×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 19

Iezechiia şi Isaiia, întorcându-să cătră Dumnezeu şi rugându-să pentru mântuinţă, pentru blăstămurile lui Rapsachis, ucid îngerul Domnului o sută optzeci şi cinci de mii de asirii, pentru aceaea fugând Sănahirim în besearica idolilor săi, îl omoară fiii săi.

1 Şi au fost deaca au auzit împăratul Iezechiia, şi-au rupt hainele sale şi s-au îmbrăcat cu sac, şi au întrat în Casa Domnului.

2 Şi au trimis pre Eliachim, deregătoriul casii, şi pre Somna, logofătul, şi pre bătrânii preoţilor, îmbrăcaţi cu saci la Isaiia, prorocul, fiiul lui Amos.

3 Şi au zis cătră el: „Aceastea zice Iezechiia: «Zioa necazului şi a certării şi a mâniei easte zioa aceasta, că au venit fiii până la naştere, şi ceaea ce naşte nu are puteare.

4 Doară va auzi Domnul Dumnezeul tău toate cuvintele lui Rapsachis, pre carele l-au trimis împăratul asiriianilor, domnul lui, ca să ocărască pre Dumnezeul cel viu, şi să-l hulească cu cuvintele, care le-au auzit Domnul Dumnezeul tău, fă rugăciune pentru rămăşiţa ce să află»”.

5 Şi au venit slugile împăratului Iezechiia la Isaiia.

6 Şi le-au zis lor Isaiia: „Aceastea să ziceţi cătră domnul vostru: «Aceastea zice Domnul: ‚Să nu te sparii de cuvintele care le-ai auzit, cu care M-au hulit pre Mine slugile împăratului asiriianilor.

7 Iată, Eu dau întru dânsul duh, şi va auzi veaste, şi să va întoarce în pământul său, şi-l voi surpa pre cel cu sabie în pământul lui’»”.

8 Şi s-au întors Rapsachis şi au aflat pre împăratul asiriianilor dând războiu asupra Lovnei, că au auzit cum că s-au dus din Lahis.

9 Şi au auzit de Tarac, împăratul etiopilor, zicând: „Iată, au ieşit să dea războiu cu tine”. Şi s-au întors şi au trimis soli la Iezechia, zicând:

10 „Aşea să ziceţi lui Iezechia, împăratului Iudei: «Să nu te sumeţască Dumnezeul tău, întru Carele tu nădăjduieşti, zicând: ‚Nu să va da Ierusalimul în mâinile împăratului asiriilor’.

11 Iată, tu ai auzit toate câte au făcut împăraţii asiriianilor tuturor pământurilor, cum le-au bătut, şi tu vei scăpa?

12 Au scoţind i-au scos pre ei dumnezeii neamurilor, pre care le-au pierdut părinţii miei, pre Gozan şi pre Haran şi pre Rafis, şi pre fiii lui Edem, cei din Talasar.

13 Unde easte împăratul Ematului şi împăratul Arfatului, şi unde easte împăratul cetăţii Sepfaru(a)im, Ana şi Ava?»”

14 Şi au luat Iezechia cărţile din mâna solilor, şi le-au cetit, şi s-au suit în Casa Domnului, şi le-au deşchis Iezechia înaintea Domnului.

15 Şi au zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israil, Cel ce şezi pre heruvimi, Tu eşti Dumnezeu singur în toate împărăţiile pământului, Tu ai făcut ceriul şi pământul!

16 Pleacă, Doamne, ureachiia Ta şi mă ascultă, deşchide, Doamne, ochii Tăi, şi vezi şi auzi cuvintele lui Senahirim, carele au trimis să ocărască pre Dumnezeul cel viu.

17 Că cu adevărat, Doamne, împărăţiia asiriianilor au pustiit neamurile şi tot pământul lor.

18 Şi pre dumnezăii lor i-au băgat în foc, că nu au fost dumnezei, ci lucruri de mâini omeneşti, leamne şi pietri, pentru aceaea i-au pierdut pre ei.

