×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA 1 PARALIPOMENON

Capitolul 22

Gătind David ceale de lipsă spre zidirea besearicii Domnului, porunceaşte lui Solomon să o zidească, şi pre Dumnezeu pururea fără îndoială să-L cinstească, îndeamnă pre căpetenii să-i fie întru ajutoriu.

1 Şi au zis David: „Aceasta easte Casa Domnului Dumnezeu şi acesta e jertvenicul spre arderea de tot a lui Israil”.

2 Şi au zis David să adune pre toţi veniticii cei din pământul lui Israil, şi au pus cioplitori să cioplească pietri netezite, ca să zidească casă lui Dumnezeu.

3 Şi fier mult pentru cuiele uşilor şi a porţilor şi pentru ţiţini au gătit David, şi aramă multă fără măsură.

4 Şi leamne de chedru fără de număr, că aducea sidoneanii şi tiriianii leamne de chedru întru mulţime lui David.

5 Şi au zis David: „Solomon, fiiul mieu, prunc tinăr easte, şi casa carea să va zidi Domnului trebuie să fie foarte mărită şi vestită, şi slăvită în tot pământul, voiu găti Lui”. Şi au gătit David întru mulţime, înainte de moartea sa.

6 Şi au chemat pre Solomon, fiiul său, şi i-au poruncit lui ca să zidească casă Domnului Dumnezeului lui Israil.

7 Şi au zis David: „Solomon, fiiule, eu am avut în suflet ca să zidesc casă numelui Domnului Dumnezeu.

8 Şi au fost cătră mine cuvântul Domnului, zicând: «Sânge mult ai vărsat şi războaie mari ai făcut, nu vei zidi casă numelui Mieu, pentru că sânge mult ai vărsat pre pământ înaintea Mea.

9 Iată, fiiu să naşte ţie, acesta va fi bărbatul odihnei, şi-l voiu odihni pre el de toţi vrăjmaşii lui de primprejur, că Solomon va fi numele lui, şi pace şi linişte voiu da preste Israil în zilele lui.

10 Acesta va zidi casă numelui Mieu şi el va fi Mie fiiu, şi Eu voiu fi lui tată şi voiu îndrepta scaonul împărăţiei lui în Israil, până în veac».

11 Şi acuma, fiiul mieu, fi-va cu tine Domnul, şi te va spori şi vei zidi casă Domnului Dumnezeului tău, precum au grăit de tine.

12 Ci dea ţie înţelepciune şi înţăleagere Domnul şi să te întărească preste Israil, şi să păzeşti şi să faci leagea Domnului Dumnezeului tău.

13 Atunci te vei spori, de vei păzi să faci poruncile şi judecăţile, care le-au poruncit Domnul lui Moisi pentru Israil, îmbărbătează-te şi te întăreaşte, şi nu te teame, nici te spăriia.

14 Şi, iată, eu după sărăciia mea, am gătit pentru casa Domnului talanţi de aur o sută de mii, şi de argint talanţi o mie de mii, şi aramă şi fier fără de măsură, că cu grămada easte, şi leamne şi pietri am gătit, şi la aceastea adaoge.

15 Şi cu tine sânt mulţi lucrători, meşteri şi cioplitori de pietri şi teslari de leamne, şi toţi învăţaţi la tot lucrul.

16 La aur şi argint, la aramă şi la fier nu easte număr, scoală-te şi fă, şi Domnul va fi cu tine”.

17 Şi au poruncit David tuturor boiarilor lui Israil să ajute lui Solomon, fiiului său:

18 „Au nu e Domnul cu voi? Şi au dat odihnă primpregiur, că au dat în mâinile voastre pre cei ce lăcuiesc pământul, şi s-au supus pământul înaintea Domnului şi înaintea norodului Lui.

19 Acum daţi inimile voastre şi sufletele voastre, ca să căutaţi pre Domnul Dumnezeul vostru, şi vă sculaţi şi zidiţi besearica Dumnezeului vostru, ca să băgaţi sicriiul legii Domnului şi unealtele ceale sfinte ale lui Dumnezeu în casa carea să va zidi numelui Domnului”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.