×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 23

Iosiia ceteaşte A doao Leage înaintea norodului şi, puind legătură cu Domnul, strică urâciunile şi porunceaşte să se prăznuiască Paştile; şi fiind omorât în Maghedon, îi urmează necredinciosul fiiu Ioahaz, pre care, ducându-l Faraon în Eghipt, pune în locul lui pre Eliachim, pre care îl numeaşte şi Ioachim, şi acestuia îi pune grea dajde.

1 Şi au trimis împăratul şi au adunat la sine pre toţi bătrânii Iudei şi a Ierusalimului.

2 Şi s-au suit împăratul în Casa Domnului şi tot omul Iudei, şi toţi cei ce lăcuiesc în Ierusalim împreună cu el, şi preoţii şi prorocii, şi tot norodul de la mic până la mare, şi au cetit la urechile lor toate cuvintele Cărţii Legii, carea s-au aflat în Casa Domnului.

3 Şi au stătut împăratul pre stâlp şi au făcut legătură înaintea Domnului că vor umbla după Domnul şi vor păzi poruncile Lui şi mărturiile Lui şi îndreptările Lui, cu toată inima şi cu tot sufletul, şi vor face cuvintele legăturii aceştiia, care sânt scrise în cartea aceasta, şi au stătut tot norodul pre legătura aceasta.

4 Şi au poruncit împăratul lui Helchia, preotului celui mare, şi preoţilor celor de al doilea rând, şi celor ce păzesc pragul, să scoaţă din besearica Domnului toate vasele ceale făcute lui Vaal şi desimei, şi la toată putearea ceriului, şi le-au ars afară de Ierusalim, în Valea Chedrilor şi cenuşea lor o au pus în Vetil.

5 Şi au ars pre homarimi, pre carii i-au fost pus împăraţii Iudei să tămâiaze întru ceale înalte, şi în cetăţile Iudei şi împregiurul Ierusalimului, aşijderea şi pre cei ce tămâia lui Vaal, şi soarelui şi lunii şi mazurotilor, şi la toată putearea ceriului.

6 Şi au scos desişul din Casa Domnului afară de Ierusalim în Valea Chedrilor, şi l-au ars în Valea Chedrilor şi l-au făcut cenuşe, şi au aruncat cenuşea lui preste mormânturile fiilor norodului.

7 Şi au stricat casa cadisimelor celor din Casa Domnului, unde ţesea muierile podoabele desişului.

8 Şi au adus pre toţi preoţii din cetăţile Iudei şi au spurcat ceale înalte unde au tămâiat preoţii de la Gheval şi până la Versavee, şi au stricat şi casa porţilor, carea era la uşea porţii lui Iisus, mai-marelui cetăţii, carea era de-a stânga omului, la poarta cetăţii.

9 Însă nu să suia preoţii celor înalte la jertvenicul Domnului, în Ierusalim, ci numai mânca azime întră fraţii săi.

10 Şi au spurcat Tofetul cel din valea feciorului lui Enum, ca nime să nu-şi treacă pre feciorul său sau pre fata sa lui Moloh, prin foc.

11 Şi au ars caii, carii i-au fost dat împăraţii Iudei soarelui, când întra în Casa Domnului la cămara lui Natan, famenului în Farurim, şi carul soarelui au ars în foc.

12 Şi jertvenicele ceale de pre casa cea înaltă a lui Ahaz, carele le-au făcut împăraţii Iudei, şi jertvenicele care le-au făcut Manase întru amândoao curţile Casii Domnului împăratul le-au stricat şi le-au rupt de acolo, şi au aruncat cenuşea lor în râul Chedrilor.

13 Şi casa cea din faţa Ierusalimului, de-a dreapta muntelui lui Mostat, carea o au fost zidit Solomon, împăratul lui Israil, Astartei, urâciunei sidoniianilor, şi lui Hamos, şi pricăjirei lui Moav, şi lui Moloh, urâciunei, fiilor lui Amon, le-au spurcat împăratul.

14 Şi au sfărâmat stâlpii şi au stricat desişurile, şi au umplut locurile lor de oase de oameni.

15 Încă şi jertvenicul cel din Vetil, cel înalt, carele l-au făcut Ierovoam, feciorul lui Navat, cel ce au făcut pre Israil a păcătui, şi jertvenicul cel înalt, şi acela l-au stricat, şi au zdrobit pietrile lui, şi le-au sfărâmat ca ţărâna şi au ars desişul.

16 Şi s-au abătut Iosia şi au văzut mormânturile ceale ce era acolo în cetate, şi au trimis şi au luat oasele din mormânturi şi le-au ars preste jertvenic, şi l-au spurcat pre el, după cuvântul Domnului, carele l-au grăit omul lui Dumnezeu, când sta Ierovoam la sărbătoare pre jertvenic, şi întorcându-să Iosia, au râdicat ochii săi spre mormântul omului lui Dumnezeu, celui ce au grăit cuvintele aceastea.

