×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 20

Isaiia zice lui Iezechie, bolnavului, că va muri; iară el cu rugăciunea sa dobândeaşte de la Dumnezeu lungire vieţii în cincisprăzeace ani, dându-să sămn sănătăţii prin întoarcerea umbrei; iară pentru că asiriilor, carii venisă cu daruri, le arată odoarăle, să ceartă de Isaiia şi i să vesteaşte robiia Vavilonului, căruia îi urmează necredinciosul fiiu, Manase.

1 În zilele acealea s-au bolnăvit Iezechia de moarte şi au întrat la el Isaiia, prorocul, feciorul lui Amos, şi au zis cătră el: „Aceastea zice Domnul: «Porunceaşte casii tale, că tu vei muri şi nu vei trăi!»”

2 Şi au întors Iezechiia faţa sa cătră păreate, şi s-au rugat cătră Domnul, zicând:

3 „Adu-Ţi aminte, Doamne, de mine, că am umblat înaintea Ta întru adevăr şi cu inimă plină, şi am făcut ce e bine întru ochii Tăi!” Şi au plâns Iezechiia cu plângere mare.

4 Şi când era Isaiia în curtea cea din mijloc, au fost cuvântul Domnului cătră e, zicând:

5 „Întoarce-te şi zi cătră Iezechiia, povăţuitoriul norodului Mieu: «Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui David, tătâne-tău: ‚Auzit-am rugăciunea ta şi am văzut lacrămile tale, iată, Eu te voiu însânătoşea pre tine şi în zioa a treia te vei sui în Casa Domnului.

6 Şi voiu adaoge preste anii tăi cincisprăzeace ani, şi din mâna împăratului asiriianilor te voiu mântui pre tine şi cetatea aceasta, şi te voiu scuti pentru cetatea aceasta, pentru Mine, şi pentru David, robul Mieu’»”.

7 Şi au zis Isaiia să ia o legătură de smochine şi să puie preste rană, şi să va însânătoşea.

8 Şi au zis Iezechiia cătră Isaiia: „Ce semn easte că mă va însânătoşea Domnul şi mă voiu sui în Casa Domnului în zioa a treia?”

9 Şi au zis Isaiia: „Acest semn va fi ţie de la Domnul, că va face Domnul cuvântul carele au grăit: vreai să meargă umbra zeace treapte înainte, au să se întoarcă zeace treapte înapoi?”

10 Şi au zis Iezechiia: „Uşor e a abate umbra zeace treapte, nu aşea, ci să se întoarcă umbra zeace treapte înapoi”.

11 Şi au strigat Isaiia, prorocul, cătră Domnul şi s-au întors umbra din suişuri înapoi zeace treapte.

12 În vreamea aceaea, au trimis Merodah Valadan, fiiul lui Valadan, împăratul Vavilonului, carte şi daruri la Iezechiia, că au auzit că s-au bolnăvit Iezechiia.

13 Şi i-au părut bine lui Iezechiia de dânsele şi le-au arătat lor toată casa vistieriei, argintul şi aurul, şi unsorile şi untuldelemn cel bun, şi casa vaselor sale şi câte s-au aflat în vistieriile sale, n-au fost loc în casa sa şi întru toată oblăduirea sa, care să nu-I fie arătat Iezechiia lor.

14 Şi au întrat Isaiia, prorocul, la împăratul Iezechia şi au zis cătră el: „Ce au grăit oamenii aceştia? Şi de unde au venit la tine?” Şi au zis Iezechiia: „Din pământ departe au venit la mine, de la Vavilon”.

15 Şi au zis: „Ce-au văzut în casa ta?” Şi au zis Iezechiia: „Toate câte sânt în casa mea au văzut, nimica n-au fost în casa mea ce să nu fiu arătat lor, încă şi ceale ce sânt în vistieriile meale au văzut”.

16 Şi au zis Isaiia cătră Iezechia: „Auzi cuvântul Domnului:

17 «Iată, vor veni zile, zice Domnul, şi să vor lua în Vavilon toate câte sânt în casa ta şi câte au câştigat părinţii tăi până în zioa aceasta». Şi nu va rămânea cuvânt carele au zis Domnul:

18 «Şi fiii tăi, carii vor ieşi din tine, pre carii vei naşte, să vor lua, şi vor fi fameni în casa împăratului Vavilonului»”.

19 Şi au zis Iezechiia cătră Isaiia: „Bun e cuvântul Domnului, carele l-au grăit, fie pace în zilele meale!”

20 Iară cealealalte cuvinte a lui Iezechiia şi toată domniia lui şi câte au făcut, fântâna şi dusul apei, prin care au băgat apă în cetate, au nu, iată, aceastea scrise sânt în Cartea cuvintelor zilelor împăraţilor Iudei?

21 Şi au adormit Iezechiia cu părinţii săi şi s-au îngropat în cetatea lui David, şi au împărăţit Manase, fiiul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.