×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 7

Eliseiu înainte vesteaşte ieftinătate de grâu, carea patru leproşi o vestesc în Samariia, că asirii, spăimântaţi fiind de la Domnul, lăsând toate, fug. Iară cel ce era al treilea după împăratul, necrezând cuvântul lui Eliseiu, să calcă de norod în poartă.

1 Şi au zis Eliseiu: „Ascultaţi cuvântul Domnului, aceastea zice Domnul: «Mâne, în ceasul acesta, măsura de făină de grâu va fi cu un siclu în porţile Samariei»”.

2 Şi au răspuns cel ce era al treilea după împăratul, pre a căruia mână să răzăma împăratul, cătră Eliseiu, şi au zis: „Iată, de va face Domnul jghiiaburi în ceriu, nu va fi cuvântul acesta?” Şi Eliseiu au zis: „Iată, tu vei vedea cu ochii tăi, şi de acolo nu vei mânca”.

3 Şi era patru oameni leproşi la poarta cetăţii, şi au zis om cătră deaproapele său: „Ce şedem noi aici, până vom muri?

4 De vom zice să întrăm în cetate, foametea e în cetate, vom muri acolo, şi de vom şedea aici, iară vom muri. Deci, acum veniţi şi să cădem la tabăra Siriei, doară ne vor lăsa vii şi vom trăi, iară de ne vor omorî, vom muri”.

5 Şi s-au sculat când era încă întunearec, ca să între în tabăra Siriei, şi au venit la o parte a taberii Siriei, şi, iată, nici un om nu era acolo.

6 Că Domnul au fost făcut ca să auză tabăra Siriei sunet de cară şi sunet de cai şi sunet de puteare mare, şi au zis om cătră deaproapele său: „Acum, cu plată au tocmit asupra noastră împăratul lui Israil pre împăraţii heteilor şi pre împăraţii Eghiptului, ca să vie asupra noastră”.

7 Şi s-au sculat şi au fugit, fiind încă întunearec, şi şi-au lăsat corturile sale şi caii săi şi asinii lor în tabără, cum era, şi au fugit, ca să-şi mântuiască sufletul său.

8 Şi au întrat leproşii aceştia până la o parte de tabără, şi au întrat într-un cort, şi au mâncat şi au beut, şi au luat de acolo argint şi aur şi haine, şi s-au dus şi le-au ascuns, şi s-au întors şi au întrat într-alt cort, şi au luat şi de acolo, şi s-au dus şi le-au ascuns.

9 Şi au zis om cătră deaproapele său: „Să nu facem noi aşea: zioa aceasta zi de bună vestire easte, şi noi de vom tăcea şi vom lăsa până la lumină dimineaţă, ne vom afla fără de leage, şi acum veniţi, şi să meargem şi să spunem în casa împăratului”.

10 Şi au mers, şi au strigat la poarta cetăţii, şi au spus, zicând: „Întrat-am în tabăra Siriei, şi, iată, nici un om nu easte acolo, nici glas de om, fără numai cai legaţi şi corturile lor, precum era”.

11 Şi au strigat portarii şi au spus în casa împăratului înlăuntru.

12 Şi sculându-să împăratul noaptea, au zis slugilor sale: „Voiu spune acum voao ceale ce ne-au făcut noao Siriia, au cunoscut că sântem noi flămânzi, şi au ieşit din tabără şi s-au ascuns în ţarină, zicând că: «Vor ieşi din cetate, şi-i vom prinde pre ei vii şi vom întra în cetate»”.

13 Şi răspunzind unul din slugile lui, au zis: „Să ia, dară, cei cinci cai carii au rămas, iată, sânt la toată mulţimea lui Israil, carea au slăbit, şi să trimitem acolo şi să vedem”.

14 Şi au luat doi călăreţi de cai, şi i-au trimis împăratul lui Israil pre urma împăratului Siriei, zicând: „Meargeţi şi vedeţi”.

15 Şi au mers în urma lui până la Iordan, şi, iată, toată calea era plină de haine şi de vase, care le-au fost lăpădat siriianii spăimântaţi, şi s-au întors trimişii şi au spus împăratului lui Israil.

16 Şi au ieşit norodul şi au jefuit toată tabăra Siriei, şi au fost măsura de făină de grâu cu un siclu, şi doao măsuri de orz cu un siclu, după cuvântul Domnului.

17 Şi împăratul, pre cel ce era al treilea după sine, preste a căruia mână să răzăma împăratul, l-au pus mai-mare preste poartă şi l-au călcat norodul în poartă şi au murit, după cum au grăit omul lui Dumnezeu, carele au grăit când s-au pogorât vestitoriul la dânsul.

18 Şi au fost precum au grăit Eliseiu cătră împăratul, zicând: „Doao măsuri de orz cu un siclu şi o măsură de făină de grâu cu un siclu vor fi mâne, în ceasul acesta, în poarta Samariei”.

19 Şi au răspuns cel ce era al treilea după împăratul lui Eliseiu, şi au zis: „Iată, de ar face Domnul jghiiaburi în ceriu, nu va fi cuvântul acesta?” Şi au zis Eliseiu: „Iată, vei vedea tu cu ochii tăi, şi de acolo nu vei mânca”.

20 Şi s-au făcut aşea, şi l-au călcat pre el norodul în poartă şi au murit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.