×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 21

Pentru urâta spurcăciune a lui Manase mai înainte zice Domnul că va strica pre Iuda şi Ierusalimul. Căruia murind, urmează necredinciosul fiiu Amos, şi pre acesta ucigându-l slugile, îi urmează preste Iuda credinciosul Iosie.

1 Fecior de doisprăzeace ani era Manase, când împărăţi, şi cincizeci şi cinci de ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui, Apsiva.

2 Şi au făcut ce e rău întru ochii Domnului, şi au mers după urâciunile neamurilor, care le-au scos Domnul de la faţa fiilor lui Israil.

3 Şi s-au întors şi au zidit ceale înalte, care le-au stricat Iezechiia, tatăl lui, şi au râdicat jertvenic lui Vaal şi au făcut desişurile, în ce chip au făcut Ahaav, împăratul lui Israil, şi s-au închinat la toată putearea ceriului şi au slujit lor.

4 Şi au zidit jertvenic în Casa Domnului, precum au zis Domnul: „În Ierusalim voiu pune numele Mieu!”

5 Şi au zidit jertvenic la toată putearea ceriului într-amândoao curţile Casii Domnului.

6 Şi trecea pre fiii săi prin foc, şi să descânta şi să vrăjea, şi au făcut grăitori din pântece şi gâcitori, şi au înmulţit a face ce e rău întru ochii Domnului, ca să întărâte pre El.

7 Şi au pus cioplitul desişului în casa de carea au zis Domnul cătră David şi cătră Solomon, fiiul lui: „În casa aceasta şi în Ierusalim, care l-am ales din toate neamurile lui Israil, ca să puiu numele Mieu acolo în veac.

8 Şi nu voiu mai adaoge a mişca piciorul lui Israil din pământul carele l-am dat părinţilor lor, carii vor păzi toate câte am poruncit după toată porunca, carea au poruncit lor robul Mieu, Moisi”.

9 Şi n-au ascultat şi i-au înşelat pre ei Manase a face ce e rău întru ochii Domnului, mai mult decât toate neamurile care le-au pierdut Domnul de la faţa fiilor lui Israil.

10 Şi au grăit Domnul prin mâna robilor Săi, prorocilor, zicând:

11 „Pentru toate câte au făcut Manase, împăratul Iudei, urâciunile aceaste mai reale decât toate câte au făcut amoreul cel dinaintea lui, şi au făcut pre Iuda să păcătuiască întru idolii săi.

12 Nu aşea, aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Iată, Eu voiu aduce reale preste Ierusalim şi preste Iuda, cât tot celui ce va auzi îi vor răsuna amândoao urechile.

13 Şi voiu întinde preste Ierusalim măsura Samariei şi căntariul casii lui Ahaav, şi voiu ştearge Ierusalimul, cum să ştearge urciorul cel ce să unge şi să întoarce pre faţa sa.

14 Şi voiu goni rămăşiţa moştenirii Meale şi voiu da pre ei în mâinile vrăjmaşilor lor, şi vor fi de jaf şi de pradă tuturor vrăjmaşilor lor.

15 Pentru că ei au făcut ce e rău întru ochii Miei şi M-au întărâtat cu mânie din zioa în carea am scos pre părinţii lor din Eghipt, până în zioa aceasta!»”

16 Încă şi sânge nevinovat au vărsat Manase mult foarte, până ce au umplut Ierusalimul din gură în gură, afară de păcatele sale cu care au făcut pre Iuda ca să facă ce e rău întru ochii Domnului.

17 Iară cealealalte cuvinte a lui Manase şi toate câte au făcut, şi păcatul lui care au păcătuit, au nu sânt aceastea scrise în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei?

18 Şi au adormit Manase cu părinţii săi şi s-au îngropat în grădina casii sale, în grădina lui Oza, şi au împărăţit Amos, fiiul lui, în locul lui.

19 Fecior de doaozeci şi doi de ani era Amos când împărăţi, şi doi ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui, Mesolam, fata lui Arus din Ieteva.

20 Şi au făcut ce e rău întru ochii Domnului, în ce chip au făcut Manase, tatăl lui, şi au mers pre toată calea pre carea au mers tatăl lui şi au slujit idolilor, cărora au slujit tatăl lui, şi s-au închinat lor.

21 Şi au părăsit pre Domnul Dumnezeul părinţilor lui şi n-au umblat în calea Domnului.

22 Şi s-au sculat slugile lui Amos asupra lui şi au omorât pre împăratul în casa lui.

23 Şi au bătut norodul pământului pre toţi cei ce s-au fost sculat asupra împăratului Amos, şi au făcut norodul pământului împărat pre Iosiia, fiiul lui, în locul lui.

24 Iară cealealalte cuvinte a lui Amos câte au făcut, au nu sânt aceastea scrise în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei?

25 Şi l-au îngropat pre el în groapa lui, în grădina lui Oza, şi au împărăţit Iosiia, fiiul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.