×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 9

După ce să unge Iu împărat preste Israil, îi porunceaşte Domnul să piiarză casa lui Ahaav, şi au omorât pre împăratul lui Israil, împreună cu Ohozia, împăratul lui Iuda, şi aruncându-să Iezavel pre fereastră din porunca lui, cânii au mâncat trupul ei, precum au prorocit Ilie.

1 Şi au chemat Eliseiu, prorocul, pre unul din fiii prorocilor, şi i-au zis lui: „Încinge mijlocul tău şi ia cornul cu acest untdelemn în mâna ta, şi mergi în Ramotul Galaadului.

2 Şi vei întra acolo şi vei vedea pre Iu, feciorul lui Iosafat, fiiul lui Namesi, şi vei întra, şi-l vei scula pre el din mijlocul fraţilor lui, şi-l vei băga în cămară.

3 Şi vei luoa cornul cu untuldelemn şi-l vei turna preste capul lui, şi vei zice: «Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: ‚Unsu-te-am împărat preste Israil!’» Şi vei deşchide uşea şi vei fugi, şi nu vei rămânea acolo”.

4 Şi au mers pruncul, prorocul, în Ramotul Galaadului.

5 Şi au întrat şi, iată, mai-marii puterii şedea, şi au zis: „Cuvânt am cu tine, boiariule”. Şi au zis Iu: „Cu cine dintră noi toţi?” Şi au zis: „Cu tine, boiariule”.

6 Şi s-au sculat şi au întrat în casă, şi au turnat untuldelemn pre capul lui, şi au zis lui: „Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Unsu-te-am împărat preste norodul Domnului, preste Israil.

7 Şi vei piiarde casa lui Ahaav, domnului tău, dinaintea feaţii Meale şi să izbândeşti sângele robilor Miei, prorocilor, şi sângele tuturor robilor Domnului din mâna Iezavelii.

8 Şi din mâna a toată casa lui Ahaav, şi vei surpa a casii lui Ahaav pre cel ce să pişă la păreate, pre cel închis şi părăsit întru Israil.

9 Şi voiu da casa lui Ahaav, ca casa lui Ierovoam, fiiului lui Navat, şi ca casa lui Vaasa, fiiului lui Ahia.

10 Şi pre Iezavel o vor mânca cânii în partea Iezraelii, şi nu va fi cine să o îngroape»”. Şi au deşchis uşea şi au fugit.

11 Iară Iu au ieşit la slugile domnului său, şi acealea i-au zis lui: „Pace e? Pentru ce au venit fluşturatul acesta la tine?” Şi le-au zis lor Iu: „Voi ştiţi omul şi vorbele lui”. Şi au zis: „Nedrept e, ci ne spune noao!”

12 Şi au zis Iu cătră ei: „Aşea şi aşea au grăit cătră mine, zicând: «Aceastea zice Domnul: ‚Unsu-te-am împărat preste Israil’»”.

13 Iară ei, auzind aceastea, au grăbit şi au luat fieştecarele haina sa şi o au pus supt el, să şează pre treaptă mai înaltă, şi au trâmbiţat cu cornul şi au zis: „Împărăţit-au Iu!”

14 Şi s-au sculat Iu, feciorul lui Iosafat, fiiului lui Namesi, asupra lui Ioram, şi Ioram acesta păzea în Ramotul Galaadului, şi tot Israilul de cătră faţa lui Azail, împăratului Siriei.

15 Şi s-au fost întors Ioram, împăratul, ca să se vindece în Iezrael de ranele cu care l-au rănit sirii, când să bătea el cu Azail, împăratul Siriei, şi au zis Iu: „De easte sufletul vostru cu mine, să nu iasă din cetate fugind, ca să meargă şi să spuie în Iezrael”.

16 Şi au grăbit Iu şi au mers, şi s-au pogorât în Iezrael, că Ioram, împăratul lui Israil, să vindeca în Iezrael de săgetăturile cu care l-au săgetat araminii în Ramot, în războiul cu Azail, împăratul Siriei, că el era tare şi bărbat putearnic. Şi Ohozia, împăratul Iudei, s-au fost pogorât acolo să vază pre Ioram.

17 Iară străjariul s-au suit în turn în Iezrael şi au văzut pravul lui Iu, venind el, şi au zis: „Prav văz eu”. Şi au zis Ioram: „Ia un călăreţ şi trimite înaintea lor, şi să zică: «Pace e?»”