17 Şi au zis: „Ce e mormântul acela care-l văz eu?” Şi au zis lui oamenii cetăţii: „Omul lui Dumnezeu easte, cel ce au ieşit din Iuda şi mai înainte au spus cuvintele aceastea, care le-ai făcut cu jertvenicul din Vetil”.

18 Şi au zis: „Lăsaţi-l, om să nu clătească oasele lui!” Şi s-au aflat oasele lui cu oasele prorocului, celui ce au venit din Samaria.

19 Încă şi toate casele celor înalte ceale din cetăţile Samariei, care le-au făcut împăraţii lui Israil, ca să mânie pre Domnul, le-au stricat Iosia, şi au făcut lor toate lucrurile, care le-au făcut în Vetil.

20 Şi au junghiiat pre toţi preoţii celor înalte, carii era acolo pre jertvenice, şi au ars oase de oameni preste eale şi s-au întors în Ierusalim.

21 Şi au poruncit împăratul la tot norodul, zicând: „Faceţi Paştile Domnului Dumnezeului vostru, precum easte scris în Cartea Legii aceştiia!”

22 Că nu s-au făcut Paştile aceastea din zilele judecătorilor, carii judeca pre Israil, şi în toate zilele împăraţilor lui Israil şi a împăraţilor Iudei.

23 Fără numai în anul al optsprăzeace a lui Iosie, împăratului, s-au făcut Paştile aceastea Domnului în Ierusalim.

24 Încă şi pre grăitori din pântece, şi pre gâcitori, şi terafinii şi idolii, şi toate urâciunile ceale ce s-au făcut în pământul Iudei şi în Ierusalim le-au scos împăratul Iosia, ca să întărească cuvintele legii ceale scrise în cartea carea o au aflat Helchia, preotul, în Casa Domnului.

25 Aseamenea lui n-au fost mai înainte de el împărat, carele să se fie întors cătră Domnul cu toată inima sa şi cu tot sufletul său şi cu toată vârtutea sa, după toată Leagea lui Moisi, nici după el nu s-au sculat aseamenea lui.

26 Ci tot nu s-au întors Domnul de cătră mâniia iuţimei Sale ceii mari, cu carea S-au mâniiat iuţimea Lui pre Iuda, pentru toate întărâtările cu care L-au întărâtat pre El Manase.

27 Şi au zis Domnul: „Şi pre Iuda-l voiu lăpăda de la faţa Mea, precum am lăpădat pre Israil, şi voiu părăsi cetatea aceasta, carea o am ales, Ierusalimul şi casa, de carea am zis: «Fi-va numele Mieu acolo»”.

28 Iară cealealalte cuvinte a lui Iosiia şi toate câte au făcut, au nu sânt aceastea scrise în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei?

29 În zilele lui s-au suit Faraon Nehao, împăratul Eghiptului, asupra împăratului asiriianilor la râul Efratului, şi au mers Iosiia, împăratul, întru întimpinarea lui, şi l-au omorât pre el Nehao în Maghedo, deaca l-au văzut pre el.

30 Şi l-au suit pre el slugile lui mort din Maghedo şi l-au adus în Ierusalim, şi l-au îngropat în mormântul lui, în cetatea lui David. Şi au luat norodul pământului pre Ioahaz, feciorul lui Iosiia, şi l-au uns pre el şi l-au făcut împărat în locul tătâne-său.

31 Fecior de doaozeci şi trei de ani era Ioahaz, când împărăţi, şi trei luni au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui era Amital, fata lui Ieremie, din Lovna.

32 Şi au făcut ce e rău înaintea Domnului, după toate câte au făcut părinţii lui.

33 Şi l-au mutat pre el Faraon Nehao în Revla, în pământul Ematului, ca să nu împărăţască în Ierusalim, şi au poruncit să plătească gloabă pământul o sută de talanţi de argint şi o sută de talanţi de aur.

34 Şi au pus Faraon Nehao preste ei împărat pre Eliachim, feciorul lui Iosie, împăratului Iudei, în locul lui Ioahaz, tatălui lui, şi i-au mutat numele lui Ioachim, şi pre Ioahaz l-au luat şi l-au dus în Eghipt, şi au murit acolo.

35 Şi argintul şi aurul l-au dat Ioachim lui Faraon, însă au pus bir pământului, ca să dea argintul precum au poruncit Faraon, fieştecarele după putearea sa, şi au cules argintul şi aurul de la norodul pământului, ca să-l dea lui Faraon Nehao.

36 Fecior de doaozeci şi cinci de ani era Ioachim, când împărăţi, şi unsprăzeace ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui Ieldaf, fata lui Fadail din Ruma.

37 Şi au făcut ce e rău întru ochii Domnului, după toate câte au făcut părinţii lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.