×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 18

Iosafat s-au cuscrit cu Ahaav. Să suie cu Ahaav la Ramotul Galaadului împrotiva asiriilor, patru sute de proroci mincinoşi făgăduindu-le biruinţă, iară Mihea, prorocind împrotivă, să închide în temniţă, Şi Ahaav să ucide în războiu după prorociia Miheii.

1 Şi s-au făcut lui Iosafat avuţie şi mărire multă, şi s-au făcut ginere lui Ahaava.

2 Şi s-au pogorât după ani la Ahaav în Samaria şi au junghiiat Ahaav lui oi şi viţei mulţi, şi norodului celui cu dânsul, şi-l iubea pre el şi s-au suit cu el la Ramotul Galaaditei.

3 Şi au zis Ahaav, împăratul lui Israil, cătră Iosafat, împăratul Iudei: „Mearge-vei cu mine la Ramotul Galaaditei?” Şi au zis Iosafat lui: „Cum sânt eu, aşea şi tu, şi cum e norodul tău, aşea şi norodul mieu cu tine, la războiu”.

4 Şi au zis Iosafat cătră împăratul lui Israil: „Întreabă astăzi pre Domnul”.

5 Şi au adunat împăratul lui Israil pre proroci, patru sute de bărbaţi, şi le-au zis lor: „Mearge-voiu în Ramotul Galaaditei să dau războiu, au lăsa-voiu?” Iară ei au zis: „Suie-te şi-l va da Dumnezeu în mâinile împăratului”.

6 Şi au zis Iosafat: „Nu easte aici mai mult proroc de a Domnului şi vom întreba de la el?”

7 Şi au zis împăratul lui Israil cătră Iosafat: „Easte încă un bărbat, prin carele putem întreba pre Domnul, ci eu l-am urât, pentru că nu proroceaşte bune pentru mine, ci în toate zilele sale reale, acesta easte Mihea, feciorul lui Iemvla”. Şi au zis Iosafat: „Nu grăiască împăratul aşea!”.

8 Şi au chemat împăratul lui Israil pre un famen şi i-au zis: „Degrabă cheamă pre Mihea, feciorul lui Iemvla”.

9 Şi împăratul lui Israil şi Iosafat, împăratul Iudei, şedea fieştecarele pre scaonul său, şi îmbrăcaţi cu veşminte şedea înaintea porţii Samariei, şi toţi prorocii prorocea înaintea lor.

10 Şi Sedechia, feciorul lui Hanaan, şi-au făcut şie coarne de fier şi au zis: „Aceastea zice Domnul: «Cu aceaste coarne voiu împunge Siriia până să va săvârşi»”.

11 Şi toţi prorocii prorocea aşea, zicând: „Suie-te la Ramotul Galaadei şi vei fi norocos, şi-l va da Domnul în mâinile împăratului”.

12 Iară soliul carele au mers să chiiame pre Mihea, i-au grăit lui, zicând: „Iată, au grăit prorocii cu o gură bune pentru împăratul, să fie, dară, şi cuvintele tale ca a unuia dintru dânşii, şi să grăieşti bune”.

13 Şi au zis Mihea: „Viu e Domnul că, orice va zice Dumnezeu cătră mine, aceastea voiu grăi”.

14 Şi au venit la împăratul şi i-au zis lui împăratul: „Mihea, mearge-voiu la Ramotul Galaadului să dau războiu, au conteni-mă-voiu?” Şi au zis: „Suie-te şi vei fi proroc şi să vor da în mânile voastre”.

15 Şi au zis cătră el împăratul: „De câte ori te jur ca să nu grăieşti cătră mine fără numai adevărul, în numele Domnului?”

16 Şi au zis Mihea: „Văzut-am pre Israil râsipiţi în munţi ca oile, la care nu easte păstoriu, şi au zis Domnul: «Nu au povăţuitoriu aceştia, să se întoarcă fieştecarele la casa sa cu pace»”.

17 Şi au zis împăratul lui Israil cătră Iosafat: „Nu ţ-am zis că nu proroceaşte pentru mine bune, ci reale?”

18 Şi au zis Mihea: „Nu aşea, ascultaţi cuvântul Domnului; văzut-am pre Domnul şezând pre scaonul Său şi toată putearea ceriului sta împrejur de-a dreapta şi de-a stânga Lui.

19 Şi au zis Domnul: «Cine va înşela pre Ahaav, împăratul lui Israil, ca să se suie şi să cază în Ramotul Galaadului?» Şi au zis acesta aşea, şi acesta aşea.

20 Şi au ieşit un duh, şi au stătut înaintea Domnului şi au zis: «Eu voiu înşela pre el». Şi a zis Domnul: «Cu ce?»

21 Iară el au zis: «Voiu ieşi şi voiu fi duh mincinos în gura tuturor prorocilor lui». Şi au zis: «Înşela-l-vei şi-l vei birui, ieşi şi fă aşea».

22 Şi acum, iată, au dat Domnul duh mincinos în gura tuturor prorocilor tăi acestora, iară Domnul au grăit asupra ta reale”.

23 Şi s-au apropiiat Sedechia, feciorul lui Hanaan, şi au lovit pre Mihea preste falcă şi i-au zis lui: „Pre care cale au trecut Duhul Domnului de la mine, ca să grăiască cătră tine”.

24 Şi au zis Mihea: „Iată, vei vedea în zioa aceaea în care vei întra din cămară în cămară, ca să te ascunzi”.

25 Şi au zis împăratul lui Israil: „Luaţi pre Mihea şi-l duceţi la Emir, mai-marele cetăţii, şi la Ioas, mai-marele fiiu al împăratului.

26 Şi veţi zice: «Aşea au zis împăratul: ‚Puneţi pre acesta în temniţă şi să mănânce pâine de năcaz şi să bea apă de năcaz până mă voiu întoarce cu pace’»”.

27 Şi au zis Mihea: „Dacă, întorcând, te vei întoarce cu pace, n-au grăit Domnul întru mine şi au zis: «Auziţi noroade toate!»”

28 Şi s-au suit împăratul lui Israil şi Iosafat, împăratul Iudei, la Ramotul Galaadului.

29 Şi au zis împăratul lui Israil cătră Iosafat: „Mă voiu acoperi şi voiu întra în războiu, şi tu îmbracă haina mea”. Şi s-au acoperit împăratul lui Israil şi au întrat în războiu.

30 Şi împăratul Siriei au poruncit celor mai mari preste cară, carii era cu dânsul, zicând: „Nu bateţi pre cel mic sau pre cel mare, fără numai pre împăratul lui Israil sângur”.

31 Şi au fost dacă au văzut mai-marii carălor pre Iosafat, au zis: „Împăratul lui Israil easte!” Şi l-au încunjurat să-l bată şi au strigat Iosafat, şi Domnul l-au mântuit şi i-au întors pre ei Dumnezeu de la el.

32 Şi au fost deacă au văzut mai-marii carălor că nu era împăratul lui Israil, s-au întors de la dânsul.

33 Şi un bărbat întinzând arcul, bine chipzuind, au lovit pre împăratul lui Israil întră plumâni şi întră piept, şi au zis cărăuşului său: „Întoarce mâna ta şi mă scoate din războiu, că m-am rănit”.

34 Şi s-au înfrânt războiul în zioa aceaea, şi împăratul lui Israil au stătut în car în preajma Siriei până seara, şi au murit când apunea soarele.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.