×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 18

Iezechiia, lipindu-să de Domnul, răsipeaşte toţi stâlpii şi surpă desişurile şi sfarmă şearpele cel de aramă a lui Moisi; bate Edomul şi, după ce să depărteaze de asirii, împăratul asiriilor, prinzind cetăţile Iudei, pre Iezechie îl iartă, aruncându-i mare dajde, şi trimiţind oaste împregiurul Ierusalimului, multe ocări trimite asupra lui Iezechie şi asupra lui Dumnezeu prin Rapsachis.

1 Şi au fost în anul a treilea a lui Osie, feciorului lui Ila, împăratului lui Israil, au împărăţit Iezechiia, feciorul lui Ahazz, împăratului Iudei.

2 Fecior de doaozeci şi cinci de ani au fost când împărăţi şi doaozeci şi noao de ani au împărăţit în Ierusalim, şi numele mumei lui, Avu, fata lui Zaharie.

3 Şi au făcut ce e drept întru ochii Domnului, după toate câte au făcut David, tatăl lui.

4 Acesta au stricat ceale înalte şi au sfărâmat toţi stâlpii, şi au surpat desişurile şi şearpele cel de aramă, carele l-au făcut Moisi, că până în zilele aceale tămâia fiii lui Israil, şi l-au chemat pre el Neestan.

5 Întru Domnul Dumnezeul lui Israil au nădăjduit, şi după el n-au fost aseamenea lui întră împăraţii Iudei şi întră cei ce au fost înaintea lui.

6 Şi s-au lipit de Domnul, şi nu s-au abătut de după Dânsul şi au păzit poruncile Lui, câte au poruncit Moisi.

7 Şi Domnul era cu el, şi toate care le făcea el înţălepţeaşte le făcea, şi au dat războiu asupra împăratului asiriilor şi nu i-au slujit lui.

8 Acesta au bătut pre cei de alt neam până la Gaza şi până la hotarul ei, de la turnul păzitorilor până la cetatea cea tare.

9 Şi au fost în anul al patrulea a împăratului Iezechiia, acesta easte anul al şeaptelea a lui Osie, feciorului lui Ila, împăratului lui Israil, s-au suit Salmanasar, împăratul asiriilor, asupra Samariei, şi o au bătut şi o au luat pre ea.

10 Când să sfârşea al treilea an, în anul a şeaselea a lui Iezechie, acesta easte al noaolea an a lui Osie, împăratului lui Israil, s-au luat Samaria.

11 Şi au mutat împăratul asiriilor pre samarineani în Asiriia, şi i-au pus pre ei la Alae şi la Avor, râurile Gozanului, şi Munţii Midilor.

12 Pentru că n-au ascultat cuvântul Domnului Dumnezeului lor şi au călcat aşezământul de leage a Lui, toate câte au poruncit Moisi, robul Domnului, nici le-au ascultat, nici le-au făcut.

13 Şi în anul a patrasprăzeacelea a împăratului Iezechia, s-au suit Senahirim, împăratul asiriilor, asupra cetăţilor celor tari ale Iudei şi le-au luat.

14 Şi au trimis Iezechia, împăratul Iudei, soli la împăratul asiriilor în Lahis, zicând: „Greşit-am, întoarce-te deasupra mea, orice vei pune preste mine voiu purta”. Şi au pus împăratul asiriilor preste Iezechia, împăratul Iudei, trei sute de talanţi de argint şi treizeci de talanţi de aur.

15 Şi au dat Iezechia tot argintul carele s-au aflat în Casa Domnului şi în vistieriile casii împăratului.

16 În vreamea aceaea, au tăiat Iezechia, împăratul Iudei, porţile besearicii Domnului şi ceale răzămate, care le-au aurit Iezechia, împăratul Iudei, şi le-au dat împăratului asiriianilor.

17 Şi au trimis împăratul asiriianilor pre Tartan şi pre Rafis şi pre Rapsachis din Lahis la împăratul Iezechia cu puteare grea foarte asupra Ierusalimului, şi s-au suit aceia, şi au venit la Ierusalim şi au stătut lângă dusul apei scăldătoarei ceii din sus, carea easte în calea ţarinei nălbitoriului.

18 Şi au strigat cătră Iezechia şi au ieşit la ei Eliachim, feciorul lui Helchie, deregătoriul casii, şi Somna, logofătul, şi Ioas, feciorul lui Safat, aducătoriul-aminte.

