×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 2 PARALIPOMENON

Capitolul 15

Prorocind Azaria că Israil în multă vreame nu va cinsti pre Dumnezeul Cel adevărat şi va fi făr’ de preoţi şi făr’ de leage, cu îndemnul Acestuia întărindu-să Asa, strică urâciunea idolilor. Şi pre mumă-sa, carea era închinătoare de idoli, o lipseaşte de împărăţie, iară norodul joară cum că va sluji lui Dumnezeu.

1 Şi au fost Duhul Domnului preste Azaria, feciorul lui Odid.

2 Şi au ieşit înaintea lui Asa şi înaintea a tot Iuda şi a lui Veniamin, şi au zis: „Ascultaţi-mă pre mine, Asa şi tot Iuda şi Veniamin. Domnul e cu voi, pentru că voi sânteţi cu El, şi de-L veţi căuta pre El, să va afla voao, şi de-L veţi părăsi pre El, părăsi-va pre voi.

3 Şi zile multe au trecut lui Israil, fără de Dumnezeul Cel adevărat, şi fără de preot învăţătoriu şi fără de leage.

4 Şi când să vor întoarce cătră Domnul Dumnezeul lui Israil şi-L vor căuta pre El, să va afla lor.

5 Ci în vreamea aceaea nu easte pace celui ce iasă şi celui ce întră, că spaima Domnului easte preste toţi cei ce lăcuiesc în ţări.

6 Şi va da războiu neam asupra neamului şi cetate asupra cetăţii, că Dumnezeu i-au spăimântat pre ei cu tot necazul.

7 Iară voi întăriţâ-vă şi să nu slăbească mâinile voastre, că easte plata lucrului vostru”.

8 Şi dacă au auzit Asa cuvintele aceastea, şi prorociia lui Azaria, prorocului, s-au întărit şi au scos toate urâciunile din tot pământul Iudei şi a lui Veniamin, şi din cetăţile care le-au ţinut Ierovoam în muntele lui Efraim, şi au înnoit jertvenicul Domnului, carele era naintea besearicii Domnului.

9 Şi au adunat pre Iuda şi pre Veniamin şi pre venetici, care lăcuia cu el de la Efraim şi de la Manasi şi de la Simeon, că s-au lipit cătră el mulţi din Israil, deacă au văzut ei că Domnul Dumnezeul lui e cu el.

10 Şi s-au adunat în Ierusalim în luna a treia în anul a cincisprăzeace al împărăţiei lui Asa.

11 Şi au jertvit Domnului în zioa aceaea din prăzile care le-au adus, viţăi şeapte sute şi oi şeapte mii.

12 Şi au făcut legătură, ca să caute pre Domnul Dumnezeul părinţilor lor, din toată inima şi din tot sufletul lor.

13 Şi tot carele nu va căuta pre Domnul Dumnezeul lui Israil cu moarte să moară de la tinăr până la bătrân, şi de la bărbat până la muiare.

14 Şi au jurat întru Domnul cu glas mare şi cu strigare, şi cu trâmbiţă şi cu bucine, şi s-au veselit tot Iuda pentru jurământ.

15 Că din tot sufletul au jurat, şi cu toată voia L-au căutat pre El, şi S-au aflat lor, şi i-au odihnit pre ei Domnul primprejur.

16 Şi pre Maaha, mumă-sa, o au mutat, ca să nu slujască Astartei, şi au tăiat idolul şi l-au ars în părăul Chedrului.

17 Însă ceale înalte nu le-au stricat, că încă era în Israil, iară inima lui Asa au fost plină în toate zilele lui.

18 Şi au băgat în Casa Domnului ceale sfinte a lui David, tătâne-său, şi ceale sfinte ale Casii lui Dumnezeu, argint şi aur şi vasă.

19 Şi războiu n-au fost până la anul al treizeci şi cinci al împărăţiei lui Asa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.