×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 17

După multe fapte a israilteanilor, care să pomenesc,Osie, împăratul lui Israil, nevrând a da dajde lui Salmanasar, împăratului asiriilor, s-au suit Salmanasar, şi luând Samariia şi împărăţiia ei, pre israilteani i-au dus în Asiriia, şi în Samariia au trimis asirii, pre care, pentru că nu cinstea pre Dumnezeu, îi mânca aeii, şi le-au trimis împăratul preot israiltean şi i-au învăţat a cinsti pre Dumnezeu, şi slujea lui Dumnezeu şi idolilor.

1 În anul a doisprăzeace a lui Ahaz, împăratului Iudei, au împărăţit Osie, feciorul lui Ila, în Samariia, preste Israil, noao ani.

2 Şi au făcut ce e rău înaintea Domnului, însă nu ca împăraţii lui Israil, carii au fost mai înainte de el.

3 Asupra acestuia s-au suit Salmanasar, împăratul asiriilor, şi s-au făcut Osie şerb lui, şi da lui daruri.

4 Şi au aflat împăratul asiriilor întru Osie vicleşug, că au trimis soli la Sigor, împăratul Eghiptului, şi nu au dat daruri împăratului asiriilor în anul acela, şi l-au încungiurat pre el împăratul asiriilor şi l-au legat pre el în temniţă.

5 Şi s-au suit împăratul asiriilor în tot pământul, şi s-au suit la Samariia şi o au încungiurat cu oaste trei ani.

6 În anul al noaolea a lui Osie, au luat împăratul asiriilor Samariia, şi au mutat pre Israil la asiri şi i-au rânduit pre ei să lăcuiască în Alae şi în Avor, la râurile Gozanului şi în Munţii Midilor.

7 Şi s-au făcut aceasta pentru că au păcătuit fiii lui Israil Domnului Dumnezeului lor, Celui ce i-au scos pre ei din pământul Eghiptului, de supt mâna lui Faraon, împăratului Eghiptului, şi s-au temut de dumnezei străini.

8 Şi au umblat întru îndreptările neamurilor, pre care le-au scos Domnul de la faţa fiilor lui Israil, şi împăraţii lui Israil câte au făcut.

9 Şi câte cuvinte nedreapte au făcut fiii lui Israil asupra Domnului Dumnezeului său şi şi-au zidit şie înalte în toate cetăţile sale, de la turnul păzitorilor, până la cetatea cea tare.

10 Şi şi-au făcut şie stâlpi şi desişuri în tot dealul înalt şi supt tot lemnul tufos.

11 Şi au tămâiat întru toate ceale înalte, ca şi neamurile pre care le-au mutat Domnul de la faţa lor, şi au făcut lucruri reale, întărâtând pre Domnul.

12 Şi au slujit idolilor, de carii le-au zis lor Domnul să nu facă cuvântul acesta Domnului.

13 Şi au mărturisit Domnul în Israil şi în Iuda, prin mâna tuturor prorocilor Săi, Cel ce toate veade, zicând: „Întoarceţi-vă de la căile voastre ceale reale şi păziţi poruncile Meale şi îndreptările Meale, şi toată leagea, carea o am poruncit părinţilor voştri, câte am trimis lor prin mâna robilor Miei, prorocilor”.

14 Şi n-au ascultat, ci şi-au învârtoşeat cerbicea sa mai tare decât cerbicea părinţilor lor, carii n-au crezut Domnului Dumnezeului lor.

15 Şi au lepădat legătura carea o au făcut cu părinţii lor şi mărturiile Lui, care le-au mărturisit lor, nu le-au păzit, şi au umblat după deşertăciuni şi s-au făcut deşerţi, şi au urmat neamurilor celor de primpregiurul lor, de care le-au poruncit Domnul lor, ca să nu facă unele ca aceastea.

16 Şi au părăsit poruncile Domnului Dumnezeului său, şi şi-au făcut şie vărsătură doao juninci, şi au făcut desişuri, şi s-au închinat la toată putearea ceriului, şi au slujit lui Vaal.

17 Şi au trecut pre feciorii lor şi pre featele sale prin foc, şi vrăjea vrăji şi să descânta, şi au ispitit a face ce e rău întru ochii Domnului, ca să-L întărâte pre El.

18 Şi s-au măniiat Domnul foarte pre Israil, şi i-au lăpădat pre ei de la faţa Sa, şi n-au rămas, fără numai neamul lui Iuda singur.

19 Încă şi Iuda n-au păzit poruncile Domnului Dumnezeului său, ci au umblat întru îndreptările lui Israil, care le făcusă, şi au lăpădat pre Domnul.

