×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA ÎMPĂRAŢILOR A PATRA

Capitolul 10

Iu porunceaşte să se omoară şeaptezeci de feciori a lui Ahaav şi patruzeci şi doi de fraţi a lui Ohozia, şi toată săminţiia lui Ahaav o ucide, şi toţi popii lui Vaal cu vicleşug adunându-i îi ucide, arzind idolul şi besearica ieşitoare făcându-o, iară de la păcatele lui Ierovoam nu s-au depărtat; pentru aceaea, tare s-au pedepsit Israil şi, murind Iu, au împărăţit Ioahas, feciorul lui.

1 Şi avea Ahaav şeaptezeaci de fii în Samariia, şi au scris Iu carte şi o au trimis în Samariia, la boiarii Samariei, la bătrâni şi la hrănitorii fiilor lui Ahaav, zicând:

2 „Şi acum, deaca va sosi cartea aceasta la voi, fiindcă la voi sânt fiii domnului vostru, şi la voi sânt carăle şi caii şi cetăţi întărite şi armele,

3 Aleageţi pre cel mai bun şi pre cel mai drept dintru fiii domnului vostru şi-l puneţi pre el pre scaonul tătâne-său, şi faceţi războiu pentru casa domnului vostru!”

4 Iară ei s-au spăimântat foarte, şi au zis: „Iată, amândoi împăraţii n-au stătut împrotiva feaţii lui, cum vom sta noi?”

5 Şi au trimis mai-marii căsii şi mai-marii cetăţii şi bătrânii şi hrănitorii la Iu, zicând: „Slugile tale sântem noi şi oricâte vei zice cătră noi vom face, pre nime nu vom face împărat, ce e bine întru ochii tăi vom face”.

6 Şi le-au scris lor Iu a doao oară carte, zicând: „De sânteţi de ai miei voi şi cuvântul mieu ascultaţi, luaţi capetele bărbaţilor fiilor domnului vostru şi le aduceţi la mine în ceasul acesta mâne, în Iezrael”. Şi fiii împăratului era şeaptezeci de bărbaţi, pre aceştia bogaţii cetăţii îi hrănea.

7 Şi au fost deaca au sosit cartea la ei, au luat pre fiii împăratului şi i-au junghiiat pre cei şeaptezeci de bărbaţi şi au pus capetele în coşniţe şi le-au trimis la Iu în Iezrael.

8 Şi au venit solul şi i-au spus lui, zicând: „Au adus capetele fiilor împăratului”. Iară el au zis: „Puneţi-le doao grămezi la poarta cetăţii până dimineaţă”.

9 Şi au fost dimineaţa au ieşit şi au stătuta, şi au zis cătră tot norodul: „Drepţi sânteţi voi, iată, eu m-am sculat asupra domnului mieu şi l-am omorât pre el, dară pre aceştia cine i-au omorât?

10 Vedeţi acum că nimica nu va cădea din cuvântul Domnului pre pământ, că au grăit Domnul asupra casii lui Ahaav, şi Domnul au făcut câte au grăit prin mâna robului Său, Ilie”.

11 Şi au ucis Iu pre toţi cei ce au rămas în casa lui Ahaav în Iezrael, şi pre toţi boiarii lui şi pre rudele lui, şi pre popii lui, cât n-au lăsat lui rămăşiţă.

12 Şi s-au sculat Iu şi au mers în Samaria, şi venind la Vetacatulb păstorilor în cale, au aflat pre fraţii lui Ohozia, împăratului Iudei, şi au zis:

13 „Cine sânteţi voi?” Iară ei au zis: „Fraţii lui Ohozia, noi, şi ne-am pogorât spre pacea fiilor împăratului şi fiilor celor putearnicic”.

14 Şi au zis Iu: „Prindeţi pre ei vii!” Şi i-au prins pre ei vii şi i-au junghiiat pre ei în Vetacat patruzeci şi doi de oameni, şi n-au lăsat om dintr-înşii.

15 Şi s-au dus de acolo şi au aflat pre Ionadav, feciorul lui Rihav, în cale, întru întimpinarea sa, şi l-au binecuvântat pre el, şi au zis cătră el Iu: „De easte inima ta cu inima mea dreaptă, precum easte inima mea cu inima ta?” Şi au zis Ionadav: „Easte!” Şi au zis Iu: „De easte, dă-mi mâna ta!” Şi i-au dat lui mâna sa şi l-au suit pre el în car lângă dânsul.

16 Şi au zis cătră dânsul: „Vino cu mine şi vezi râvna mea pentru Domnul”. Şi l-au făcut pre el să şează în carul lui.

