×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 22

Iosie înnoiaşte besearica şi cinstea lui Dumnezeu; întreabă pre Domnul despre cartea A doao Leage, cea aflată, de îngrozirile şi pedeapsele într-aceaeaşi scrise, ia răspuns de la prorociţa că să vor aduce preste Iuda realele ceale scrise, pentru că au părăsât părinţii cinstea lui Dumnezeu, iară el întâiu va muri în pace.

1 Fecior de opt ani era Iosiia când împărăţi şi treizeci şi unul de ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui, Iediia, fata lui Edeiia, din Vasurot.

2 Şi au făcut ce e drept întru ochii Domnului şi au mers pre toată calea lui David, tătâne-său, nu s-au abătut de-a dreapta, nici de-a stânga.

3 Şi au fost în anul al optsprăzeace a împăratului Iosie, în luna a şeaptea, au trimis împăratul pre Sapfan, logofătul Casii Domnului, feciorul lui Iezechia, al feciorului lui Mosolam, zicând:

4 „Suie-te la Helchiia, preotul cel mare, şi pecetluiaşte argintul, carele s-au băgat în Casa Domnului, carele l-au băgat cei ce păzesc pragul de la norod.

5 Şi să-l dea în mâinile celor ce fac lucrurile ceale ce sânt în Casa Domnului”. Şi l-au dat celor ce fac lucrurile în Casa Domnului, ca să întărească vedecul casii.

6 Teslarilor şi clăditorilor şi zidarilor, ca să cumpere leamne şi pietri cioplite, să întărească vedecul casii.

7 Iară nu lua de la ei samă de argintul ce-l da lor, că cu credinţă lucra.

8 Şi au zis Helchia, preotul cel mare, cătră Sapfan, logofătul: „Cartea Legii am aflat în Casa Domnului”. Şi au dat Helchia lui Sapfan cartea şi o au cetit.

9 Şi au întrat în Casa Domnului la împăratul şi au adus împăratului cuvânt, zicând: „Topit-au robii tăi argintul, carele s-au aflat în Casa Domnului, şi l-au dat în mâna celor ce fac lucrurile ceale ce sânt în Casa Domnului”.

10 Şi au spus Sapfan, logofătul, cătră împăratul, zicând: „O carte mi-au dat mie Helchia, preotul”.

11 Şi o au cetit Sapfan înaintea împăratului, şi au fost deaca au auzit împăratul cuvintele Cărţii Legii, şi-au rupt hainele sale.

12 Şi au poruncit împăratul lui Helchia, preotului, şi lui Ahicam, feciorului lui Sapfan, şi lui Ahovor, feciorului lui Miheu, şi lui Sapfan, logofătului, şi lui Asaia, slugii împăratului, zicând:

13 „Meargeţi şi întrebaţi pre Domnul pentru mine şi pentru tot norodul, şi pentru tot Iuda, şi pentru cuvintele cărţii aceştiia, carea s-au aflat, că tare s-au aprins mâniia Domnului asupra noastră, pentru că n-au ascultat părinţii noştri cuvintele cărţii aceştiia, ca să facă toate câte s-au scris noao”.

14 Şi au mers Helchia, preotul, şi Ahicam şi Ahovor şi Sapfan şi Asaia la Oldana, prorociţa, muiarea lui Selim, feciorului lui Tecue, al feciorului lui Aras, păzitoriului de haine, şi aceasta lăcuia în Ierusalim, în Mesena, şi au grăit cătră ea.

15 Iară ea au zis lor: „Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil. Spuneţi omului celui ce v-au trimis pre voi la mine.

16 Aceastea zice Domnul: «Iată, Eu voiu aduce reale preste locul acesta şi preste cei ce lăcuiesc într-însul, toate cuvintele cărţii carea o au cetit împăratul Iudei,

17 Pentru că M-au părăsit pre Mine şi au jertvit la dumnezei străini, ca să Mă mânie pre Mine întru toate faptele mâinilor sale, şi să va aprinde mâniia Mea în locul acesta şi nu să va stânge».

18 Şi cătră împăratul Iudei, carele v-au trimis pre voi să întrebaţi pre Domnul, aceasta să ziceţi: «Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil:

19 ‚Cuvintele, care le-ai auzit, pentru care s-au mâhnit inima ta şi te-ai smerit de faţa Domnului, auzind câte am grăit asupra locului acestuia, şi asupra celor ce lăcuiesc într-însul, că să vor stânge şi să vor osândi, şi ţ-ai rupt hainele tale şi ai plâns înaintea Mea, şi Eu încă am auzit, zice Domnul.

20 Nu aşea, iată, Eu te voiu adăuga pre tine la părinţii tăi, şi te vei aduna la mormântul tău cu pace, şi nu vor vedea ochii tăi realele, care le voiu aduce Eu preste locul acesta şi preste cei ce lăcuiesc pre el’»”. Şi spusără împăratului cuvântul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.