18 Şi au mers călăreţul pre un cal înaintea lor şi au zis: „Aceastea zice împăratul: «Pace e?»” Şi au zis Iu: „Ce e ţie şi păcii? Întoarce-te după mine!” Şi au spus străjariul, zicând: Aum mers trimisul până la ei şi nu s-au întors”.

19 Şi au trimis alt călăraş, şi s-au dus la el şi au zis: „Aceastea zice împăratul: «Easte pace?»” Şi au zis Iu: „Ce e ţie şi păcii? Întoarce-te după mine!”

20 Şi au spus străjariul, zicând: „S-au dus până la ei şi nu s-au întors. Şi aducând aduce pre Iu, feciorul lui Namesi, căci în strămutare s-au făcut”.

21 Şi au zis Ioram: „Prinde caii!” Şi au prins caii la căruţă şi au ieşit împăratul lui Israil, şi Ohozia, împăratul Iudei, om în căruţa sa, şi au ieşit întru întimpinarea lui Iu, şi l-au aflat pre el în partea lui Navute Iezraeliteanului.

22 Şi au fost deaca au văzut Ioram pre Iu, au zis: „Pace easte, Iu?” Şi au zis Iu: „Ce e ţie şi păcii? Încă curviile Iezavelii, mumei tale, şi fermecăturile ei ceale multe?”

23 Şi şi-au întors Ioram mâinile sale şi, fugind, au zis cătră Ohozia: „Vicleşug e, o, Ohozia!”

24 Şi au întins Iu arcul cât au putut cu mâna sa şi au lovit pre Ioram în mijlocul braţelor lui, şi au trecut săgeata prin inma lui şi au căzut pre genunchii săi.

25 Şi au zis Iu cătră Vadecar, carele era al treilea după sine: „Ia-l şi-l aruncă în partea ţarinii lui Navute Iezraeliteanului, că mi-am adus aminte când călăream eu şi tu pre vite, după Ahaav, tatăl său, că Domnul au aruncat preste el sarcina aceasta, zicând:

26 «De nu pentru sângele lui Navute şi pentru sângele fiilor lui, care l-am văzut ieri, zice Domnul, voiu răsplăti lui în partea aceasta», zice Domnul. Acum, dară, luându-l, aruncă-l pre el într-o parte, după cuvântul Domnului”.

27 Iară Ohozia, împăratul Iudei, văzind aceasta, au fugit pre calea Vetganului, ci au alergat după el Iu şi au zis: „Şi pre acesta!” Şi l-au lovit pre el în car, când să suia la Gai, carea easte a lui Ievlam, şi au fugit în Maghedo şi au murit acolo.

28 Şi l-au suit pre el slugile lui în car, şi l-au adus în Ierusalim şi l-au îngropat pre el în groapa lui, cu părinţii lui, în cetatea lui David.

29 Şi în anul al unsprăzeace a lui Ioram, împăratului lui Israil, au împărăţit Ohozia preste Iuda.

30 Şi au venit Iu la Iezrael şi Iezavel au auzit, şi şi-au văpsit ochii săi şi şi-au împodobit capul său, şi s-au uitat pre fereastră şi Iu întra în cetate.

31 Şi ea au zis: „Easte pace lui Zamvri, cel ce au ucis pre domnul său?”

32 Iară Iu şi-au râdicat faţa cătră fereastră, şi o au văzut pre ea, şi au zis: „Cine eşti tu? Pogoară-te cu mine!” Şi să plecară cătră el doi fameni.

33 Şi le-au zis lor: „Aruncaţi-o jos!” Şi o au aruncat şi s-au stropit cu sângele ei păreatele şi caii, şi o călcară pre ea.

34 Şi au întrat Iu, şi au mâncat şi au beut şi au zis: „Vedeţi pre osândita aceaea şi o îngropaţi, că fată de împărat easte”.

35 Şi au mers să o îngroape şi nu s-au aflat din ea altă, fără numai capul şi picioarele, şi palmele mâinilor.

36 Şi s-au întors şi au spus lui Iu, iară el au zis: „Cuvântul Domnului easte, carele au grăit prin mâna robului Său, Ilie Tesviteanul, zicând: «În partea Iezraelii vor mânca cânii cărnurile Iezavelii.

37 Şi va fi trupul cel mort al Iezavelii ca gunoiul pre faţa ţarinii în partea Iezraelii, ca să nu zică ei Iezavel!»”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.