20 Şi S-au măniiat Domnul pre toată sămânţa lui Israil şi i-au năcăjit pre ei, şi i-au dat în mâna celor ce-i jefuiesc pre ei, până ce i-au lăpădat de la faţa Sa.

21 Pentru că Israil, împrotiva casii lui David, şi-au făcut şie împărat pre Ierovoam, feciorul lui Navat, şi au abătut Ierovoam pre Israil, ca să nu meargă după Domnul, şi i-au făcut pre ei a păcătui păcat mare.

22 Şi au umblat fiii lui Israil întru tot păcatul lui Ierovoam, carele l-au făcut, nu s-au abătut de la el.

23 Până ce au lăpădat Domnul pre Israil de la faţa Sa, precum au grăit Domnul prin mâna tuturor robilor Săi, prorocilor, şi s-au mutat Israil din pământul său la asiriiani, până în zioa aceasta.

24 Şi au adus împăratul asiriilor din Vavilon şi din Hut, şi de la Aia şi de la Emat, şi de la Sepfaroaim, şi i-au aşezat în cetăţile Samariei, în locul fiilor lui Israil, şi au moştenit Samaria şi au lăcuit în cetăţile ei.

25 Şi au fost la începutul şederii lor, nu s-au temut de Domnul şi au trimis Domnul asupra lor lei, şi îi omorea pre ei.

26 Şi au grăit cătră împăratul asiriianilor, zicând: „Neamurile, care le-ai mutat şi le-ai aşezat în cetăţile Samariei, nu ştiu judecata Dumnezeului pământului acestuia, pentru aceaea au trimis asupra lor lei şi îi omoară pre ei, pentru că nu ştiu judecata Dumnezeului pământului”.

27 Şi au poruncit împăratul asiriianilor, zicând: „Duceţi acolo pre unul din preoţii carii aţi adus de acolo şi să meargă să lăcuiască acolo, şi să-i înveaţă pre ei judecata Dumnezeului pământului aceluia”.

28 Şi au adus unul din preoţii cei aduşi de la Samaria şi au şezut în Vetil, şi i-au învăţat preotul pre ei ca să se teamă de Domnul.

29 Şi-şi făcea neamurile dumnezei loruşi, şi-i punea pre ei în casa celor înalte, care le-au făcut samarineanii, fieştecare neam în cetăţile sale, în care lăcuia.

30 Şi oamenii Vavilonului au făcut pre Sochot-Venit, şi oamenii Hutului au făcut pre Erghel, şi oamenii Ematului au făcut pre Asimat.

31 Şi eveii au făcut pre Evlazer şi Tartac, şi Sepfaruaim, ardea pre fiii săi cu foc lui Adrameleh şi lui Animeleh, dumnezeilor sepfaruaimilor.

32 Şi să temea de Domnul, şi au aşezat urâciunile lor în casele celor înalte, care au făcut în Samaria, fieştecarele neam în cetatea în carea lăcuia.

33 Şi să temea de Domnul, şi şi-au făcut lor preoţi celor înalte, şi şi-au făcut şie în casa celor înalte.

34 Şi de Domnul să temea şi idolilor să închina după judecata neamurilor de unde i-au mutat pre ei.

35 Până în zioa aceasta, ei fac după judecata lor cea de demult, ei nu să tem şi ei nu fac după îndreptările lor şi după judecata lor şi după leagea, şi după porunca carea o au poruncit Domnul fiilor lui Iacov, căruia i-au pus numele Israil.

36 Şi au pus Domnul cu dânşii legătură şi le-au poruncit lor, zicând: „Să nu vă teameţi de dumnezei străini şi să nu vă închiaţi lor şi să nu slujiţi lor şi să nu jertviţi lor.

37 Fără numai Domnului, Celui ce v-au scos pre voi din pământul Eghiptului cu puteare mare şi cu braţ înalt, de Acesta să vă teameţi, şi Lui să vă închinaţi şi Lui să jertviţi.

38 Şi îndreptările Lui şi judecăţile Lui, şi leagea Lui şi poruncile Lui, care le-au scris voao, să le faceţi, păziţi-le în toate zilele şi să nu vă teameţi de alţi dumnezei.

39 Şi legătura, carea o au pus cu voi, să nu o uitaţi şi să nu vă teameţi de alţi dumnezei.

40 Fără numai de Domnul Dumnezeul vostru să vă teameţi şi El va scoate pre voi din mâna tuturor vrăjmaşilor voştri.

41 Şi să nu ascultaţi de judecata lor, carea fac ei”.

42 Şi să temea neamurile aceastea de Domnul, şi slujea şi idolilor lor şi fiii lor şi fiii fiilor lor, precum au făcut părinţii lor, aşea fac şi ei, până în zioa aceasta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.