Iudei şi i-au adus pre ei la vârvul râpii, şi i-au aruncat pre ei din vârvul râpii şi toţi au crepat.

13 Iară fiii puterii, pre carii i-au întors Amasia să nu meargă cu el la războiu, au năvălit asupra cetăţilor Iudei, de la Samaria până la Vetoron, şi au bătut într-însele trei mii, şi au prădat prăzi multe.

14 Şi au fost după ce au venit Amasia de la bătaia Idumeii, şi au adus la el pre dumnezeii fiilor lui Siir şi i-au pus pre ei şieşi dumnezei, şi s-au închinat înaintea lor şi le-au jertvit lor.

15 Şi s-au măniiat Domnul pre Amasia, şi au trimis la el proroc şi au zis lui: „Pentru că ai căutat pre dumnezeii norodului carii n-au scos pre norodul său din mâna ta”.

16 Şi au fost după ce au grăit cătră dânsul, i-au zis lui: „Au, doară, sfeatnic împăratului te-am pus pre tine? Ia-ţi aminte să nu umbli bătut”. Şi au tăcut prorocul şi au zis: „Cunosc că vrea Domnul să te piiarză, pentru că ai făcut aceasta şi n-ai ascultat de sfatul mieu”.

17 Şi s-au sfătuit Amasia, împăratul Iudei, şi au trimis la Ioas, fiiul lui Ioahas, al fiiului lui Iu, împăratului lui Israil, zicând: „Vino şi să ne vedem de faţă!”

18 Şi au trimis Ioas, împăratul lui Israil, la Amasia, împăratul Iudei, zicând: „Achuhul cel din Livan au trimis la chedrul cel din Livan, zicând: «Dă-ţi fata ta feciorului mieu muiare!» Şi iată venind fierile ţarinii ceale din Livan. Şi au venit fierile şi au călcat pre achuh.

19 Ai zis: «Iată, am bătut Idumeea!» Şi te sumeţeaşte inima ta cea grea. Acum şezi în casa ta!Şi pentru ce întărâţi răutatea asupra ta şi vei cădea tu şi Iuda cu tine?”

20 Şi n-au ascultat Amasia, că de la Domnul s-au făcut ca să-l dea pre el în mâna lui Ioas, pentru că au căutat pre dumnezeii idumeilor.

21 Şi s-au suit Ioas, împăratul lui Israil, şi s-au văzut unul cu altul, el şi Amasia, împăratul Iudei, în Vetsamis, carea easte a Iudei.

22 Şi au căzut Iuda înaintea feaţii lui Israil, şi au fugit fieştecarele la lăcaşul său.

23 Şi pre Amasia, împăratul Iudei, fiiul lui Ioas, al fiiului lui Ioahaz, l-au prins Ioas, împăratul lui Israil, în Vetsamis, şi l-au dus la Ierusalim, şi au surpat din zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim până la poarta unghiului, patru sute de coţi.

24 Şi i-au luat tot aurul şi argintul, şi toate unealtele, care s-au aflat în Casa Domnului, la Avdedom, şi vistieriile casii împăratului şi pre fiii amestecărilor, şi s-au întors în Samaria.

25 Şi au trăit Amasia, fiiul lui Ioas, împăratul Iudei, după ce au murit Ioas, feciorul lui Ioahaz, împăratul lui Israil, cincisprăzeace ani.

26 Şi cealealalte cuvinte a lui Amasia, ceale dintâiu şi ceale de pre urmă, au nu, iată, scrise sânt în Cartea împăraţilor Iudei şi a lui Israil?

27 Şi în vreamea în care s-au depărtat Amasia de la Domnul, s-au sculat asupra lui sculare,a şi el au fugit din Ierusalim în Lahis, şi au trimis după dânsul în Lahis şi l-au omorât pre dânsul acolo.

28 Şi l-au luat pre el pre cai şi l-au îngropat pre el cu părinţii lui în cetatea lui David.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.