×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 24

Ioas, până au trăit Iodae, bun şi credincios fiind, au poruncit să se adune bani spre întemeiarea besearicii. Dară murind acela, s-au făcut necredincios şi au poruncit să se ucidă Zahariia, fiiul lui Iodae. Şi în anul următoriu, asirii pradă Iudeea şi Ierusalimul, şi pre Ioas îl ucid slugile sale.

1 De şeapte ani ea Ioas când au început a împărăţi şi patruzeci de ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui era Savia, din Virsavee.

2 Şi au făcut Ioas ce e drept înaintea Domnului, în toate zilele lui Iodae, preotului.

3 Şi şi-au luat Iodae doao muieri şi i-au născut lui fii şi feate.

4 Şi au fost după aceastea, şi au fost în inima lui Ioas ca să direagă Casa Domnului.

5 Şi au adunat pre preoţi şi pre leviţi, şi le-au zis lor: „Ieşiţi la cetăţile Iudei şi adunaţi de la tot Israilul argint, ca să întărim Casa Domnului din an în an, şi grăbiţi a grăi!” Şi nu au grăbit leviţii.

6 Şi au chemat împăratul Ioas pre Iodae, căpeteniia, şi i-au zis lui: „Pentru ce nu aţi avut grije să sileşti pre leviţi ca să aducă de la Iuda şi de la Ierusalim strânsoarea carea o au rânduit Moisi, robul lui Dumnezeu, ca să aducă Israil la cortul mărturiei?

7 Că Gotolia era fără de leage şi fiii ei au stricat Casa lui Dumnezeu, pentru că şi cealea sfinte ale Casii Domnului le-au făcut Vaalimilor”.

8 Şi au zis împăratul: „Să se facă o ladă şi să se puie la poarta Casii Domnului, afară.

9 Şi să strige în Iuda şi în Ierusalim, ca să aducă Domnului, precum au zis Moisi, robul lui Dumnezeu, lui Israil, în pustie”.

10 Şi au dat toţi boiarii şi tot norodul, şi aducea şi băga în lăduţă până ce să umplea.

11 Şi au fost după ce să aducea lada la ispravnicii împăratului prin mâna leviţilor, şi deacă vedea că easte mult argint, vinea logofătul împăratului şi ispravnicul preotului celui mare şi deşerta lada, şi o râdica şi o punea la locul ei, aşea făcea din zi în zi şi aduna argint mult.

12 Şi l-au dat pre el împăratul şi Iodae, preotul, celor ce lucra la lucrul Casii Domnului, şi năimea pietrari şi teslari ca să direagă Casa Domnului, şi fauri de fier şi de aramă, ca să direagă Casa Domnului.

13 Şi au făcut cei ce făcea lucrurile şi s-au rădicat lungime de lucruri cu mânile lor, şi au rădicat Casa Domnului în statul ei şi o au întărit.

14 Şi deacă o au sfârşit, au adus la împăratul şi la Iodae rămăşiţa argintului şi au făcut vase în Casa Domnului, vase de slujbă la arderile de tot şi cădealniţe de aur şi de argint, şi au adus arderi de tot în Casa Domnului pururea, în toate zilele lui Iodae.

15 Şi au îmbătrânit Iodae şi era plin de zile, şi au murit fiind de o sută şi treizeci de ani când au murit el.

16 Şi l-au îngropat pre el în cetatea lui David cu împăraţii, pentru că au făcut bine cu Israil şi cu Dumnezeu şi cu casa Lui.

17 Şi au fost după moartea lui Iodae, au întrat boiarii Iudei şi s-au închinat împăratului, atunci au ascultat de ei împăratul.

18 Şi au lăsat calea Domnului Dumnezeului părinţilor lor şi au slujit astartelor şi idolilor, şi s-au făcut urgie preste Iuda şi preste Ierusalim în zioa aceasta.

19 Şi au trimis la ei proroci ca să-i întoarcă pre ei cătră Domnul, ci n-au ascultat, şi le-au mărturisit lor şi n-au ascultat.

20 Şi Duhul Domnului au îmbrăcat pre Azaria a lui Iodae, preotul, şi s-au sculat asupra norodului şi au zis: „Aceastea zice Domnul: «Pentru ce vă abateţi voi de la poruncile Domnului? Şi nu veţi spori, că aţi părăsit pre Domnul şi El va părăsi pre voi!”

21 Şi s-au sculat asupra lui şi l-au ucis cu pietri din porunca lui Ioas, împăratului, în curtea Casii Domnului.

22 Şi nu şi-au adus aminte Ioas de mila care au făcut Iodae, tatăl lui, cu dânsul, şi au omorât pre fiiul lui, şi când murea au zis: „Vază Domnul şi judece!”

23 Şi au fost după sfârşitul anului, s-au sculat asupra lui putearea Siriei, şi au venit asupra Iudei şi asupra Ierusalimului, şi au pierdut pre toţi boiarii norodului în norod, şi toate prăzile lor le-au trimis împăratului Damascului.

24 Că cu puţini oameni au venit putearea Siriei, şi Dumnezeu au dat în mânile lor puteare multă foarte, pentru că au lăsat ei pre Domnul Dumnezeul părinţilor săi şi cu Ioas au făcut judecăţi.

25 Şi după ce s-au dus ei de la dânsul lăsându-l în boale mari, s-au rădicat asupra lui slugile lui, pentru sângele fiiului lui Iodae, preotului, şi l-au omorât pre el pre patul lui, şi au murit şi l-au îngropat în cetatea lui David, şi nu l-au îngropat în mormântul împăraţilor.

26 Şi cei ce s-au râdicat asupra lui au fost Zaved, a lui Samaat Amaniteanul, şi Iozaved, a lui Samarit Moaviteanul,

27 Şi fiii lui toţi. Şi au venit la el toţi cinci, şi l-au omorât pre el, şi cealealalte cuvinte a lui, iată, scrise sânt în scrisoarea împăraţilor, şi au împărăţit Amasiia, fiiul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.