19 Şi acum, Doamne Dumnezeul nostru, mântuiaşte-ne pre noi din mâna lui, ca să cunoască toate împărăţiile pământului că Tu singur eşti Domnul Dumnezeu!”

20 Şi au trimis Isaiia, fiiul lui Amos, la Iezechia, zicând: „Aceastea zice Domnul Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israil: «Auzit-am ceale ce te-ai rugat cătră Mine pentru Senahirim, împăratul asiriianilor».

21 Acesta e cuvântul carele au grăit Domnul pentru dânsul: «Defaimă-te şi te batjocoreaşte fecioara, fata Sionului, asupra ta capul său clăteaşte fata Ierusalimului.

22 Pre cine ai ocărât şi pre cine ai hulit? Şi asupra cui ai înălţat glas şi ai râdicat spre înălţime ochii tăi? Asupra Sfântului lui Israil.

23 Prin mâna solilor tăi ai defăimat pre Domnul şi ai zis: ‚Cu mulţimea carălor meale eu mă voiu sui întru înălţimea munţilor în partea Livanului, şi am tăiat chedrii cei mari şi chiparoşii lui cei aleşi, şi am întrat până la mijlocul dumbrăvii Carmilului.

24 Eu sap şi beau ape străine, şi am pustiit cu urma piciorului mieu toate râurile îngrădite’.

25 Au nu ai auzit că aceasta de departe o am făcut, din zilele ceale din început o am zidit şi o am adus pre ea, şi am venit la partea săvârşirii lui, dumbrava Carmilului o am păzit, şi au fost rădicările nemerniciei războinici, cetăţi tari.

26 Şi cei ce lăcuiesc într-însele au slăbit cu mâna, spăimântatu-s-au şi s-au ruşinat, şi s-au făcut ca iarba ţarinei şi ca iarba ce creaşte pe coperişul casii, călcare înaintea celui ce stă.

27 Şi şedearea ta, şi întrarea ta şi ieşirea ta am cunoscut, şi măniia ta, că te-ai măniiat asupra Mea.

28 Şi trufiia ta s-au suit în urechile Meale, şi voiu pune belciugul Mieu în nările tale şi zăbale în buzele tale, şi te voiu abate în calea, pre carea ai venit.

29 Şi aceasta va fi ţie semna, vei mânca într-acest an ceale strânse, şi în anul al doilea ceale ce răsar, şi în anul al treilea sămânţă, şi săceraţi şi răsădiţi vii şi mâncaţi roada lor.

30 Şi va adaoge ce va rămânea din casa Iudei, va slobozi rădăcini în jos şi va face roadă sus.

31 Că din Ierusalim va ieşi rămăşiţă şi mântuire din muntele Sionului». Răvnirea Domnului puterilor va face aceasta.

32 Nu aşea, aceastea zice Domnul cătră împăratul asiriilor: «Nu va întra în cetatea aceasta, zice Domnul, şi nu va săgeta într-însa săgeată, nici va pune asupra ei pavăză, nici va vărsa asupra ei movilă.

33 Pre calea pre carea au venit, pre aceaea să va întoarce, şi în cetatea aceasta nu va întra, zice Domnul.

34 Şi voiu apăra cetatea aceasta, pentru Mine şi pentru David, robul Mieu»”.

35 Şi au fost în noaptea aceaea, au ieşit îngerul Domnului şi au ucis în tabăra asiriianilor o sută optzeci şi cinci de mii, şi s-au sculat dimineaţă şi, iată, toţi era trupuri moarte.

36 Şi s-au râdicat şi s-au dus, şi s-au întors Senahirim, împăratul asiriianilor şi au lăcuit în Ninevi.

37 Şi au fost când să închina el în casa lui Meserah, dumnezeului său, Adrameleh şi Sarasar, fiii lui, l-au ucis cu sabie şi ei au scăpat în pământul Ararat, şi au împărăţit Asordan, fiiul lui, în locul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.