17 Şi au întrat în Samaria şi au ucis pre toţi cei rămaşi a lui Ahaav în Samaria, până i-au stâns, după cuvântul Domnului, care l-au grăit cătră Ilie.

18 Şi au adunat Iu tot norodul şi au zis cătră ei: „Ahaav au slujit lui Vaal puţin, iară Iu va sluji lui mult.

19 Şi acum, toţi prorocii lui Vaal, pre toţi robii lui şi pre toţi popii lui să-i chemaţi la mine, nici unul să nu lipsască, că jertvă mare voiu să fac lui Vaal, tot carele nu va veni va muri”. Şi Iu au făcut aceasta cu înşelăciune, ca să piiarză pre robii lui Vaal.

20 Şi au zis Iu: „Sfinţiţi de jertvire lui Vaal!” Şi au strigat.

21 Şi au trimis Iu în tot Israilul, zicând: „Acumd toţi robii lui Vaal, şi toţi popii şi toţi prorocii lui, nimenea să nu rămâie, că jertvă mare fac, carele nu va veni nu va trăi”. Şi au venit toţi robii lui Vaal,

22 Şi toţi popii lui şi toţi prorocii lui, nici unul n-au rămas carele să nu fie venit, şi au întrat în casa lui Vaal, din gură până în gură.

23 Şi au zis Iu celor ce era mai-mari preste casa cea cu hainele: „Scoateţi haine tuturor robilor lui Vaal!” Şi le-au scos haine.

24 Şi au întrat Iu şi Ionadav, fiiul lui Rihav, în casa lui Vaal, şi au zis robilor lui Vaal: „Cercaţi şi vedeţi, oare nu cumva easte cu voi cineva din robii Domnului.

25 Şi scoateţi pre toţi robii Domnului, carii să află acolo!” Şi au fost după ce au spus lui Iu că nu sânt din robii Domnului, ci numai robii lui Vaal singuri.

26 Şi au întrat ca să facă tămâituri şi jertve, iară Iu şi-au rânduit afară optzeci de oameni, şi au zis: „De va scăpa vreun om din oamenii carii voiu aduce eu în mâinile voastre, sufletul lui va fi pentru sufletul aceluia”.

27 Şi au fost după ce au sfârşit a face jertva, au zis Iu slujitorilor şi mai-marilor: „Întraţi şi îi omorâţi pre ei, şi să nu scape din ei om!” Şi i-au ucis pre ei cu ascuţitul sabiei şi i-au aruncat slujitorii şi mai-marii, şi s-au dus până la cetatea casii lui Vaal.

28 Şi au scos stâlpul lui Vaal şi l-au ars, şi au oborât stâlpii lui Vaal.

29 Şi au stricat casa lui Vaal şi o au făcut să fie bălegătoare, până în zioa aceasta.

30 Şi au pierdut Iu pre Vaal din Israil.

31 Iară de la păcatele lui Ierovoam, feciorului lui Navat, carele au făcut pre Israil a păcătui, nu s-au depărtat Iu, au umblat după junincele ceale de aur din Vetil şi din Dan.

32 Şi au zis Domnul cătră Iu: „Pentru că bine ai făcut ce e drept întru ochii Miei şi toate ceale ce era în inima Mea ai făcut casii lui Ahaav, fiii tăi până la a patra sămânţă vor şedea pre scaonul lui Israil”.

33 Şi Iu n-au păzit ca să umble în leagea Domnului Dumnezeului lui Israil cu toată inima sa, nu s-au depărtat de păcatele lui Ierovoam, feciorului lui Navat, carele au făcut pre Israil a păcătui.

34 În zilele acealea, au început Domnul a tăia pre Israil şi i-au bătut pre ei Azail în tot hotarul lui Israil.

35 De la Iordan cătră răsăritul soarelui, tot pământul Galaadului, a lui Gad şi a lui Ruvin şi a lui Manasi de la Aroir, carea easte în marginea văii lui Arnon, şi pre Galaad şi pre Vason.

36 Iară cealealalte cuvinte a lui Iu şi toate câte au făcut, şi toată domniia lui şi războaiele lui, care au făcut, au nu, iată, aceastea scrise sânt în Cartea împăraţilor lui Israil?

37 Şi au adormit Iu cu părinţii săi şi l-au îngropat în Samariia, şi au împărăţit Ioahaz, fiiul lui, în locul lui.

38 Iară zilele în care au împărăţit Iu preste Israil, doaozeci şi opt de ani, în Samariia.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.