19 Şi au zis cătră ei Rapsachis: „Spuneţi lui Iezechia: «Aceastea zice împăratul cel mare, împăratul asiriianilor:

20 ‚Ce easte nădeajdea aceasta, carea nădăjduieşti? Doară ai grăit cuvintele buzelor sfat şi puteare a face războiu, acum, dară, în cine nădăjduind ai râdicat războiu asupra mea?

21 Acum, iată-te, nădăjduieşti în toiagul cel de trestie frâmtă, în Eghipt? Pre carele de să va răzâma omul, va întra în mâna lui şi o va găuri, aşea e Faraon, împăratul Eghiptului, tuturor celor ce nădăjduiesc într-însul’.

22 Iară de veţi zice cătră mine: ‚Întru Domnul Dumnezeul nostru nădăjduim’, au nu însuşi Iezechiia acesta au stricat ceale înalte ale lui şi jertvenicile lui? Şi au zis Iudei şi Ierusalimului: ‚Înaintea jertvenicului acestuia vă închinaţi în Ierusalim?’

23 Şi acum daţi războiu cu domnul mieu, împăratul asiriianilor, şi-ţi voiu da ţie doao mii de cai, de vei putea să-ţi dai tu ţie călăreţi preste ei.

24 Şi cum vei abate faţa unui povăţuitoriu de loc din robii cei mai mici ai domnului mieu? Ci ai nădăjduit în Eghipt pentru cară şi pentru călăreţi?

25 Şi acum, au fără de Domnul ne-am suit noi asupra locului acestuia ca să-l stricăm? Domnul au zis cătră mine: ‚Suie-te asupra pământului acestuia şi-l strică’»”.

26 Şi au zis Eliachim, feciorul lui Helchie, şi Somna şi Ioas, cătră Rapsachis: „Grăiaşte cătră slugile tale sirieneaşte, că înţăleagem noi, şi nu grăi cătră noi jidoveaşte, când te aude norodul cel de pre zid”.

27 Şi au zis cătră ei Rapsachis: „Au, doară, la domnul tău şi la tine m-au trimis domnul mieu să grăiesc cuvintele aceastea? Şi nu la oamenii cei ce şed pre zid, ca să-şi mânce balega şi să-şi bea udul său împreună cu voi?”

28 Şi au stătut Rapsachis şi au strigat cu glas mare jidoveaşte, şi au grăit şi au zis: „Ascultaţi cuvintele împăratului celui mare, împăratului asiriianilor, aceastea zice împăratul:

29 «Nu vă sumeţască pre voi Iezechiia, că nu va putea să vă scoaţă pre voi din mâna mea.

30 Şi nu vă facă Iezechiia pre voi să nădăjduiţi spre Domnul, zicând: ‚Scoţind ne va scoate pre noi Domnul, şi nu să va da cetatea aceasta în mâna împăratului asiriianilor’.

31 Nu ascultaţi pre Iezechiia, că aceastea zice împăratul asirianilor: ‚Faceţi cu mine cuvântare bună şi ieşiţi la mine, şi va bea omul viia sa şi omul smochinul său va mânca şi va bea apă din fântâna sa.

32 Până când voiu veni şi voiu muta pre voi la pământ, ca pământul vostru, pământul grâului şi a vinului şi a pânii şi a viilor, pământul maslinilor de untdelemn, şi a miiarei, şi veţi trăi şi nu veţi muri’. Şi nu ascultaţi pre Iezechiia, că vă înşeală pre voi, zicând: ‚Domnul ne va mântui pre noi’.

33 Au mântuind au mântuit dumnezeii neamurilor fieştecarele ţara sa din mâna împăratului asiriianilor?

34 Unde easte Dumnezeul lui Emat şi a lui Arfad? Unde easte Dumnezeul lui Sepfaruaim, Ana şi Ava? Au, doară, au scos pre Samariia din mâna mea?

35 Cine easte întră toţi dumnezeii pământurilor, carii să fie scos pământurile lor din mâna mea, cum va scoate Domnul Ierusalimul din mâna mea?»”

36 Iară norodul au tăcut şi nu i-au răspuns lui cuvânt, că era porunca împăratului, zicând: „Să nu-i răspundeţi lui!”

37 Şi au întrat Eliachim, feciorul lui Helchie, deregătoriul casii, şi Somna, logofătul, şi Ioas, feciorul lui Safat, aducătoriul-aminte, la Iezechia, cu hainele rupte, şi spusără lui cuvintele lui Rapsachis.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.